ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นายสุระชัย    จันทร์ชนะ
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2101-2111งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์1-6-360
3100-0102กลศาสตร์ของไหล3-0-360
3101-2003เครื่องยนต์สันดาปภายใน3-0-360
3101-2104งานไฟฟ้ายานยนต์1-6-360
3101-5101งานเทคนิคยานยนต์ 1*-*-420
3101-5103งานเทคนิคยานยนต์ 3*-*-420
3101-8501โครงการ*-*-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   6 ชั่วโมง     ปวส   26 ชั่วโมง     รวม   32 ชั่วโมง
 
2. นายจิรโรจน์    เลิศธนเปี่ยมสุข
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-220
2101-2103งานปรับอากาศรถยนต์1-6-3130
2101-2109งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์2-3-3110
2101-8501โครงการ*-*-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   30 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   30 ชั่วโมง
 
3. นายธวัชชัย    จักษุพันธ์
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2101-2008เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ1-3-2180
2101-2111งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์1-6-360
2101-8501โครงการ*-*-420
3101-8501โครงการ*-*-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   26 ชั่วโมง     ปวส   4 ชั่วโมง     รวม   30 ชั่วโมง
 
4. นายจรินทร์    เจนจิตต์
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2101-2004งานเครื่องล่างรถยนต์2-3-380
2101-2103งานปรับอากาศรถยนต์1-6-370
2101-9002งานแก๊สรถยนต์1-3-280
3101-5102งานเทคนิคยานยนต์ 2*-*-420
3101-8501โครงการ*-*-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   23 ชั่วโมง     ปวส   6 ชั่วโมง     รวม   29 ชั่วโมง
 
5. นายบุญชัย    วสยางกูร
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น1-3-230
2101-2003งานส่งกำลังรถยนต์2-3-3170
2101-2104งานบำรุงรักษารถยนต์1-3-240
2101-2106งานวัดละเอียดช่างยนต์1-3-230
3101-8501โครงการ*-*-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   27 ชั่วโมง     ปวส   4 ชั่วโมง     รวม   31 ชั่วโมง
 
6. นายวสันต์    อุไรวงศ์
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2101-2102งานจักรยานยนต์1-6-3180
2101-2106งานวัดละเอียดช่างยนต์1-3-230
2101-8501โครงการ*-*-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   25 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   25 ชั่วโมง
 
7. นายจตุรงค์    อ่อนสาร
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2101-2007กลศาสตร์เครื่องกล3-0-360
3101-2005งานทดลองเครื่องกล1-2-2100
3101-2104งานไฟฟ้ายานยนต์1-6-370
3101-5103งานเทคนิคยานยนต์ 3*-*-440
3101-8501โครงการ*-*-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   6 ชั่วโมง     ปวส   25 ชั่วโมง     รวม   31 ชั่วโมง
 
8. นายเดชฤทธิ์    เดชพันธ์
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
9. ว่าที่ ร.ต.สุพรรณ    ผาแก้ว
 ครู ค.ศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์2-3-380
2101-2103งานปรับอากาศรถยนต์1-6-360
2101-2104งานบำรุงรักษารถยนต์1-3-230
2101-2106งานวัดละเอียดช่างยนต์1-3-230
2101-8001ฝึกงาน*-*-440
2101-9002งานแก๊สรถยนต์1-3-260
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   30 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   30 ชั่วโมง
 
10. นายโควิน    เดชพันธ์
 ครู ค.ศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-220
2101-2004งานเครื่องล่างรถยนต์2-3-330
2101-2007กลศาสตร์เครื่องกล3-0-330
2101-2008เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ1-3-270
2101-2104งานบำรุงรักษารถยนต์1-3-270
2101-8501โครงการ*-*-440
3100-0104นิวเมติกและไฮดรอลิกส์2-2-320
3101-5102งานเทคนิคยานยนต์ 2*-*-420
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   26 ชั่วโมง     ปวส   4 ชั่วโมง     รวม   30 ชั่วโมง
 
