ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่ชื่อสกุลวุฒิการศึกษาตำแหน่งระดับเงินเดือนประจำแผนกวิชาหน้าที่พิเศษ---|---
1 นายอุดม วัชรพงศ์วณิช พบ.ม.รัฐประศาสนศาสตร์ รองผู้อำนวยการคศ.3   ผู้บริหาร
2 นายวิวัฒน์ บุญพิคำ กศ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษา รองผู้อำนวยการคศ.3   ผู้บริหาร
3 นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี บธ.ม. การบริหารจัดการ รองผู้อำนวยการคศ.3   ผู้บริหาร
4 นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์  ผู้อำนวยการสถานศึกษาค.ศ.3   ผู้บริหาร
5 นายสกล หุ่นงาม ศษ.บ.สังคมศึกษา คม.การบริหารการศึกษา ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาสามัญทั่วไป
6 นายสุวิทย์ เรืองทุม กศ.บ.สังคมศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3   แผนกวิชาสามัญทั่วไป
7 นางมนัสนันท์ ศรีปริทัศน์ คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาสามัญทั่วไป
8 นายสรรเพชญ ขุนธิวงศ์ กศ.ม. การสอนสังคมศึกษา ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาสามัญทั่วไป
9 นายสุระภี ผกาพันธ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการคศ.3   แผนกวิชาสามัญทั่วไป
10 นางรัตน์ดา เจนจิตต์ ศษ.ม. บริหารการศึกษา ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาสามัญทั่วไป
11 นางเพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ์ ครุศาสตร์บัณฑิตภาษาไทยและจิตวิทยาการแนะแนว ครูคศ.1   แผนกวิชาสามัญทั่วไป
12 นายถาวร นาคกระโทก วท.บ.พละศึกษา ครูคศ.1   แผนกวิชาสามัญทั่วไป
13 นายวงศ์สถิตย์ เผือกพูล น.บ.นิติศาสตร์ ครูผู้ช่วย   แผนกวิชาสามัญทั่วไป
14 น.ส.ณชิตา จิราณัฏฐกุล ศศ.บ.บรรณรักษ์ศาตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครู   แผนกวิชาสามัญทั่วไป
15 นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา กศ.บ.พลศึกษา ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาสามัญทั่วไป
16 น.ส.พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์ นิติศาสตร์บัณฑิต ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาสามัญทั่วไป
17 นางวรรณกร วรรณแก้ว     แผนกวิชาสามัญทั่วไป
18 นางนาตยา พิมสอน ศศ.บ. ศิลปศาสตร์บัณฑิต ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาสามัญทั่วไป
19 นายเมธาวุฒิ แสงกล้า กศ.บ.พลศึกษา ครูผู้ช่วย   แผนกวิชาสามัญทั่วไป
20 นายพรชัย ทาธิสา ปริญญาโท ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาสามัญทั่วไป
21 น.ส.พัชราภรณ์ ศรีสุข ศศ.บ. บริหารธุรกิจ (ทรัพยากรมนุษย์) ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาสามัญทั่วไป
22 น.ส.ศุทธ์หทัย หารไชย ศศ.บ.ภาษาไทย ครูอัตรจ้าง   แผนกวิชาสามัญทั่วไป
23 นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง คบ.พละศึกษา ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาสามัญทั่วไป
24 น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์ ค.บ.ภาษาไทย ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาสามัญทั่วไป
25 นายอดิศักดิ์ นันตะเคน ครูพิเศษสอน คบ.สังคมศึกษา   แผนกวิชาสามัญทั่วไป
26 นางวิไลลักษณ์ ราญสระน้อย กศบ.การบริหารการศึกษา ครูเชี่ยวชาญ คศ.4   แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
27 นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม กศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
28 นางสมบัติ เมธาวีวินิจ ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
29 น.ส.สุมาลี เทพเกษตรกุล บธ.ม.บริหารธุรกิจ ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
30 นายนครินทร์ สุต๋า ค.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
31 น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์ วท.ม.คณิตศาสตรศึกษา ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
32 น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์ วท.ม.วศ. เคมี ครูคศ.1   แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
33 น.ส.ชลญา อุทัย กศ.บ. วิทยาศาสตร์ ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
34 นายชินาธิป พิมศร ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
35 น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ กศ.บ.คณิตศาสตร์ ครูผู้ช่วย   แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
