1. นางธิดาวรรณ สรรพศรี  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3  
2. นางพัธรินพันธ์ เอมรัตน์  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3  
3. น.ส.อิสราภรณ์ พบลาภ  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3  
4. นายศรายุฏต์ อมตะไพบูลย์  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3  
5. นายชัยภูมิ ชุณหอังกูรเวส  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3  
6. นางสุมิตรา โพธิ์สูง  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3  
7. นางปิยวรรณ ชวลิต  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3  
8. นางวิไล ศิลาบุตร  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 คศ.3  
9. นางกฤษณา จันทร์เทศ  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3  
10. นางผาณิตา สีหนาท  ครูชำนาญการ คศ.2  
11. นางณัฐิกา สิมชมภู  ครูชำนาญการ คศ.2  
12. น.ส.กมลีรัตน์ รัชมาศ  ครูชำนาญการพิเศษ ค.ศ.3  
13. น.ส.สุรีย์พร หาญนึก  ครูฝึกสอน -  
14. นางพรรณี สมัครสมาน  ครูฝึกสอน -  
15. น.ส.มานิตา พาชื่น  ครูฝึกสอน  
16. น.ส.พวงผกา พรมชาติ  ครูฝึกสอน -  
17. น.ส.สรัญญา โคตรพันธ์  ครูฝึกสอน  
18. น.ส.เพชรรัตน์ รัตนปิติกรณ์  ครูพิเศษสอน  
19. น.ส.ยุพาภรณ์ ภูมิสถาน  ครูพิเศษสอน  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php