11. นายสิริวัฒก์    เรืองฐิติรัก
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
12. นายเกียรติศักดิ์    เสวะนา
 พนักงานราชการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น1-3-240
2101-2003งานส่งกำลังรถยนต์2-3-330
2101-2104งานบำรุงรักษารถยนต์1-3-240
2101-2105การขับรถยนต์1-3-240
2101-2106งานวัดละเอียดช่างยนต์1-3-280
2101-8501โครงการ*-*-440
3100-0104นิวเมติกและไฮดรอลิกส์2-2-340
3101-0125การจัดการความปลอดภัย1-2-220
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   27 ชั่วโมง     ปวส   6 ชั่วโมง     รวม   33 ชั่วโมง
 
13. นายประชาไทย    ไกยฝ่าย
 พนักงานราชการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
14. นายพัฒนพงษ์    กัญญาพันธ์
 พนักงานราชการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-220
2101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก2-3-2160
2101-2104งานบำรุงรักษารถยนต์1-3-270
2101-5104ปฏิบัติงานยานยนต์ 4*-*-420
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   27 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   27 ชั่วโมง
 
15. นายนพพร    สมคิด
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น1-3-260
2101-2105การขับรถยนต์1-3-240
2101-2106งานวัดละเอียดช่างยนต์1-3-240
2101-2207งานเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์2-3-3100
2101-5105ปฏิบัติงานยานยนต์ 5*-*-440
3101-8501โครงการ*-*-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   28 ชั่วโมง     ปวส   4 ชั่วโมง     รวม   32 ชั่วโมง
 
16. นายกัมปนาท    พระสุพรรณ
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2101-2008เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ1-3-230
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-360
3100-0102กลศาสตร์ของไหล3-0-360
3100-0104นิวเมติกและไฮดรอลิกส์2-2-3140
3101-5101งานเทคนิคยานยนต์ 1*-*-420
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   3 ชั่วโมง     ปวส   28 ชั่วโมง     รวม   31 ชั่วโมง
 
17. นายสิริชัย    สิมชมภู
 พนักงานราชการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2101-2002งานเครื่องยนต์ดีเซล2-3-320
2101-2102งานจักรยานยนต์1-6-3210
2101-8501โครงการ*-*-440
3101-8501โครงการ*-*-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   27 ชั่วโมง     ปวส   4 ชั่วโมง     รวม   31 ชั่วโมง
 
18. นายดำรงศักดิ์    เขตนิมิตร
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-220
2101-2103งานปรับอากาศรถยนต์1-6-3130
2101-2109งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์2-3-3130
2101-8501โครงการ*-*-440
3101-0125การจัดการความปลอดภัย1-2-220
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   32 ชั่วโมง     ปวส   2 ชั่วโมง     รวม   34 ชั่วโมง
 
19. นายมีโชติ    พรหมประดิษฐ์
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น1-3-2120
2101-2007กลศาสตร์เครื่องกล3-0-330
2101-2105การขับรถยนต์1-3-240
2101-2207งานเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์2-3-350
2101-5106ปฏิบัติงานยานยนต์ 6*-*-440
3101-5102งานเทคนิคยานยนต์ 2*-*-420
3101-8501โครงการ*-*-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   28 ชั่วโมง     ปวส   6 ชั่วโมง     รวม   34 ชั่วโมง
 
20. นายจิรศักดิ์    ดุษฏี
 พนักงานราชการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2101-2004งานเครื่องล่างรถยนต์2-3-350
2101-2104งานบำรุงรักษารถยนต์1-3-230
2101-2105การขับรถยนต์1-3-240
2101-2107คณิตศาสตร์ยานยนต์2-0-240
2101-2111งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์1-6-3140
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   30 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   30 ชั่วโมง
 
21. นายกิตติวัฒน์    เรืองฐิติรัก
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น1-3-230
2101-2104งานบำรุงรักษารถยนต์1-3-270
3100-0104นิวเมติกและไฮดรอลิกส์2-2-340
3101-2104งานไฟฟ้ายานยนต์1-6-3130
3101-5102งานเทคนิคยานยนต์ 2*-*-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   10 ชั่วโมง     ปวส   21 ชั่วโมง     รวม   31 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 9.4727662 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.