1. นายคำพา ขันตี  ครู ชำนาญพิเศษ คศ.3  
2. นางกาญจนา ถามุลเลศ  ครู ชำนาญการ คศ.2  
3. นางปริษา ปั้นดี  ครู ชำนาญการ คศ.2  
4. น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์  ครู ชำนาญการ คศ.2  
5. นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ  ครู ชำนาญการ คศ.2  
6. นางวราดา ขันตี  ครู ชำนาญการ คศ.2  
7. น.ส.กณิกนันต์ ไกรวิเศษ  พนักงานราชการครู  
8. นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย  ครูพิเศษสอน  
9. นายณัทพงศ์ โยธี  พนักงานราชการครู  
10. น.ส.วิภาวี ณ นิมิตร  ครู คศ.1  
11. นายพรธิวา วงษ์พิทักษ์  ครู คศ.1  
12. น.ส.บุณณดา คำเสียง  ครู คศ.1  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php