ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นางผ่องพิศุทธ์ ลาลุน  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
2. นายวิเชียร บุญลี  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
3. นายสุทิน เทพมุสิก  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
4. นายทรงสิทธิ์ บัวชุม  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
5. นายประสิทธิ์ ชนะวงศ์  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
6. นายเอกราช เลขาตระกูล  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
7. นายภิญโญ มัชฌิกะ  ครูชำนาญการ ค.ศ.2 [ตารางสอน]  
8. นายประยูร เดือนเพ็ง  ครู [ตารางสอน]  
9. นางภัทรภรณ์ กาญจนารัตน์  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
10. นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
11. นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ  ครูผู้ช่วย [ตารางสอน]  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0106509 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.