36 น.ส.ภัทรภร ทองใบ วท.บ.(เคมี) พนักงานราชการครู   แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
37 นายไสว โทนะพันธ์ รปม.รัฐประศาสนศาสตร์ ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
38 น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ ค.บ.คณิตศาสตร์ ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
39 น.ส.นงเยาว์ บุญยงค์ ค.บ.คณิตศาสตร์ ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
40 น.ส.จริยาพร กระสังข์ ค.บ.คณิตศาสตร์ ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
41 น.ส.ลภัสรดา กระสังข์ ค.บ.คณิตศาสตร์ ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
42 น.ส.สุรีย์พร นาคูณ ค.บ.วิทยาศาสตร์ ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
43 นายเกษม วัฒนเศรษฐานันท์ ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
44 นายนิกร จันทร์เทศ  ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
45 นายมนต์เทพ สอนศรี คอ.บ.วิศวกรรมโยธา ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
46 นายเถลิงศักดิ์ สุพรม วศ.บ. วิศวกรรมโยธา ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
47 นายราชวัตร นาจำปา วศ.บ. วิศวกรรมโยธา ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
48 นายไพทูรย์ ปะละพุตโต ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
49 นายลือชัย จงมีเสร็จ ศศ.ม.รัฐศาสตร์ ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
50 นายศิริวัฒน์ โลบุญ ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
51 นายปิยรัตน์ คันธจันทร์ วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ครูคศ.1   แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
52 นายวีระยุทธ์ กิ่งวิชิต วศ.บ.วิศวกรรมโยธา พนักงานราชครู   แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
53 นายอภิชัย มีศิลป์ วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
54 น.ส.ไพรวัลย์ บุญตาโลก อส.บ.เทคโนโลยีโยธา ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
55 นายวรวิทย์ โสตะวงศ์ คอ.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
56 นายพิชยกรณ์ คันศร คอบ.ตกแต่งภายใน ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
57 นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา ปทส.สถาปัตถยกรรม ครู   แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
58 น.ส.บุษกร ดวงแก้ว สถาปัตยกรรม ครูจ้างสอน   แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
59 นายวรพจน์ ศรีเมือง สถ.บ. ครูจ้างสอน   แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
60 นายไชยา บุตรวงศ์ คอบ.สถาปัตยกรรม ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
61 น.ส.นุสราภรณ์ คุดนา สถ.บ. สถาปัตยกรรม ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
62 นายสุทธิชัย รัตนโกสินทร์ ค.อ.บ.ไฟฟ้ากำลัง ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
63 นายสุริยันต์ พรหมคช ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
64 นายสุภาษิต ดวนใหญ่ ค.อ.ม.ไฟฟ้า ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
65 นางยุภาพรรณ ก้านเหลือง ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
66 นายวุฒิพงษ์ สมใจ ปทส.ครูเทคนิคไฟฟ้า ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
67 นายบัญชา ปัญญามงคล อส.บ.ไฟฟ้ากำลัง ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
68 นายเลิศ ก้านเหลือง ค.อ.ม. ไฟฟ้า ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
69 ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ พันธุมาศ ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
70 นายยุทธสาร สารการ ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
71 ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า,ศษ.ม.บริหารการศึกษา ครูคศ.1   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
72 นายอดิศักดิ์ นพแสง วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูคศ.1   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
73 นายณัฐวัฒน์ บุระพา วศ.บ.ไฟฟ้ากำลัง ครูคศ.1   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
74 นายเสริมศักดิ์ บุตรไชย วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
75 นายสุนทร บุญศรี อส.บ. ครูจ้างสอน   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
