ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 1/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่ชื่อสกุลวุฒิการศึกษาตำแหน่งระดับเงินเดือนประจำแผนกวิชาหน้าที่พิเศษ---|---
1 นายอุดม วัชรพงศ์วณิช พบ.ม.รัฐประศาสนศาสตร์ รองผู้อำนวยการคศ.3   ผู้บริหาร
2 นายวิวัฒน์ บุญพิคำ กศ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษา รองผู้อำนวยการคศ.3   ผู้บริหาร
3 นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี บธ.ม. การบริหารจัดการ รองผู้อำนวยการคศ.3   ผู้บริหาร
4 นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์  ผู้อำนวยการสถานศึกษาค.ศ.3   ผู้บริหาร
5 นายสกล หุ่นงาม ศษ.บ.สังคมศึกษา คม.การบริหารการศึกษา ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาสามัญทั่วไป
6 นายสุวิทย์ เรืองทุม กศ.บ.สังคมศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3   แผนกวิชาสามัญทั่วไป
7 นางมนัสนันท์ ศรีปริทัศน์ คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาสามัญทั่วไป
8 นายสรรเพชญ ขุนธิวงศ์ กศ.ม. การสอนสังคมศึกษา ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาสามัญทั่วไป
9 นายสุระภี ผกาพันธ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการคศ.3   แผนกวิชาสามัญทั่วไป
10 นางรัตน์ดา เจนจิตต์ ศษ.ม. บริหารการศึกษา ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาสามัญทั่วไป
11 นางเพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ์ ครุศาสตร์บัณฑิตภาษาไทยและจิตวิทยาการแนะแนว ครูคศ.1   แผนกวิชาสามัญทั่วไป
12 นายถาวร นาคกระโทก วท.บ.พละศึกษา ครูคศ.1   แผนกวิชาสามัญทั่วไป
13 นายวงศ์สถิตย์ เผือกพูล  ครูผู้ช่วย   แผนกวิชาสามัญทั่วไป
14 น.ส.ณชิตา จิราณัฏฐกุล ศศ.บ.บรรณรักษ์ศาตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครู   แผนกวิชาสามัญทั่วไป
15 นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา กศ.บ.พลศึกษา ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาสามัญทั่วไป
16 น.ส.พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์ นิติศาสตร์บัณฑิต ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาสามัญทั่วไป
17 นางวรรณกร วรรณแก้ว     แผนกวิชาสามัญทั่วไป
18 นางนาตยา พิมสอน ศศ.บ. ศิลปศาสตร์บัณฑิต ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาสามัญทั่วไป
19 นายเมธาวุฒิ แสงกล้า กศ.บ.พลศึกษา ครูผู้ช่วย   แผนกวิชาสามัญทั่วไป
20 นายพรชัย ทาธิสา ปริญญาโท ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาสามัญทั่วไป
21 น.ส.พัชราภรณ์ ศรีสุข ศศ.บ. บริหารธุรกิจ (ทรัพยากรมนุษย์) ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาสามัญทั่วไป
22 น.ส.ศุทธ์หทัย หารไชย ศศ.บ.ภาษาไทย ครูอัตรจ้าง   แผนกวิชาสามัญทั่วไป
23 นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง คบ.พละศึกษา ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาสามัญทั่วไป
24 นางวิไลลักษณ์ ราญสระน้อย กศบ.การบริหารการศึกษา ครูเชี่ยวชาญ คศ.4   แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
25 นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม กศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
26 นางสมบัติ เมธาวีวินิจ ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
27 น.ส.สุมาลี เทพเกษตรกุล บธ.ม.บริหารธุรกิจ ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
28 นายนครินทร์ สุต๋า ค.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
29 น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์ วท.ม.คณิตศาสตรศึกษา ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
30 น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์ วทม.วศ. เคมี ครูคศ.1   แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
31 น.ส.ชลญา อุทัย กศ.บ. วิทยาศาสตร์ ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
32 นายชินาธิป พิมศร  ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
33 น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ กศ.บ.คณิตศาสตร์ ครูผู้ช่วย   แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
34 น.ส.ภัทรภร ทองใบ วท.บ.(เคมี) พนักงานราชการครู   แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
35 นายไสว โทนะพันธ์ รปม.รัฐประศาสนศาสตร์ ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
36 น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ ค.บ.คณิตศาสตร์ ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
37 น.ส.นงเยาว์ บุญยงค์ ค.บ.คณิตศาสตร์ ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
