ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นายจิรยุทธ์    โชติกุล
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-230
2100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-240
2102-2001เขียนแบบเครื่องมือกล 11-3-240
2102-2005คณิตศาสตร์เครื่องมือกล2-0-220
2102-2009โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน1-3-240
2102-2102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 22-6-480
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   25 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   25 ชั่วโมง
 
2. นายอินทร์    จงจำ
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-230
2102-2007กรรมวิธีการผลิต2-0-240
2102-2011อบชุบโลหะ1-3-240
2102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล0-6-260
2102-2107หล่อโลหะ2-3-350
2102-2201แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น2-0-220
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   24 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   24 ชั่วโมง
 
3. นายพุตตาล    วรรณทอง
 พนักงานราชการ (ครู)
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-2100
2102-2102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 22-6-460
2102-2107หล่อโลหะ2-3-330
2102-2203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ2-6-480
2102-8001ฝึกงาน*-*-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   31 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   31 ชั่วโมง
 
4. นายภาสกร    จำปาเรือง
 พนักงานราชการ (ครู)
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-240
2102-2004วัดละเอียด1-2-260
2102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล2-0-220
2102-2008ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 12-6-460
2102-2010อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด1-3-240
2102-2011อบชุบโลหะ1-3-240
2102-2110ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล2-0-220
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   28 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   28 ชั่วโมง
 
5. นายคณันนท์    จันทร์อ่อน
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-230
2100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-270
2102-2008ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 12-6-480
2102-2010อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด1-3-230
2102-2203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ2-6-460
2102-2301แม่พิมพ์พลาสติกเบื้องต้น2-0-220
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   29 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   29 ชั่วโมง
 
6. นายสิทธิชัย    คำเสียง
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-270
2102-2001เขียนแบบเครื่องมือกล 11-3-240
2102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล0-6-260
2102-2110ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล2-0-220
2102-2202เขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ1-3-240
2102-2203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ2-6-460
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   29 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   29 ชั่วโมง
 
7. นายปรเมษฐ์    เวชกามา
 พนักงานราชการ (ครู)
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-270
2102-2011อบชุบโลหะ1-3-260
2102-2203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ2-6-480
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   21 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   21 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 3.6677821 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.