1. นายสกล หุ่นงาม  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3  
2. นายสุวิทย์ เรืองทุม  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3  
3. นางมนัสนันท์ ศรีปริทัศน์  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3  
4. นายสรรเพชญ ขุนธิวงศ์  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3  
5. นางเพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ์  ครู คศ.1  
6. นายถาวร นาคกระโทก  ครู คศ.1  
7. น.ส.ณชิตา จิราณัฏฐกุล  ครูชำนาญการพิเศษ ค.ศ.3  
8. นายวงศ์สถิตย์ เผือกพูล  ครู ค.ศ.1  
9. นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา  ครูพิเศษสอน  
10. น.ส.พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์  พนักงานราชการ(ครู)  
11. นางวรรณกร วรรณแก้ว    
12. นางนาตยา พิมสอน  ครูพิเศษสอน  
13. นายเมธาวุฒิ แสงกล้า  ครูผู้ช่วย  
14. นายพรชัย ทาธิสา  ครูพิเศษสอน  
15. น.ส.พัชราภรณ์ ศรีสุข  ครูพิเศษสอน  
16. น.ส.ศุทธ์หทัย หารไชย  ครูอัตรจ้าง  
17. นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง  ครูพิเศษสอน  
18. นายวุฒินันท์ บุสภาค  ครูพิเศษสอน  
19. น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์  ครูพิเศษสอน  
20. นายอดิศักดิ์ นันตะเคน  ครูพิเศษสอน  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php