1. น.ส.กมลีรัตน์ รัชมาศ  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3  
2. นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส  ครูชำนาญการ คศ.2  
3. นางสุจีรา ภู่ธราภรณ์  ครูชำนาญการ คศ.2  
4. นางจุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์  ครูชำนาญการ คศ.2  
5. นางลลิดา โค้วไพโรจน์  ครูชำนาญ คศ.2  
6. น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง  ครูพิเศษสอน  
7. น.ส.สรัญญา โคตรพันธ์  ครูอัตราจ้าง  
8. น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์  พนักงานราชการครู  
9. น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ  ครูพิเศษสอน  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php