1. นายไพรัตน์ ถิรบุตร  ครูชำนาญการ คศ.2  
2. นายไสว โทนะพันธ์  ครูชำนาญการ คศ.2  
3. นายปรัชญา กาญจนารัตน์  ครู ค.ศ.1  
4. นายจักรพันธ์ พันธุ์คำ  ครูพิเศษสอน  
5. น.ส.สมประสงค์ เปรมปราโมทย์  พนักงานราชการ  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php