ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นายจิรยุทธ์    โชติกุล
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20012001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-230
21001008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-240
21022001เขียนแบบเครื่องมือกล 11-3-240
21022005คณิตศาสตร์เครื่องมือกล2-0-220
21022009โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน1-3-240
21022102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 22-6-480
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   25 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   25 ชั่วโมง
 
2. นายอินทร์    จงจำ
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21001008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-230
21022007กรรมวิธีการผลิต2-0-240
21022011อบชุบโลหะ1-3-240
21022104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล0-6-260
21022107หล่อโลหะ2-3-350
21022201แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น2-0-220
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   24 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   24 ชั่วโมง
 
3. นายพุตตาล    วรรณทอง
 พนักงานราชการ (ครู)
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21001008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-2100
21022102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 22-6-460
21022107หล่อโลหะ2-3-330
21022203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ2-6-480
21028001ฝึกงาน0-0-440
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   31 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   31 ชั่วโมง
 
4. นายภาสกร    จำปาเรือง
 พนักงานราชการ (ครู)
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21001008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-240
21022004วัดละเอียด1-2-260
21022006กลศาสตร์เครื่องมือกล2-0-220
21022008ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 12-6-460
21022010อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด1-3-240
21022011อบชุบโลหะ1-3-240
21022110ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล2-0-220
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   28 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   28 ชั่วโมง
 
5. นายคณันนท์    จันทร์อ่อน
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20012001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-230
21001008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-270
21022008ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 12-6-480
21022010อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด1-3-230
21022203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ2-6-460
21022301แม่พิมพ์พลาสติกเบื้องต้น2-0-220
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   29 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   29 ชั่วโมง
 
6. นายสิทธิชัย    คำเสียง
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21001008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-270
21022001เขียนแบบเครื่องมือกล 11-3-240
21022104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล0-6-260
21022110ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล2-0-220
21022202เขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ1-3-240
21022203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ2-6-460
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   29 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   29 ชั่วโมง
 
7. นายปรเมษฐ์    เวชกามา
 พนักงานราชการ (ครู)
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21001008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-270
21022011อบชุบโลหะ1-3-260
21022203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ2-6-480
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   21 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   21 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 3.1522081 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.