38 น.ส.จริยาพร กระสังข์ ค.บ.คณิตศาสตร์ ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
39 นายเกษม วัฒนเศรษฐานันท์ ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
40 นายนิกร จันทร์เทศ  ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
41 นายมนต์เทพ สอนศรี คอ.บ.วิศวกรรมโยธา ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
42 นายเถลิงศักดิ์ สุพรม วศ.บ. วิศวกรรมโยธา ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
43 นายราชวัตร นาจำปา วศ.บ. วิศวกรรมโยธา ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
44 นายไพทูรย์ ปะละพุตโต ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
45 นายลือชัย จงมีเสร็จ ศศ.ม.รัฐศาสตร์ ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
46 นายศิริวัฒน์ โลบุญ ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
47 นายวรวิทย์ โสตะวงศ์ คอ.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
48 นายพิชยกรณ์ คันศร คอบ.ตกแต่งภายใน ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
49 นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา ปทส.สถาปัตถยกรรม ครู   แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
50 น.ส.บุษกร ดวงแก้ว สถาปัตยกรรม ครูจ้างสอน   แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
51 นายวรพจน์ ศรีเมือง สถ.บ. ครูจ้างสอน   แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
52 นายไชยา บุตรวงศ์ คอบ.สถาปัตยกรรม ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
53 น.ส.นุสราภรณ์ คุดนา สถ.บ. สถาปัตยกรรม ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
54 นายสุทธิชัย รัตนโกสินทร์ ค.อ.บ.ไฟฟ้ากำลัง ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
55 นายสุริยันต์ พรหมคช ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
56 นายสุภาษิต ดวนใหญ่ ค.อ.ม.ไฟฟ้า ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
57 นางยุภาพรรณ ก้านเหลือง ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
58 นายวุฒิพงษ์ สมใจ ปทส.ครูเทคนิคไฟฟ้า ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
59 นายบัญชา ปัญญามงคล อส.บ.ไฟฟ้ากำลัง ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
60 นายเลิศ ก้านเหลือง ค.อ.ม. ไฟฟ้า ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
61 ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ พันธุมาศ ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
62 นายยุทธสาร สารการ ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
63 ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า,ศษ.ม.บริหารการศึกษา ครูคศ.1   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
64 นายอดิศักดิ์ นพแสง วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูคศ.1   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
65 นายณัฐวัฒน์ บุระพา วศ.บ.ไฟฟ้ากำลัง ครูคศ.1   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
66 นายเสริมศักดิ์ บุตรไชย วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
67 นายสุนทร บุญศรี อส.บ. ครูจ้างสอน   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
68 นายภาสกร ดงทอง อส.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
69 นายอักษรทัย งามแสง วทบ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
70 นายวิสณุกร ดาวไสย์(ไฟฟ้า)  ครูจ้างสอน   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
71 นายชัยโย ทองก่ำ คอบ.ไฟฟ้า ครูจ้างสอน   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
72 นายจำเริญ ทอนบุญมา ศษ.ม.การบริหารการศึกษา พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
73 นายปฏิพล รวยสูงเนิน กศ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
74 นายฉัตรชัย ไชยสาร วศ.บ.ไฟฟ้ากำลัง พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
75 นายพิศาล ไชยบุรี ปทส.ครูเทคนิคไฟฟ้ากำลัง พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
76 น.ส.วิสุดา สารสุข คอ.บ.ไฟฟ้ากำลัง พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
77 นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา อส.บ.ไฟฟ้ากำลัง พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
78 นายองอาจ อรรคบุตร ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
79 นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย ค.อ.ม. ไฟฟ้า ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
80 นางมัลลิกา สิทธิโชค คอ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
