1. นายสุระชัย จันทร์ชนะ  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3  
2. นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3  
3. นายธวัชชัย จักษุพันธ์  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3  
4. นายจรินทร์ เจนจิตต์  ครูชำนาญการ คศ.2  
5. นายบุญชัย วสยางกูร  ครูชำนาญการ คศ.2  
6. นายวสันต์ อุไรวงศ์  ครูชำนาญการ คศ.2  
7. นายจตุรงค์ อ่อนสาร  ครู คศ.1  
8. นายเดชฤทธิ์ เดชพันธ์  ครู คศ.1  
9. ว่าที่ ร.ต.สุพรรณ ผาแก้ว  ครู ค.ศ.1  
10. นายกัมปนาท พระสุพรรณ  ครู ค.ศ.1  
11. นายโควิน เดชพันธ์  ครู ค.ศ.1  
12. นายสิริวัฒก์ เรืองฐิติรัก  ครูอัตราจ้าง  
13. นายเกียรติศักดิ์ เสวะนา  พนักงานราชการ  
14. นายประชาไทย ไกยฝ่าย  พนักงานราชการ  
15. นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์  พนักงานราชการ  
16. นายนพพร สมคิด  ครูอัตราจ้าง  
17. นายจ้าง 1    
18. นายจ้าง 2    
19. นายสิริชัย สิมชมภู  พนักงานราชการ  
20. นายดำรงศักดิ์ เขตนิมิตร  ครูอัตราจ้าง  
21. นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์  ครูอัตราจ้าง  
22. นายจิรศักดิ์ ดุษฏี  พนักงานราชการ  
23. นายกิตติวัฒน์ เรืองฐิติรัก  ครูพิเศษสอน  
24. นายสุริยนต์ มัฆวิมาลย์  ครูพิเศษสอน  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php