76 นายภาสกร ดงทอง อส.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
77 นายอักษรทัย งามแสง วทบ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
78 นายวิสณุกร ดาวไสย์(ไฟฟ้า)  ครูจ้างสอน   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
79 นายชัยโย ทองก่ำ คอบ.ไฟฟ้า ครูจ้างสอน   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
80 นายจำเริญ ทอนบุญมา ศษ.ม.การบริหารการศึกษา พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
81 นายปฏิพล รวยสูงเนิน กศ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
82 นายฉัตรชัย ไชยสาร วศ.บ.ไฟฟ้ากำลัง พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
83 นายพิศาล ไชยบุรี ปทส.ครูเทคนิคไฟฟ้ากำลัง พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
84 น.ส.วิสุดา สารสุข คอ.บ.ไฟฟ้ากำลัง พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
85 นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา อส.บ.ไฟฟ้ากำลัง พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
86 นายอรุณ ทองกลม คอม.วิศวกรรมไฟฟ้า, คอบ.วิศวกรรมอิเล็กฯและโทรคมนาคม  ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
87 นายองอาจ อรรคบุตร ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
88 นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย ค.อ.ม. ไฟฟ้า ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
89 นางมัลลิกา สิทธิโชค คอ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
90 นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
91 นายทรงธรรม พวงแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
92 นายชัยรัตน์ ทองใบ วท.บ.,กศ.ม. ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
93 นายสมคิด พิมสอน  ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์คศ.1   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
94 นายวรรยารัตน์ จงวัฒนารักษ์  ครูชำนาญการ คศ.2   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
95 นายสันทัด จันทฤทธิ์  ครูชำนาญการ คศ.2   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
96 นายเดชา ใจนวน คอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
97 นายศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่ คอ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
98 น.ส.ธัญณิชา สมนา ค.อ.บ. พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
99 นายปรีชา ขันวงษ์ คอบ. ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
100 นายเทียนชัย ชาติรัมย์  ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
101 นายวุฒิศักดิ์ เรืองศรี  ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
102 นายวิสณุกร ดาวไสย์ วท.บ.อิเล็กทรอนิกส์ พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
103 นายธีระชาติ ปู่แตน วท.บ พนักงานราชการครู   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
104 นายนที จันทร์เทียม คบ. คอมพิวเตอร์ ครูคศ.1   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
105 นายมรุต นามบุญ วศ.บ.คอมพิวเตอร์ ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
106 นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์ คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
107 นายชวินทร์ พลหาญ วทม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ครู คศ.1   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
108 นายเปรมปรีดี อินตะนัย คอ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
109 นายนเรศ ตาทุวัน คอ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
110 นายประวิทย์ ราชภักดี ค.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
111 นายสันติ สุขยะฤกษ์ คบ.อุตสาหกรรมศิลป์ ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
112 นายบุญนาน มากสิงห์ วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
113 นายจักรพันธุ์ บุรณะ วท.บ. เครื่องกล พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
114 ว่าที่ ร.ต.กฤษณัฐ กงกัญญา ทลบ.เทคโนโลยีบัณฑิต ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
115 นายประยุทธ โยธี คอ.บ. อุตสาหการ ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
116 นายวุฒิจุฬา ศรีสะอาด อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
