ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นายสุระชัย จันทร์ชนะ  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
2. นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
3. นายธวัชชัย จักษุพันธ์  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
4. นายจรินทร์ เจนจิตต์  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
5. นายบุญชัย วสยางกูร  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
6. นายวสันต์ อุไรวงศ์  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
7. นายจตุรงค์ อ่อนสาร  ครู คศ.1 [ตารางสอน]  
8. นายเดชฤทธิ์ เดชพันธ์  ครู คศ.1 [ตารางสอน]  
9. ว่าที่ ร.ต.สุพรรณ ผาแก้ว  ครู ค.ศ.1 [ตารางสอน]  
10. นายกัมปนาท พระสุพรรณ  ครู ค.ศ.1 [ตารางสอน]  
11. นายโควิน เดชพันธ์  ครู ค.ศ.1 [ตารางสอน]  
12. นายสิริวัฒก์ เรืองฐิติรัก  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
13. นายเกียรติศักดิ์ เสวะนา  พนักงานราชการ [ตารางสอน]  
14. นายประชาไทย ไกยฝ่าย  พนักงานราชการ [ตารางสอน]  
15. นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์  พนักงานราชการ [ตารางสอน]  
16. นายนพพร สมคิด  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
17. นายจ้าง 1   [ตารางสอน]  
18. นายจ้าง 2   [ตารางสอน]  
19. นายสิริชัย สิมชมภู  พนักงานราชการ [ตารางสอน]  
20. นายดำรงศักดิ์ เขตนิมิตร  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
21. นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
22. นายจิรศักดิ์ ดุษฏี  พนักงานราชการ [ตารางสอน]  
23. นายกิตติวัฒน์ เรืองฐิติรัก  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
24. นายสุริยนต์ มัฆวิมาลย์  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0133719 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.