81 นายอรุณ ทองกลม คอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
82 นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
83 นายทรงธรรม พวงแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
84 นายชัยรัตน์ ทองใบ วท.บ.,กศ.ม. ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
85 นายสมคิด พิมสอน  ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์คศ.1   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
86 นายวรรยารัตน์ จงวัฒนารักษ์  ครูชำนาญการ คศ.2   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
87 นายสันทัด จันทฤทธิ์  ครูชำนาญการ คศ.2   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
88 นายเดชา ใจนวน คอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
89 นายศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่ คอ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
90 น.ส.ธัญณิชา สมนา ค.อ.บ. พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
91 นายปรีชา ขันวงษ์ คอบ. ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
92 นายเทียนชัย ชาติรัมย์  ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
93 นายวุฒิศักดิ์ เรืองศรี  ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
94 นายวิสณุกร ดาวไสย์ วท.บ.อิเล็กทรอนิกส์ พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
95 นายธีระชาติ ปู่แตน วท.บ พนักงานราชการครู   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
96 นายนที จันทร์เทียม คบ. คอมพิวเตอร์ ครูคศ.1   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
97 นายมรุต นามบุญ วศ.บ.คอมพิวเตอร์ ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
98 นายวุฒิชัย พรมมา ค.อ.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
99 นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์ คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
100 นายชวินทร์ พลหาญ วทม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ครู คศ.1   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
101 นายสุนัน บุญมานันท์ คอ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
102 นายสันติ สุขยะฤกษ์ คบ.อุตสาหกรรมศิลป์ ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
103 นายบุญนาน มากสิงห์ วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
104 นายจักรพันธุ์ บุรณะ วท.บ. เครื่องกล พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
105 ว่าที่ ร.ต.กฤษณัฐ กงกัญญา ทลบ.เทคโนโลยีบัณฑิต ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
106 นายประยุทธ โยธี คอ.บ. อุตสาหการ ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
107 นายนายครูพิเศษ2 นายครูพิเศษ2  ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
108 ว่าที่ ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน คอ.บ.เครื่องมือกล ครูเชี่ยวชาญคศ.4   แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
109 นายสัจจา อินทรสุขศรี ศศ.บ. การจัดการทั่วไป ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
110 นายพงศธร สมัครสมาน คอ.ม. เครื่องกล ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
111 นายนพดล สิ้นทุกข์ คอ.บ.เครื่องมือกล ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
112 นายสุพงศ์สิทธิ์ สมัครสมาน คอ.ม.เครื่องกล ครูชำนาญการคศ. 2   แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
113 นายธนกร สุขส่ง วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครู คศ.1   แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
114 นายธนาการ ประภาสัจจะเวทย์ วศ.ม.อุตสาหการ พนักงานราชการ   แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
115 นายพรเพชร พรมสิทธิ์ อส.บ.ขนถ่ายวัสดุ ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
116 นายยุทธนา ม่วงเขียว คอ.บ.อุตสาหการ (เครื่องมือกล) ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3   แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
117 ว่าที่ ร.ต.เอกพล บุรกรณ์ วศ.บ. แม่พิมพ์โลหะ ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
118 นายศุภกฤต บุญเรือง อส.บ เครื่องมือกล พนักงานราชการ   แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
119 นายชาญณรงค์ ไชยนรา วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
120 นายอัษภ์ทวัท สุทธภักดี อส.บ.เทคโนโลยีการผลิต ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
121 นายไพรัตน์ ถิรบุตร วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์