117 นายสันติ สุขยะฤกษ์ คบ.อุตสาหกรรมศิลป์ ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
118 ว่าที่ ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน คอ.บ.เครื่องมือกล ครูเชี่ยวชาญคศ.4   แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
119 นายสัจจา อินทรสุขศรี ศศ.บ. การจัดการทั่วไป ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
120 นายพงศธร สมัครสมาน คอ.ม. เครื่องกล ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
121 นายนพดล สิ้นทุกข์ คอ.บ.เครื่องมือกล ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
122 นายสุพงศ์สิทธิ์ สมัครสมาน คอ.ม.เครื่องกล ครูชำนาญการคศ. 2   แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
123 นายธนกร สุขส่ง วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครู   แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
124 นายธนาการ ประภาสัจจะเวทย์ วศ.ม.อุตสาหการ พนักงานราชการ   แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
125 นายพรเพชร พรมสิทธิ์ อส.บ.ขนถ่ายวัสดุ ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
126 นายยุทธนา ม่วงเขียว คอ.บ.อุตสาหการ (เครื่องมือกล) ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3   แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
127 ว่าที่ ร.ต.เอกพล บุรกรณ์ วศ.บ. แม่พิมพ์โลหะ ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
128 นายศุภกฤต บุญเรือง อส.บ เครื่องมือกล พนักงานราชการ   แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
129 นายชาญณรงค์ ไชยนรา วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
130 นายอัษภ์ทวัท สุทธภักดี อส.บ.เทคโนโลยีการผลิต ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
131 นายชริน อินทรสุขศรี วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
132 นายไพรัตน์ ถิรบุตร วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์
133 นายไสว โทนะพันธ์ รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์ ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์
134 นายจักรพันธ์ พันธุ์คำ วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์
135 นายปรัชญา กาญจนารัตน์ วท.บ.เทคโนโลยียาง ครูผู้ช่วย   แผนกวิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์
136 น.ส.สมประสงค์ เปรมปราโมทย์ วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรมยาง พนักงานราชการ   แผนกวิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์
137 นางผ่องพิศุทธ์ ลาลุน ปทส. ศษ.บ ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
138 นายวิเชียร บุญลี คอ.บ.อุตสาหการเชื่อมและประสาน ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
139 นายสุทิน เทพมุสิก ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
140 นายทรงสิทธิ์ บัวชุม ปทส. ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
141 นายประสิทธิ์ ชนะวงศ์ ค.อ.บ.อุตสาหการ ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
142 นายเอกราช เลขาตระกูล คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหกรรมเชื่อม ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
143 นายภิญโญ มัชฌิกะ ศษ.ม. บริหารการศึกษา ครูชำนาญการค.ศ.2   แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
144 นายประยูร เดือนเพ็ง ปทส. ครู   แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
145 น.ส.ภัทรภรณ์ จีนจูด คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ กศ.ม.การวิจัยและประเมิน ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
146 นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา ปทส.เชื่อมประสาน ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
147 นายจิรยุทธ์ โชติกุล คอ.บ. เครื่องมือกล ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
148 นายยุทธนา ม่วงเขียว คอ.บ. เครื่องมือกล ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
149 นายสุริยา สุขเจริญ คอ.บ.เครื่องมือกล ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
150 นายนิรันดร์ สมมุติ วศ.บ ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
151 นายอินทร์ จงจำ คอ.บ.เครื่องมือกล ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
