ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นายสกล หุ่นงาม  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
2. นายสุวิทย์ เรืองทุม  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
3. นางมนัสนันท์ ศรีปริทัศน์  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
4. นายสรรเพชญ ขุนธิวงศ์  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
5. นายสุระภี ผกาพันธ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คศ.3 [ตารางสอน]  
6. นางรัตน์ดา เจนจิตต์  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
7. นางเพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ์  ครู คศ.1 [ตารางสอน]  
8. นายถาวร นาคกระโทก  ครู คศ.1 [ตารางสอน]  
9. นายวงศ์สถิตย์ เผือกพูล  ครูผู้ช่วย [ตารางสอน]  
10. น.ส.ณชิตา จิราณัฏฐกุล  ครูชำนาญการพิเศษ [ตารางสอน]  
11. นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
12. น.ส.พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์  พนักงานราชการ(ครู) [ตารางสอน]  
13. นางวรรณกร วรรณแก้ว   [ตารางสอน]  
14. นางนาตยา พิมสอน  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
15. นายเมธาวุฒิ แสงกล้า  ครูผู้ช่วย [ตารางสอน]  
16. นายพรชัย ทาธิสา  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
17. น.ส.พัชราภรณ์ ศรีสุข  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
18. น.ส.ศุทธ์หทัย หารไชย  ครูอัตรจ้าง [ตารางสอน]  
19. นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
20. นายปิยะพงศ์ ยอดอินทร์  ครูผู้ช่วย [ตารางสอน]  
21. น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
22. นายอดิศักดิ์ นันตะเคน  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0128908 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.