122 นายไสว โทนะพันธ์ รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์ ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์
123 นายจักรพันธ์ พันธุ์คำ วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์
124 นายปรัชญา กาญจนารัตน์ วท.บ.เทคโนโลยียาง ครูผู้ช่วย   แผนกวิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์
125 น.ส.สมประสงค์ เปรมปราโมทย์ วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรมยาง พนักงานราชการ   แผนกวิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์
126 นางผ่องพิศุทธ์ ลาลุน ปทส. ศษ.บ ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
127 นายวิเชียร บุญลี คอ.บ.อุตสาหการเชื่อมและประสาน ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
128 นายสุทิน เทพมุสิก ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
129 นายประสิทธิ์ ชนะวงศ์ ค.อ.บ.อุตสาหการ ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
130 นายเอกราช เลขาตระกูล คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหกรรมเชื่อม ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
131 นายทรงสิทธิ์ บัวชุม ปทส. ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
132 นายภิญโญ มัชฌิกะ ศษ.ม. บริหารการศึกษา ครูชำนาญการค.ศ.2   แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
133 นายประยูร เดือนเพ็ง ปทส. ครู   แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
134 นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา ปทส.เชื่อมประสาน ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
135 นายจิรยุทธ์ โชติกุล คอ.บ. เครื่องมือกล ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
136 นายยุทธนา ม่วงเขียว คอ.บ. เครื่องมือกล ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
137 นายสุริยา สุขเจริญ คอ.บ.เครื่องมือกล ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
138 นายนิรันดร์ สมมุติ วศ.บ ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
139 นายอินทร์ จงจำ คอ.บ.เครื่องมือกล ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
140 นายพุตตาล วรรณทอง คอบ. อุตสาหการ พนักงานราชการครู   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
141 นายมงคล บุญอนันต์ คอบ. อุตสาหการ พนักงานราชการครู   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
142 นายภาสกร จำปาเรือง วศบ. อุตสาหการ พนักงานราชการครู   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
143 นายสมศักดิ์ ไพคำนาม ปทส.เครื่องมือกล ครู คศ.1   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
144 นายปรเมษฐ์ เวชกามา วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
145 นายคณันนท์  จันทร์อ่อน  ว.ศบ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
146 นายสิทธิชัย คำเสียง ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ-ออกแบบการผลิต ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
147 นายครู  อัตราจ้าง1     แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
148 นายสุระชัย จันทร์ชนะ วศม. วิศวกรรมเครื่องกล ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาช่างยนต์
149 นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข ค.อ.ม. เครื่องกล ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาช่างยนต์
150 นายธวัชชัย จักษุพันธ์ คบ. อุตสาหกรรมศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาช่างยนต์
151 นายจรินทร์ เจนจิตต์ วศ.ม. เครื่องกล ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างยนต์
152 นายบุญชัย วสยางกูร คอ.บ.เครื่องกล ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างยนต์
153 นายวสันต์ อุไรวงศ์ คอ.บ.เครื่องกล ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างยนต์
154 นายจตุรงค์ อ่อนสาร วศ.บ. เครื่องกล ครูคศ.1   แผนกวิชาช่างยนต์
155 นายเดชฤทธิ์ เดชพันธ์ ปทส.เครื่องกล ครูคศ.1   แผนกวิชาช่างยนต์
156 นายครูจ้าง - - --   แผนกวิชาช่างยนต์
157 นายสิริวัฒก์ เรืองฐิติรัก อสบ.เครื่องกล ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างยนต์
158 นายเกียรติศักดิ์ เสวะนา คอบ.วิศวกรรมเครื่องกล พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างยนต์
159 นายประชาไทย ไกยฝ่าย คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างยนต์
160 นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์ คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างยนต์
161 นายนพพร สมคิด อศบ.วิศวกรรมเครื่องกล ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างยนต์
