ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นายจิรยุทธ์    โชติกุล
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20011001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-240
21022005คณิตศาสตร์เครื่องมือกล2-0-220
21022103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 32-6-460
21022105ลับคมเครื่องมือตัด1-3-230
21022109ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี2-4-2100
21028001ฝึกงาน0-0-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   29 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   29 ชั่วโมง
 
2. นายอินทร์    จงจำ
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21001008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-2110
21022007กรรมวิธีการผลิต2-0-220
31000009งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-2140
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   13 ชั่วโมง     ปวส   14 ชั่วโมง     รวม   27 ชั่วโมง
 
3. นายพุตตาล    วรรณทอง
 พนักงานราชการ (ครู)
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20011004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย1-2-230
21001008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-230
21022006กลศาสตร์เครื่องมือกล2-0-220
21022104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล0-6-260
21022204ผลิตแม่พิมพ์ตัด2-6-480
21022205ผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูป2-6-480
21028501โครงการ 0-0-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   34 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   34 ชั่วโมง
 
4. นายภาสกร    จำปาเรือง
 พนักงานราชการ (ครู)
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20011001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-220
21022003ทฤษฎีเครื่องมือกล2-0-220
21022005คณิตศาสตร์เครื่องมือกล2-0-220
21022106ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล2-4-240
21022204ผลิตแม่พิมพ์ตัด2-6-460
21022205ผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูป2-6-460
21022206ผลิตแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง2-6-460
21028501โครงการ 0-0-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   32 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   32 ชั่วโมง
 
5. นายคณันนท์    จันทร์อ่อน
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21001008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-240
21022002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-230
21022103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 32-6-480
21022106ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล2-4-260
21022107หล่อโลหะ2-3-350
21022201แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น2-0-220
21022301แม่พิมพ์พลาสติกเบื้องต้น2-0-220
21028501โครงการ 0-0-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   34 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   34 ชั่วโมง
 
6. นายสิทธิชัย    คำเสียง
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21001008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-270
21022002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-230
21022009โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน1-3-240
21022010อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด1-3-240
21022109ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี2-4-2100
21022202เขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ1-3-240
21028501โครงการ 0-0-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   36 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   36 ชั่วโมง
 
7. นายปรเมษฐ์    เวชกามา
 พนักงานราชการ (ครู)
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20011004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย1-2-230
21001008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-276969
21022010อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด1-3-230
21022104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล0-6-260
21022105ลับคมเครื่องมือตัด1-3-240
21022107หล่อโลหะ2-3-330
21022206ผลิตแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง2-6-480
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   34 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   34 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 3.9229178 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.