ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. น.ส.กมลีรัตน์    รัชมาศ
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
2. นางเพ็ญศรี    ชุณหอังกูรเวส
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
22022007การจัดแสดงสินค้า1-4-350
32000007การค้าปลีกและการค้าส่ง3-0-330
32001003หลักการตลาด3-0-390
32022001การจัดการขาย3-0-360
32022102การตลาดบริการ3-0-330
32022104สัมมนาการตลาด2-2-380
32029005เทคนิคการนำเสนอ2-2-350
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   5 ชั่วโมง     ปวส   34 ชั่วโมง     รวม   39 ชั่วโมง
 
3. นางสุจีรา    ภู่ธราภรณ์
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
4. นางจุฑาทิพย์    ชัยนิลพันธ์
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
5. นางลลิดา    โค้วไพโรจน์
 ครูชำนาญ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
32000003การเป็นผู้ประกอบการ3-0-360
32000006การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด3-0-330
32001002หลักการจัดการ2-2-380
32022003นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา3-0-360
32025101งานการขายสินค้าและบริการ0-0-340
32025102งานบริการลูกค้า0-0-340
32029004การตลาดสินค้าแฟชั่นและสิ่งทอ3-0-360
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   37 ชั่วโมง     รวม   37 ชั่วโมง
 
6. น.ส.อรณิชา    เดือนเพ็ง
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20011002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-240
22001005การขายเบื้องต้น 21-2-2150
22022101การจัดซื้อเบื้องต้น2-0-220
22022103การค้าปลีกและการค้าส่ง2-2-340
22028501โครงการ0-0-440
22029002การตลาดเชิงจริยธรรม2-0-220
22029004สถานการณ์ทางการตลาด3-0-330
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   34 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   34 ชั่วโมง
 
7. น.ส.สรัญญา    โคตรพันธ์
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
8. น.ส.วลีรัตน์    ทองอินทร์
 พนักงานราชการครู
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20011002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-240
22001005การขายเบื้องต้น 21-2-260
22001007พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น1-2-2120
22022001ศิลปะการขาย2-2-340
22022003การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม2-2-340
22022102การขายตรง2-2-340
22029005การรวมกลุ่มทางการค้า3-0-330
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   37 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   37 ชั่วโมง
 
9. น.ส.ณัฐกฤตา    สุริเทศ
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
22022002การหาข้อมูลการตลาด2-2-340
32022002พฤติกรรมผู้บริโภค3-0-330
32022004การสื่อสารการตลาด3-0-330
32022005การวิจัยการตลาด2-2-380
32022006กลยุทธ์การตลาด3-0-330
32022101การบริหารธุรกิจขนาดย่อม2-2-340
32022105การนำเข้าและการส่งออก3-0-330
32028002ฝึกงาน10-0-220
32028501โครงการ0-0-480
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   4 ชั่วโมง     ปวส   34 ชั่วโมง     รวม   38 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 4.8845949 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.