162 นายกัมปนาท พระสุพรรณ ปทส.เครื่องกล ครู คศ.1   แผนกวิชาช่างยนต์
163 นายสิริชัย สิมชมภู วศบ. เครื่องกลฯ พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างยนต์
164 นายดำรงศักดิ์ เขตนิมิตร ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ครูอัตราจ้าง    แผนกวิชาช่างยนต์
165 นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์ อส.บ.อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยียานยนต์ ครูอัตราจ้าง    แผนกวิชาช่างยนต์
166 นายจิรศักดิ์ ดุษฏี คอ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างยนต์
167 นางธิดาวรรณ สรรพศรี บธ.ม. บริหารธุรกิจ ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาการบัญชี
168 นางพัธรินพันธ์ เอมรัตน์ บธ.ม. บริหารธุรกิจ ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3   แผนกวิชาการบัญชี
169 น.ส.อิสราภรณ์ พบลาภ บธ.ม.การบัญชี ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาการบัญชี
170 นายศรายุฏต์ อมตะไพบูลย์ บธ.บ.การบัญชี ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3   แผนกวิชาการบัญชี
171 นายชัยภูมิ ชุณหอังกูรเวส บธ.ม.บริหารธุรกิจ ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาการบัญชี
172 นางสุมิตรา โพธิ์สูง บธ.บ.การบัญชี ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาการบัญชี
173 นางปิยวรรณ ชวลิต ศศ.บ.การจัดการ ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3   แผนกวิชาการบัญชี
174 นางวิไล ศิลาบุตร บธ.ม. บริหารธุรกิจ ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3คศ.3   แผนกวิชาการบัญชี
175 นางกฤษณา จันทร์เทศ บธ.ม. บริหารธุรกิจ ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาการบัญชี
176 นางผาณิตา สีหนาท บธ.บ.การบัญชี ครูชำนาญการ คศ.2   แผนกวิชาการบัญชี
177 นางณัฐิกา สิมชมภู บช.ม. การบัญชี ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาการบัญชี
178 น.ส.สุรีย์พร หาญนึก - ครูฝึกสอน-   แผนกวิชาการบัญชี
179 นางพรรณี สมัครสมาน - ครูฝึกสอน-   แผนกวิชาการบัญชี
180 น.ส.มานิตา พาชื่น บช.บ. ครูฝึกสอน   แผนกวิชาการบัญชี
181 น.ส.พวงผกา พรมชาติ บัญชีบัณฑิต ครูฝึกสอน -   แผนกวิชาการบัญชี
182 น.ส.สรัญญา โคตรพันธ์ บช.บ. ครูฝึกสอน    แผนกวิชาการบัญชี
183 น.ส.เพชรรัตน์ รัตนปิติกรณ์ บช.บ.การบัญชี ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาการบัญชี
184 น.ส.กมลีรัตน์ รัชมาศ บธ.ม.บริหารธุรกิจ ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาการขายการตลาด
185 นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส บธ.บ.การตลาด ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาการขายการตลาด
186 นางสุจีรา ภู่ธราภรณ์ ศศ.บ.เศรษฐศาสตร์ ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาการขายการตลาด
187 นางจุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ บธ.ม.บริหารธุรกิจ ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาการขายการตลาด
188 นางลลิดา โค้วไพโรจน์ กศ.บ.เทคโลยีทางการศึกษา ครูชำนาญคศ.2   แผนกวิชาการขายการตลาด
189 นางศิพาญา ขันทองห้าว     แผนกวิชาการขายการตลาด
190 น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง บธ.บ.การตลาด ครูจ้างสอน   แผนกวิชาการขายการตลาด
191 นางวรรณกร วรรณแก้ว บธ.บ    แผนกวิชาการขายการตลาด
192 น.ส.สรัญญา โคตรพันธ์ บช.บ บัญชีบัณฑิต ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาการขายการตลาด
193 น.ส.เจริญขวัญ สุฤทธิ์     แผนกวิชาการขายการตลาด
194 น.ส.ปัทมา นิยมวงศ์ ปริญญาตรีการบัญชี เจ้าหน้าที่ธุรการ   แผนกวิชาการขายการตลาด
195 น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์ บธ.ม.การตลาด พนักงานราชการครู   แผนกวิชาการขายการตลาด
196 นายคำพา ขันตี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
197 นางปริษา ปั้นดี วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ครูคศ.2   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
198 นางกาญจนา ถามุลเลศ  ครูคศ.1   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
199 นายพรธิวา วงษ์พิทักษ์ วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูคศ.1   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
200 น.ส. กณิกนันต์  ไกรวิเศษ   ครูพิเศษ   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
201 น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์  ครู คศ.1   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
202 นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ครูพิเศษ   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
