ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. น.ส.กมลีรัตน์ รัชมาศ  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
2. นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
3. นางสุจีรา ภู่ธราภรณ์  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
4. นางจุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
5. นางลลิดา โค้วไพโรจน์  ครูชำนาญ คศ.2 [ตารางสอน]  
6. น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
7. น.ส.สรัญญา โคตรพันธ์  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
8. น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์  พนักงานราชการครู [ตารางสอน]  
9. น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0101700 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.