1. นายจิรยุทธ์ โชติกุล  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3  
2. นายอินทร์ จงจำ  ครูชำนาญการ คศ.2  
3. นายพุตตาล วรรณทอง  พนักงานราชการ (ครู)  
4. นายภาสกร จำปาเรือง  พนักงานราชการ (ครู)  
5. นายคณันนท์ จันทร์อ่อน  ครูพิเศษสอน  
6. นายสิทธิชัย คำเสียง  ครูพิเศษสอน  
7. นายปรเมษฐ์ เวชกามา  พนักงานราชการ (ครู)  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php