203 นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ  ครู คศ.1   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
204 นางวราดา ขันตี  ครู คศ.1   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
205 นายอภิชาติ โยธี  ครูพิเศษ   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
206 น.ส.วิภาวี ณ นิมิตร  ครู คศ.1   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
207 น.ส.ชนนี ขันวงษ์ วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
208 น.ส.บุณณดา คำเสียง  ครู คศ.1   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
209 นางวิไล โทนะพันธ์ คศ.บ.คหกรรม ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
210 นางจรรยา เนตรพระ คบ.บริหารการศึกษา ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
211 น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง คศบ. ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
212 น.ส.ธิรณี แสวงนาม คหกรรมบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
213 น.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์ วท.บ.อุสาหกรรมอาหารและการบริการ ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
214 น.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์ คศ.บ.ผ้าอุตสาหกรรม ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
215 นางประจักษ์ศรี สุต๋า ศศ.ม.หลักสูตรและการสอน ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
216 นายพรหมศรี คำเนตร  ช่างผู้ชำนาญการ   แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
217 น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์ คศ.บ.คหกรรมศาสตร์บัณฑิต พนักงานราชการ   แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
218 นายสถิร มิ่งขวัญ ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างโยธา
219 นายสันติรักษ์ โตรัศมี วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ครูคศ.1   แผนกวิชาช่างโยธา
220 นายปิยรัตน์ คันธจันทร์ วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ครู คศ.1   แผนกวิชาช่างโยธา
221 นายชาติชาย ทองพีระ คอ.บ.วิศวกรรมโยธา ครูชำนาญการ   แผนกวิชาช่างโยธา
222 นายสุรัตน์ คำพุฒ วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างโยธา
223 นายพีระชาติ ดาผา     แผนกวิชาช่างโยธา
224 นายพงศธร จันทร์แจ้ง สถบ.สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างโยธา
225 นายวีรยุทธ กิ่งวิชิต คอ.บ.วิศกรรมโยธา พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างโยธา
226 น.ส.ณัฐนันท์ พิลาโสภา ปทส.โยธา พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างโยธา
227 นายศักดิ์ชัย สิมชมภู ป.ตรี(เครื่องกล) ครูพิเศษ   วิทยาเขต ราษีไศล
228 นายปรมินทร์ ขวัญนอน วศ.ม (เคมี) ครูพิเศษ   วิทยาเขต ราษีไศล
229 น.ส.พวงผกา พรมชาติ วท.บ. (บัญชี) ครูพิเศษ   วิทยาเขต ราษีไศล
230 นายกมล จันทร์ดวงศรี กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ครูพิเศษ   วิทยาเขต ราษีไศล
231 นายอิทธิพล อัตชู คอ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ครูพิเศษ   วิทยาเขต ราษีไศล
232 นายปรัชญากร สูงสง่า คอ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) ครูพิเศษ   วิทยาเขต ราษีไศล
233 น.ส.อมรรัตน์ โสรเนตร บช.บ. (บัญชี) ครูพิเศษ   วิทยาเขต ราษีไศล
234 นายคุณากร ศรีมันตะ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ครูพิเศษ   วิทยาเขต ราษีไศล
235 นายจักรพงษ์ พิมพลีชัย คอ.บ. (โยธา) ครูพิเศษ   วิทยาเขต ราษีไศล
236 นางอรทัย สฤษดิ์นิรันดร์ คศ.บ.พัฒนาการเด็กและครอบครัว ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   การโรงแรมและการท่องเที่ยว
237 นางลลิดา โค้วไพโรจน์ กศ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษา ครูชำนาญการคศ.2   การโรงแรมและการท่องเที่ยว
238 น.ส.อังศุธา สุทธิประภา ศศบ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม ครู   การโรงแรมและการท่องเที่ยว
239 นายIan Robert Fitton Foundation Construction ครูพิเศษสอน   การโรงแรมและการท่องเที่ยว
240 นางพัชรนันท์ ทองแดง ศศ.บ. ศิลปศาสตร์บัณฑิต ครูอัตราจ้าง2   การโรงแรมและการท่องเที่ยว
241 นายสุจิตร พิมโคตร ปทส.เครื่องกล ครูพิเศษสอน   วิทยาเขตกันทรารมย์
242 น.ส.ธรรศจรส พรมพิลา วท.บ.คณิตศาสตร์ ครูพิเศษสอน   วิทยาเขตกันทรารมย์
243 น.ส.รัชนี ศรีอินทร์ บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ครูพิเศษสอน   วิทยาเขตกันทรารมย์
244 น.ส.เพ็ญนภา พรรณา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ครูพิเศษสอน   วิทยาเขตกันทรารมย์