152 นายพุตตาล วรรณทอง คอบ. อุตสาหการ พนักงานราชการครู   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
153 นายมงคล บุญอนันต์ คอบ. อุตสาหการ พนักงานราชการครู   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
154 นายภาสกร จำปาเรือง วศบ. อุตสาหการ พนักงานราชการครู   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
155 นายสมศักดิ์ ไพคำนาม ปทส.เครื่องมือกล ครู คศ.1   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
156 นายปรเมษฐ์ เวชกามา วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
157 นายคณันนท์  จันทร์อ่อน  ว.ศบ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
158 นายสิทธิชัย คำเสียง ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ-ออกแบบการผลิต ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
159 นายครู  อัตราจ้าง1     แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
160 นายสุระชัย จันทร์ชนะ วศม. วิศวกรรมเครื่องกล ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาช่างยนต์
161 นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข ค.อ.ม. เครื่องกล ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาช่างยนต์
162 นายธวัชชัย จักษุพันธ์ คบ. อุตสาหกรรมศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาช่างยนต์
163 นายจรินทร์ เจนจิตต์ วศ.ม. เครื่องกล ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างยนต์
164 นายบุญชัย วสยางกูร คอ.บ.เครื่องกล ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างยนต์
165 นายวสันต์ อุไรวงศ์ คอ.บ.เครื่องกล ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างยนต์
166 นายจตุรงค์ อ่อนสาร วศ.บ. เครื่องกล ครูคศ.1   แผนกวิชาช่างยนต์
167 นายเดชฤทธิ์ เดชพันธ์ ปทส.เครื่องกล ครูคศ.1   แผนกวิชาช่างยนต์
168 ว่าที่ ร.ต.สุพรรณ ผาแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล ครูค.ศ.1   แผนกวิชาช่างยนต์
169 นายโควิน เดชพันธ์ ปทส.เครื่องกล ครูค.ศ.1   แผนกวิชาช่างยนต์
170 นายสิริวัฒก์ เรืองฐิติรัก อสบ.เครื่องกล ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างยนต์
171 นายเกียรติศักดิ์ เสวะนา คอบ.วิศวกรรมเครื่องกล พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างยนต์
172 นายประชาไทย ไกยฝ่าย คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างยนต์
173 นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์ คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างยนต์
174 นายนพพร สมคิด อศบ.วิศวกรรมเครื่องกล ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างยนต์
175 นายกัมปนาท พระสุพรรณ ปทส.เครื่องกล ครู คศ.1   แผนกวิชาช่างยนต์
176 นายสิริชัย สิมชมภู วศบ. เครื่องกลฯ พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างยนต์
177 นายดำรงศักดิ์ เขตนิมิตร ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ครูอัตราจ้าง    แผนกวิชาช่างยนต์
178 นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์ อส.บ.อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยียานยนต์ ครูอัตราจ้าง    แผนกวิชาช่างยนต์
179 นายจิรศักดิ์ ดุษฏี คอ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างยนต์
180 นายกิตติวัฒน์ เรืองฐิติรัก  อสบ.เครื่องกล ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างยนต์
181 นางธิดาวรรณ สรรพศรี บธ.ม. บริหารธุรกิจ ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาการบัญชี
182 นางพัธรินพันธ์ เอมรัตน์ บธ.ม. บริหารธุรกิจ ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3   แผนกวิชาการบัญชี
183 น.ส.อิสราภรณ์ พบลาภ บธ.ม.การบัญชี ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาการบัญชี
184 นายศรายุฏต์ อมตะไพบูลย์ บธ.บ.การบัญชี ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3   แผนกวิชาการบัญชี
185 นายชัยภูมิ ชุณหอังกูรเวส บธ.ม.บริหารธุรกิจ ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาการบัญชี
186 นางสุมิตรา โพธิ์สูง บธ.บ.การบัญชี ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาการบัญชี
187 นางปิยวรรณ ชวลิต ศศ.บ.การจัดการ ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3   แผนกวิชาการบัญชี
188 นางวิไล ศิลาบุตร บธ.ม. บริหารธุรกิจ ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3คศ.3   แผนกวิชาการบัญชี
189 นางกฤษณา จันทร์เทศ บธ.ม. บริหารธุรกิจ ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาการบัญชี
