ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นางผ่องพิศุทธ์    ลาลุน
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
2. นายวิเชียร    บุญลี
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
3. นายสุทิน    เทพมุสิก
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
4. นายทรงสิทธิ์    บัวชุม
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21001005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-2110
21032002งานเชื่อมไฟฟ้า 20-6-260
21032006งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 11-3-240
21032011งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 11-3-230
31032105การทดสอบงานเชื่อมโดยไม่ทำลาย2-3-330
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   24 ชั่วโมง     ปวส   3 ชั่วโมง     รวม   27 ชั่วโมง
 
5. นายประสิทธิ์    ชนะวงศ์
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21001002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม2-0-220
21001005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-290
21032011งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 11-3-240
21032112งานสี1-3-230
21032207มาตรฐานงานเชื่อมเบื้องต้น2-0-220
21038001ฝึกงาน0-0-440
31000117การควบคุมคุณภาพ3-0-330
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   24 ชั่วโมง     ปวส   3 ชั่วโมง     รวม   27 ชั่วโมง
 
6. นายเอกราช    เลขาตระกูล
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
7. นายภิญโญ    มัชฌิกะ
 ครูชำนาญการ ค.ศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21001001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-240
21001005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-270
21031001งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น0-6-260
21032003งานทดสอบแบบทำลายสภาพ1-3-230
21032005งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 11-3-240
21032009คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม2-0-220
31032004เทคโนโลยีการเชื่อม2-3-330
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   26 ชั่วโมง     ปวส   3 ชั่วโมง     รวม   29 ชั่วโมง
 
8. นายประยูร    เดือนเพ็ง
 ครู
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21032006งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 11-3-230
31000007งานเชื่อมและโลหะแผ่น1-3-240
31000101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-330
31032002การออกแบบรอยต่อและสัญลักษณ์ในงานเชื่อม3-0-330
31032003มาตรฐานงานเชื่อม 13-0-330
31032005วัสดุและโลหะวิทยา3-0-330
31032302งานประกอบโครงสร้างโลหะ2-3-350
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   3 ชั่วโมง     ปวส   21 ชั่วโมง     รวม   24 ชั่วโมง
 
9. น.ส.ภัทรภรณ์    กาญจนารัตน์
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21001005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-280
21031001งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น0-6-260
21032002งานเชื่อมไฟฟ้า 20-6-260
21032003งานทดสอบแบบทำลายสภาพ1-3-240
21032111วัสดุช่างเชื่อม2-0-220
21032112งานสี1-3-240
31032004เทคโนโลยีการเชื่อม2-3-330
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   30 ชั่วโมง     ปวส   3 ชั่วโมง     รวม   33 ชั่วโมง
 
10. นายรณกฤต    ณัฐยศกรนภา
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21001002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม2-0-220
21001005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-270
31000002เขียนแบบเทคนิค1-3-240
31000006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป1-3-230
31000007งานเชื่อมและโลหะแผ่น1-3-260
31030001กระบวนการเชื่อม2-0-220
31032006งานเขียนแบบเทคนิคโลหะด้วยคอมพิวเตอร์1-4-350
31032301การออกแบบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ3-0-330
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   9 ชั่วโมง     ปวส   23 ชั่วโมง     รวม   32 ชั่วโมง
 
11. นายพิทักษ์    ศรีวิเศษ
 ครูผู้ช่วย
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21001001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-240
21032005งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 11-3-230
30011001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-330
31000006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป1-3-210
31000007งานเชื่อมและโลหะแผ่น1-3-280
31032001วัสดุในการเชื่อม3-0-330
31032004เทคโนโลยีการเชื่อม2-3-320
31032105การทดสอบงานเชื่อมโดยไม่ทำลาย2-3-350
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   7 ชั่วโมง     ปวส   22 ชั่วโมง     รวม   29 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 5.1906860 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.