245 นายธนิตพงษ์ ลุละ วท.บ. อุตสาหกรรมเครื่องกล ครูพิเศษสอน   วิทยาเขตกันทรารมย์
246 นายปรเมษฐ์ เวชกามา วศบ. การผลิต ครูพิเศษสอน   วิทยาเขตกันทรารมย์
247 น.ส.อรอนงค์ ภาษี วท.บ.(สารสนเทศ) ครูพิเศษสอน   วิทยาเขตกันทรารมย์
248 นายสุริยา ภิรมย์ วศ.บ.(อิเล็กทรอนิกส์) ครูพิเศษสอน   วิทยาเขตกันทรารมย์
249 นายสุทัตร์ แก้ววิชัย วศ.บ.เครื่องกล ครูพิเศษสอน   วิทยาเขตกันทรารมย์
250 น.ส.พิมพ์ปวีณ์ มะณีวงค์ บช.บ. ครูพิเศษสอน   วิทยาเขตกันทรารมย์
251 นายสมภพ ไชยโชติ คอ.บ.(หลักสูตร5ปี อิเล็กทรอนิกส์) ครูพิเศษสอน   วิทยาเขตกันทรารมย์
252 น.ส.วิภาวรรณ สุขสมัย บช.บ. ครูพิเศษสอน   วิทยาเขตกันทรารมย์
253 นายอนิวัฒน์ คมขุนทด คอ.บ.(หลักสูตร5ปี อิเล็กทรอนิกส์) ครูพิเศษสอน   วิทยาเขตกันทรารมย์
254 นายช่างยนต์ 1     วิทยาเขตกันทรารมย์
255 นายอิเล็กฯ 1     วิทยาเขตกันทรารมย์
256 นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 คศ.3   ภาษาต่างประเทศ
257 นางทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ครูชำนาญการคศ.2   ภาษาต่างประเทศ
258 น.ส.สุจีรา วิชาชาติ ศศ.บ. ครูคศ.1   ภาษาต่างประเทศ
259 นายภควัตร สิงห์คำ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ครูคศ.1   ภาษาต่างประเทศ
260 น.ส.ภัทรธิตา เทพแสง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ครูพิเศษสอน   ภาษาต่างประเทศ
261 น.ส.บุญมี สารชาติ  พนักงานราชการครู   ภาษาต่างประเทศ
262 น.ส.สุกัญญา สิงห์เงิน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ครูพิเศษสอน   ภาษาต่างประเทศ
263 ดร.สุภาพ สัจจสมภาร M.A.,Ph.D. Teaching English ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3   ภาษาต่างประเทศ
264 นายประมวล ทบบัณฑิต กศ.บ. คม. ครูชำนาญการ   ภาษาต่างประเทศ
265 น.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์  ครูพิเศษสอน   ภาษาต่างประเทศ
266 นายธีรฉัตร หุ่นงาม ศศบ.ภาษาอังกฤษ/ศศบ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ครูพิเศษสอน   ภาษาต่างประเทศ
267 น.ส.พนิตานันท์ ลีราช ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ครูพิเศษสอน   ภาษาต่างประเทศ
268 น.ส.รัตนา ชินทอง คบ.ภาษาอังกฤษ ครูพิเศษสอน   ภาษาต่างประเทศ
269 น.ส.He Xiaojing B.A. Teaching Chinese for Foreigners.    ภาษาต่างประเทศ
270 น.ส.เกศยาวี สีปวน ศศ.บ.ภาษาจีน ครูพิเศษสอน   ภาษาต่างประเทศ
271 นายพิสิทธิ์ พานิชย์ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ครูพิเศษสอน   ภาษาต่างประเทศ
272 น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์ ศศ.บ. ภาษาจีนธุรกิจ ครูพิเศษสอน   ภาษาต่างประเทศ
273 น.ส.Yang Zhi ภาษาจีน    ภาษาต่างประเทศ
274 นายกัณหา อุทธิเสน วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
275 นายอุดร เศษโถ ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
276 นางนพวรรณ สาธุการ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ครูคศ.1   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
277 นายลภณ บุญปก วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
278 นายเริงศักดิ์ สายรัตน์ วศ.บ.(คอมพิวเตอร์) ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
279 นายเกรียงชัย แหวนวงษ์ วทบ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
280 น.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ คอ.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
281 นายชัยรัตน์ ทองใบ กศ.ม. ครูคศ.2   ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
282 นายอรุณ ทองกลม คอม. ครูคศ.2   ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
283 นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย คอม. ครูคศ.2   ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
284 ว่าที่ ร.ต.ปิยะ ภูมิภักดิ์ ค.อ.ม.ไฟฟ้า, ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ครูชำนาญการคศ.2   ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
285 นายกัณหา อุทธิเสน วท.ม. ครูคศ.2   ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
286 นายสุระภี ผกาพันธ์ ภาษาไทย    ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
287 น.ส.สมจันทร์ ปราบภัย     เจ้าหน้าที่ธุรการ
288 น.ส.คนึง หินโคกสูง     เจ้าหน้าที่ธุรการ
289 น.ส.พิกุล ศิริผล     เจ้าหน้าที่ธุรการ
290 นางบุญฑริกา ทองสุข     เจ้าหน้าที่ธุรการ
291 น.ส.บังอร ตามบุญ  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน   ทั้งหมด
292 นายบันทึก ประวัติ     ทั้งหมด
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.4499910 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.