190 นางผาณิตา สีหนาท บธ.บ.การบัญชี ครูชำนาญการ คศ.2   แผนกวิชาการบัญชี
191 นางณัฐิกา สิมชมภู บช.ม. การบัญชี ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาการบัญชี
192 น.ส.กมลีรัตน์ รัชมาศ บธ.ม.บริหารธุรกิจ ครูชำนาญการพิเศษค.ศ.3   แผนกวิชาการบัญชี
193 น.ส.สุรีย์พร หาญนึก - ครูฝึกสอน-   แผนกวิชาการบัญชี
194 นางพรรณี สมัครสมาน - ครูฝึกสอน-   แผนกวิชาการบัญชี
195 น.ส.มานิตา พาชื่น บช.บ. ครูฝึกสอน   แผนกวิชาการบัญชี
196 น.ส.พวงผกา พรมชาติ บัญชีบัณฑิต ครูฝึกสอน -   แผนกวิชาการบัญชี
197 น.ส.สรัญญา โคตรพันธ์ บช.บ. ครูฝึกสอน    แผนกวิชาการบัญชี
198 น.ส.เพชรรัตน์ รัตนปิติกรณ์ บช.บ.การบัญชี ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาการบัญชี
199 น.ส.ยุพาภรณ์ ภูมิสถาน บธ.บ.การบัญชี ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาการบัญชี
200 น.ส.กมลีรัตน์ รัชมาศ บธ.ม.บริหารธุรกิจ ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาการขายการตลาด
201 นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส บธ.บ.การตลาด ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาการขายการตลาด
202 นางสุจีรา ภู่ธราภรณ์ ศศ.บ.เศรษฐศาสตร์ ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาการขายการตลาด
203 นางจุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ บธ.ม.บริหารธุรกิจ ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาการขายการตลาด
204 นางลลิดา โค้วไพโรจน์ กศ.บ.เทคโลยีทางการศึกษา ครูชำนาญคศ.2   แผนกวิชาการขายการตลาด
205 นางศิพาญา ขันทองห้าว     แผนกวิชาการขายการตลาด
206 น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง บธ.บ.การตลาด ครูจ้างสอน   แผนกวิชาการขายการตลาด
207 นางวรรณกร วรรณแก้ว บธ.บ    แผนกวิชาการขายการตลาด
208 น.ส.สรัญญา โคตรพันธ์ บช.บ บัญชีบัณฑิต ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาการขายการตลาด
209 น.ส.เจริญขวัญ สุฤทธิ์     แผนกวิชาการขายการตลาด
210 น.ส.ปัทมา นิยมวงศ์ ปริญญาตรีการบัญชี เจ้าหน้าที่ธุรการ   แผนกวิชาการขายการตลาด
211 น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์ บธ.ม.การตลาด พนักงานราชการครู   แผนกวิชาการขายการตลาด
212 น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ บธ.บ.การตลาด ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาการขายการตลาด
213 นายคำพา ขันตี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ครู ชำนาญพิเศษคศ.3   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
214 นางกาญจนา ถามุลเลศ ศศ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครู ชำนาญการ คศ.2   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
215 นางปริษา ปั้นดี ศศ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครู ชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
216 น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์ ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ครู ชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
217 นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ครู ชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
218 นางวราดา ขันตี ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ครู ชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
219 น.ส. กณิกนันต์  ไกรวิเศษ  ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
220 นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
221 นายณัทพงศ์ โยธี คอ.บ.คอมพิวเตอร์ พนักงานราชการครู    แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
222 น.ส.วิภาวี ณ นิมิตร วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ครู คศ.1   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
223 น.ส.ชนนี ขันวงษ์ วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
224 นายพรธิวา วงษ์พิทักษ์ วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ครู คศ.1   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
225 น.ส.บุณณดา คำเสียง  ครู คศ.1   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
226 นางวิไล โทนะพันธ์ คศ.บ.คหกรรม ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
227 นางจรรยา เนตรพระ คบ.บริหารการศึกษา ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
