1. นางผ่องพิศุทธ์ ลาลุน  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3  
2. นายวิเชียร บุญลี  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3  
3. นายสุทิน เทพมุสิก  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3  
4. นายทรงสิทธิ์ บัวชุม  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3  
5. นายประสิทธิ์ ชนะวงศ์  ครูชำนาญการ คศ.2  
6. นายเอกราช เลขาตระกูล  ครูชำนาญการ คศ.2  
7. นายภิญโญ มัชฌิกะ  ครูชำนาญการ ค.ศ.2  
8. นายประยูร เดือนเพ็ง  ครู  
9. นางภัทรภรณ์ กาญจนารัตน์  ครูพิเศษสอน  
10. นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา  ครูพิเศษสอน  
11. นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ  ครูผู้ช่วย  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php