ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นางผ่องพิศุทธ์    ลาลุน
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
2. นายวิเชียร    บุญลี
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
3. นายสุทิน    เทพมุสิก
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
4. นายทรงสิทธิ์    บัวชุม
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-2110
2103-2002งานเชื่อมไฟฟ้า 20-6-260
2103-2006งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 11-3-240
2103-2011งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 11-3-230
3103-2105การทดสอบงานเชื่อมโดยไม่ทำลาย2-3-330
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   24 ชั่วโมง     ปวส   3 ชั่วโมง     รวม   27 ชั่วโมง
 
5. นายประสิทธิ์    ชนะวงศ์
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม2-0-220
2100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-290
2103-2002งานเชื่อมไฟฟ้า 20-6-240
2103-2011งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 11-3-240
2103-2112งานสี1-3-230
2103-2207มาตรฐานงานเชื่อมเบื้องต้น2-0-220
2103-8001ฝึกงาน*-*-440
3100-0117การควบคุมคุณภาพ3-0-330
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   28 ชั่วโมง     ปวส   3 ชั่วโมง     รวม   31 ชั่วโมง
 
6. นายเอกราช    เลขาตระกูล
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
7. นายภิญโญ    มัชฌิกะ
 ครูชำนาญการ ค.ศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-240
2100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-270
2103-1001งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น0-6-260
2103-2003งานทดสอบแบบทำลายสภาพ1-3-230
2103-2005งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 11-3-240
2103-2009คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม2-0-220
3103-2004เทคโนโลยีการเชื่อม2-3-330
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   26 ชั่วโมง     ปวส   3 ชั่วโมง     รวม   29 ชั่วโมง
 
8. นายประยูร    เดือนเพ็ง
 ครู
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2103-2006งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 11-3-230
3100-0007งานเชื่อมและโลหะแผ่น1-3-240
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-330
3103-2002การออกแบบรอยต่อและสัญลักษณ์ในงานเชื่อม3-0-330
3103-2003มาตรฐานงานเชื่อม 13-0-330
3103-2005วัสดุและโลหะวิทยา3-0-330
3103-2302งานประกอบโครงสร้างโลหะ2-3-350
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   3 ชั่วโมง     ปวส   21 ชั่วโมง     รวม   24 ชั่วโมง
 
9. น.ส.ภัทรภรณ์    จีนจูด
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-280
2103-1001งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น0-6-260
2103-2002งานเชื่อมไฟฟ้า 20-6-220
2103-2003งานทดสอบแบบทำลายสภาพ1-3-240
2103-2111วัสดุช่างเชื่อม2-0-220
2103-2112งานสี1-3-240
3103-2004เทคโนโลยีการเชื่อม2-3-330
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   26 ชั่วโมง     ปวส   3 ชั่วโมง     รวม   29 ชั่วโมง
 
10. นายรณกฤต    ณัฐยศกรนภา
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม2-0-220
2100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-270
3100-0002เขียนแบบเทคนิค1-3-240
3100-0006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป1-3-230
3100-0007งานเชื่อมและโลหะแผ่น1-3-260
3103-0001กระบวนการเชื่อม2-0-220
3103-2006งานเขียนแบบเทคนิคโลหะด้วยคอมพิวเตอร์1-4-350
3103-2301การออกแบบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ3-0-330
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   9 ชั่วโมง     ปวส   23 ชั่วโมง     รวม   32 ชั่วโมง
 
11. นายพิทักษ์    ศรีวิเศษ
 ครูผู้ช่วย
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-240
2103-2005งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 11-3-230
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-330
3100-0006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป1-3-210
3100-0007งานเชื่อมและโลหะแผ่น1-3-280
3103-2001วัสดุในการเชื่อม3-0-330
3103-2004เทคโนโลยีการเชื่อม2-3-320
3103-2105การทดสอบงานเชื่อมโดยไม่ทำลาย2-3-350
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   7 ชั่วโมง     ปวส   22 ชั่วโมง     รวม   29 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 5.6834750 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.