228 น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง คศบ. ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
229 น.ส.ธิรณี แสวงนาม คหกรรมบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
230 น.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์ วท.บ.อุสาหกรรมอาหารและการบริการ ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
231 น.ส.ครูจ้าง อาหาร 1  ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
232 น.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์ คศ.บ.ผ้าอุตสาหกรรม ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
233 นางประจักษ์ศรี สุต๋า ศศ.ม.หลักสูตรและการสอน ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
234 นายพรหมศรี คำเนตร  ช่างผู้ชำนาญการ   แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
235 น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์ คศ.บ.คหกรรมศาสตร์บัณฑิต พนักงานราชการ   แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
236 นายสถิร มิ่งขวัญ ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างโยธา
237 นายสันติรักษ์ โตรัศมี วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ครูคศ.1   แผนกวิชาช่างโยธา
238 นายปิยรัตน์ คันธจันทร์ วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ครู คศ.1   แผนกวิชาช่างโยธา
239 นายชาติชาย ทองพีระ คอ.บ.วิศวกรรมโยธา ครูชำนาญการ   แผนกวิชาช่างโยธา
240 นายสุรัตน์ คำพุฒ วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างโยธา
241 นายพีระชาติ ดาผา     แผนกวิชาช่างโยธา
242 นายพงศธร จันทร์แจ้ง สถบ.สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างโยธา
243 นายวีรยุทธ กิ่งวิชิต คอ.บ.วิศกรรมโยธา พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างโยธา
244 น.ส.ณัฐนันท์ พิลาโสภา ปทส.โยธา พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างโยธา
245 นายครูจ้าง โยธา 1     แผนกวิชาช่างโยธา
246 นายครูจ้าง โยธา 2     แผนกวิชาช่างโยธา
247 นายศักดิ์ชัย สิมชมภู ป.ตรี(เครื่องกล) ครูพิเศษ   วิทยาเขต ราษีไศล
248 นายปรมินทร์ ขวัญนอน วศ.ม (เคมี) ครูพิเศษ   วิทยาเขต ราษีไศล
249 น.ส.พวงผกา พรมชาติ วท.บ. (บัญชี) ครูพิเศษ   วิทยาเขต ราษีไศล
250 นายกมล จันทร์ดวงศรี กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ครูพิเศษ   วิทยาเขต ราษีไศล
251 นายอิทธิพล อัตชู คอ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ครูพิเศษ   วิทยาเขต ราษีไศล
252 นายปรัชญากร สูงสง่า คอ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) ครูพิเศษ   วิทยาเขต ราษีไศล
253 น.ส.อมรรัตน์ โสรเนตร บช.บ. (บัญชี) ครูพิเศษ   วิทยาเขต ราษีไศล
254 นายคุณากร ศรีมันตะ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ครูพิเศษ   วิทยาเขต ราษีไศล
255 นายจักรพงษ์ พิมพลีชัย คอ.บ. (โยธา) ครูพิเศษ   วิทยาเขต ราษีไศล
256 นางอรทัย สฤษดิ์นิรันดร์ คศ.บ.พัฒนาการเด็กและครอบครัว ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   การโรงแรมและการท่องเที่ยว
257 นางลลิดา โค้วไพโรจน์ กศ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษา ครูชำนาญการคศ.2   การโรงแรมและการท่องเที่ยว
258 น.ส.อังศุธา สุทธิประภา ศศบ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม ครูผู้ช่วย   การโรงแรมและการท่องเที่ยว
259 นายIan Robert Fitton Foundation Construction ครูพิเศษสอน   การโรงแรมและการท่องเที่ยว
260 นางพัชรนันท์ ทองแดง ศศ.บ. ศิลปศาสตร์บัณฑิต ครูพิเศษสอน   การโรงแรมและการท่องเที่ยว
261 น.ส.งามศิริ สุวรรณดี ศศ.บ.ศิลปศาสตร์บัณฑิต ครูพิเศษสอน   การโรงแรมและการท่องเที่ยว
262 นายสุจิตร พิมโคตร ปทส.เครื่องกล ครูพิเศษสอน   วิทยาเขตกันทรารมย์
263 น.ส.ธรรศจรส พรมพิลา วท.บ.คณิตศาสตร์ ครูพิเศษสอน   วิทยาเขตกันทรารมย์
264 น.ส.รัชนี ศรีอินทร์ บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ครูพิเศษสอน   วิทยาเขตกันทรารมย์
265 น.ส.เพ็ญนภา พรรณา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ครูพิเศษสอน   วิทยาเขตกันทรารมย์
266 นายธนิตพงษ์ ลุละ วท.บ. อุตสาหกรรมเครื่องกล ครูพิเศษสอน   วิทยาเขตกันทรารมย์
267 นายปรเมษฐ์ เวชกามา วศบ. การผลิต ครูพิเศษสอน   วิทยาเขตกันทรารมย์
268 น.ส.อรอนงค์ ภาษี วท.บ.(สารสนเทศ) ครูพิเศษสอน   วิทยาเขตกันทรารมย์
