ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นางผ่องพิศุทธ์    ลาลุน
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
2. นายวิเชียร    บุญลี
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
3. นายสุทิน    เทพมุสิก
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
4. นายทรงสิทธิ์    บัวชุม
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-2100
2103-2001งานเชื่อมไฟฟ้า 11-3-230
2103-2113งานเชื่อมไฟฟ้า 30-6-260
2103-2114งานเชื่อมซ่อมบำรุง1-3-230
2103-2202งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 20-6-260
2103-8501โครงการ*-*-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   32 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   32 ชั่วโมง
 
5. นายประสิทธิ์    ชนะวงศ์
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-230
2103-2012เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-230
2103-2103งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 20-6-260
2103-2106โลหะวิทยาเบื้องต้น1-3-240
2103-2110งานผลิตภัณฑ์และอะลูมิเนียม1-3-250
2103-2204งานโครงสร้าง1-3-250
2103-2209งานเชื่อมแก๊ส1-3-240
3103-0003งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม0-6-240
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   30 ชั่วโมง     ปวส   4 ชั่วโมง     รวม   34 ชั่วโมง
 
6. นายเอกราช    เลขาตระกูล
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
7. นายภิญโญ    มัชฌิกะ
 ครูชำนาญการ ค.ศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-230
2103-2001งานเชื่อมไฟฟ้า 11-3-250
2103-2007เขียนแบบช่างชื่อมโลหะ1-3-240
2103-2113งานเชื่อมไฟฟ้า 30-6-260
2103-2114งานเชื่อมซ่อมบำรุง1-3-250
2103-2201งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 20-6-260
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-330
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   29 ชั่วโมง     ปวส   3 ชั่วโมง     รวม   32 ชั่วโมง
 
8. นายประยูร    เดือนเพ็ง
 ครู
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-280
3100-0007งานเชื่อมและโลหะแผ่น1-3-2100
3103-2007ทดสอบวัสดุ2-3-350
3103-2102โลหะวิทยางานเชื่อม2-3-350
3103-8001ฝึกงาน*-*-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   8 ชั่วโมง     ปวส   24 ชั่วโมง     รวม   32 ชั่วโมง
 
9. น.ส.ภัทรภรณ์    จีนจูด
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-220
2100-1003งานฝึกฝีมือ 10-6-260
2103-2004งานทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ1-3-240
2103-2008กระบวนการเชื่อม2-0-220
2103-2010กลศาสตร์เครื่องกล2-0-220
2103-2110งานผลิตภัณฑ์และอะลูมิเนียม1-3-230
2103-2203เขียนแบบโครงสร้าง1-3-240
2103-2204งานโครงสร้าง1-3-230
2103-2205การออกแบบรอยต่องานเชื่อม2-0-220
2103-2206ความแข็งแรงของวัสดุ2-0-220
3103-0003งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม0-6-220
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   30 ชั่วโมง     ปวส   2 ชั่วโมง     รวม   32 ชั่วโมง
 
10. นายรณกฤต    ณัฐยศกรนภา
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-250
2103-8501โครงการ*-*-440
3100-0007งานเชื่อมและโลหะแผ่น1-3-2120
3103-2304งานตรวจสอบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ2-3-370
3103-8001ฝึกงาน*-*-440
3103-8501โครงการ*-*-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   9 ชั่วโมง     ปวส   27 ชั่วโมง     รวม   36 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 4.5041580 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.