ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. น.ส.กมลีรัตน์    รัชมาศ
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
2. นางเพ็ญศรี    ชุณหอังกูรเวส
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30011001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-360
32000002หลักการขาย3-0-3180
32000007การค้าปลีกและการค้าส่ง3-0-330
32022004การสื่อสารการตลาด3-0-330
32025103งานการจัดการงานการตลาด0-4-340
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   34 ชั่วโมง     รวม   34 ชั่วโมง
 
3. นางสุจีรา    ภู่ธราภรณ์
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
4. นางจุฑาทิพย์    ชัยนิลพันธ์
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
5. นางลลิดา    โค้วไพโรจน์
 ครูชำนาญ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
32001002หลักการจัดการ2-2-3160
32022002พฤติกรรมผู้บริโภค3-0-330
32022007การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและโซ่อุปทาน3-0-330
32025104งานส่งเสริมการตลาด0-4-340
32028001ฝึกงาน0-0-440
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   30 ชั่วโมง     รวม   30 ชั่วโมง
 
6. น.ส.อรณิชา    เดือนเพ็ง
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20011002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-2140
22022004การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ2-2-340
22022006การส่งเสริมการขาย2-2-340
32022003นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา3-0-330
32022004การสื่อสารการตลาด3-0-330
32022006กลยุทธ์การตลาด3-0-330
32022007การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและโซ่อุปทาน3-0-330
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   22 ชั่วโมง     ปวส   12 ชั่วโมง     รวม   34 ชั่วโมง
 
7. น.ส.สรัญญา    โคตรพันธ์
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
8. น.ส.วลีรัตน์    ทองอินทร์
 พนักงานราชการครู
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
22001004การขายเบื้องต้น 12-0-260
22001006พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น1-2-290
22028001ฝึกงาน0-0-440
22029001การประชาสัมพันธ์1-2-230
32001003หลักการตลาด3-0-390
32028502โครงการ 10-0-220
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   22 ชั่วโมง     ปวส   11 ชั่วโมง     รวม   33 ชั่วโมง
 
9. น.ส.ณัฐกฤตา    สุริเทศ
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20011001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-220
20011002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-240
22001004การขายเบื้องต้น 12-0-280
22001006พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น1-2-230
22022005การโฆษณา1-4-350
22022008การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย2-2-340
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   26 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   26 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 4.2138550 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.