269 นายสุริยา ภิรมย์ วศ.บ.(อิเล็กทรอนิกส์) ครูพิเศษสอน   วิทยาเขตกันทรารมย์
270 นายสุทัตร์ แก้ววิชัย วศ.บ.เครื่องกล ครูพิเศษสอน   วิทยาเขตกันทรารมย์
271 น.ส.พิมพ์ปวีณ์ มะณีวงค์ บช.บ. ครูพิเศษสอน   วิทยาเขตกันทรารมย์
272 นายสมภพ ไชยโชติ คอ.บ.(หลักสูตร5ปี อิเล็กทรอนิกส์) ครูพิเศษสอน   วิทยาเขตกันทรารมย์
273 น.ส.วิภาวรรณ สุขสมัย บช.บ. ครูพิเศษสอน   วิทยาเขตกันทรารมย์
274 นายอนิวัฒน์ คมขุนทด คอ.บ.(หลักสูตร5ปี อิเล็กทรอนิกส์) ครูพิเศษสอน   วิทยาเขตกันทรารมย์
275 นายช่างยนต์ 1     วิทยาเขตกันทรารมย์
276 นายอิเล็กฯ 1     วิทยาเขตกันทรารมย์
277 นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3   ภาษาต่างประเทศ
278 ดร.สุภาพ สัจจสมภาร M.A.,Ph.D. Teaching English ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3   ภาษาต่างประเทศ
279 นางทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ครูชำนาญการคศ.2   ภาษาต่างประเทศ
280 น.ส.สุจีรา วิชาชาติ ศศ.บ. ครูคศ.1   ภาษาต่างประเทศ
281 นายภควัตร สิงห์คำ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ครูคศ.1   ภาษาต่างประเทศ
282 น.ส.ภัทรธิตา เทพแสง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ครูพิเศษสอน   ภาษาต่างประเทศ
283 น.ส.บุญมี สารชาติ  พนักงานราชการครู   ภาษาต่างประเทศ
284 น.ส.สุกัญญา สิงห์เงิน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ครูพิเศษสอน   ภาษาต่างประเทศ
285 นายประมวล ทบบัณฑิต กศ.บ. คม. ครูชำนาญการ   ภาษาต่างประเทศ
286 น.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์  ครูพิเศษสอน   ภาษาต่างประเทศ
287 นายธีรฉัตร หุ่นงาม ศศบ.ภาษาอังกฤษ/ศศบ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ครูพิเศษสอน   ภาษาต่างประเทศ
288 น.ส.พนิตานันท์ ลีราช ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ครูพิเศษสอน   ภาษาต่างประเทศ
289 น.ส.รัตนา ชินทอง คบ.ภาษาอังกฤษ ครูพิเศษสอน   ภาษาต่างประเทศ
290 น.ส.He Xiaojing B.A. Teaching Chinese for Foreigners.    ภาษาต่างประเทศ
291 น.ส.เกศยาวี สีปวน ศศ.บ.ภาษาจีน ครูพิเศษสอน   ภาษาต่างประเทศ
292 นายพิสิทธิ์ พานิชย์ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ครูพิเศษสอน   ภาษาต่างประเทศ
293 น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์ ศศ.บ. ภาษาจีนธุรกิจ ครูพิเศษสอน   ภาษาต่างประเทศ
294 น.ส.Yang Zhi ภาษาจีน    ภาษาต่างประเทศ
295 นายจ้าง 1 1     ภาษาต่างประเทศ
296 นายกัณหา อุทธิเสน วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
297 นายอุดร เศษโถ ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
298 นางนพวรรณ สาธุการ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ครูคศ.1   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
299 นายลภณ บุญปก วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
300 นายเริงศักดิ์ สายรัตน์ วศ.บ.(คอมพิวเตอร์) ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
301 นายเกรียงชัย แหวนวงษ์ วทบ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
302 น.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ คอ.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
303 นายชัยรัตน์ ทองใบ กศ.ม. ครูคศ.2   ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
304 นายอรุณ ทองกลม คอม. ครูคศ.2   ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
305 นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย คอม. ครูคศ.2   ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
306 ว่าที่ ร.ต.ปิยะ ภูมิภักดิ์ ค.อ.ม.ไฟฟ้า, ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ครูชำนาญการคศ.2   ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
307 นายกัณหา อุทธิเสน วท.ม. ครูคศ.2   ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
308 นายสุระภี ผกาพันธ์ ภาษาไทย    ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
309 น.ส.สมจันทร์ ปราบภัย     เจ้าหน้าที่ธุรการ
310 น.ส.คนึง หินโคกสูง     เจ้าหน้าที่ธุรการ
311 น.ส.พิกุล ศิริผล     เจ้าหน้าที่ธุรการ
312 นางบุญฑริกา ทองสุข     เจ้าหน้าที่ธุรการ
313 น.ส.บังอร ตามบุญ  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน   ทั้งหมด
314 นายบันทึก ประวัติ     ทั้งหมด
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.4503679 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.