ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นางธิดาวรรณ สรรพศรี  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
2. นางพัธรินพันธ์ เอมรัตน์  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
3. น.ส.อิสราภรณ์ พบลาภ  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
4. นายศรายุฏต์ อมตะไพบูลย์  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
5. นายชัยภูมิ ชุณหอังกูรเวส  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
6. นางสุมิตรา โพธิ์สูง  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
7. นางปิยวรรณ ชวลิต  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
8. นางวิไล ศิลาบุตร  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 คศ.3 [ตารางสอน]  
9. นางกฤษณา จันทร์เทศ  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
10. นางผาณิตา สีหนาท  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
11. นางณัฐิกา สิมชมภู  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
12. น.ส.กมลีรัตน์ รัชมาศ  ครูชำนาญการพิเศษ ค.ศ.3 [ตารางสอน]  
13. น.ส.สุรีย์พร หาญนึก  ครูฝึกสอน - [ตารางสอน]  
14. นางพรรณี สมัครสมาน  ครูฝึกสอน - [ตารางสอน]  
15. น.ส.มานิตา พาชื่น  ครูฝึกสอน [ตารางสอน]  
16. น.ส.พวงผกา พรมชาติ  ครูฝึกสอน - [ตารางสอน]  
17. น.ส.สรัญญา โคตรพันธ์  ครูฝึกสอน [ตารางสอน]  
18. น.ส.เพชรรัตน์ รัตนปิติกรณ์  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
19. น.ส.ยุพาภรณ์ ภูมิสถาน  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0182841 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.