1. นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์  ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ ค.ศ.4  
2. นายวรรณดี กลมพันธ์  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  
3. นายสำราญ สีปวน  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  
4. นายสมาน สมจริง  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  
5. ดร.ไพบูลย์ มีศิลป์  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php