ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นายคำพา    ขันตี
 ครู ชำนาญพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2204-8501โครงการ*-*-440
4204-2008การสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศในงานธุรกิจ2-2-340
4204-2101เทคโนโลยีการพาณิชย์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่2-2-340
4204-8502โครงการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21-4-350
4204-2002การบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต2-2-340
4204-2010การพัฒนาโปรแกรมในระบบงานธุรกิจด้วยภาษาเชิงวัตถุ2-2-340
4204-2114เหมืองข้อมูล Data mining2-2-340
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   4 ชั่วโมง     ปวส   25 ชั่วโมง     รวม   29 ชั่วโมง
 
2. นางกาญจนา    ถามุลเลศ
 ครู ชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-260
2204-2001คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ1-2-260
2204-2101องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์1-2-230
2204-2106โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ2-2-340
2204-8001ฝึกงาน*-*-440
2204-8501โครงการ*-*-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   27 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   27 ชั่วโมง
 
3. นางปริษา    ปั้นดี
 ครู ชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
3204-2004ระบบจัดการฐานข้อมูล2-2-380
3204-2106การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ2-2-340
3204-5102งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2*-*-440
4204-2108การจัดการสารสนเทศกระบวนการทางธุรกิจ2-2-340
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   20 ชั่วโมง     รวม   20 ชั่วโมง
 
4. น.ส.ปัทมพร    สุฤทธิ์
 ครู ชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2204-2001คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ1-2-230
2204-2104การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์2-2-340
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-380
3200-0010คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา2-2-340
4204-2004การพัฒนาสื่อประสมปฏิสัมพันธ์1-4-350
4000-1402สถิติเพื่องานอาชีพ3-0-330
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   7 ชั่วโมง     ปวส   20 ชั่วโมง     รวม   27 ชั่วโมง
 
5. นายพัชณพงศกรณ์    สุดประเสริฐ
 ครู ชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
3204-2007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์2-2-3120
3204-8501โครงการ*-*-440
4204-2123สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2-2-340
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   20 ชั่วโมง     รวม   20 ชั่วโมง
 
6. นางวราดา    ขันตี
 ครู ชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-340
3204-2002การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง2-2-340
3204-2102เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์2-2-340
3204-8501โครงการ*-*-440
4204-2124การใช้โปรแกรมประยุกต์พัฒนางานสำนักงานธุรกิจ2-2-340
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   20 ชั่วโมง     รวม   20 ชั่วโมง
 
7. น.ส. กณิกนันต์    ไกรวิเศษ
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-2120
2204-2101องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์1-2-230
2204-2104การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์2-2-340
2204-2107การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด2-2-340
2308-2008คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย1-4-350
3204-8002ฝึกงาน*-*-220
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   28 ชั่วโมง     ปวส   2 ชั่วโมง     รวม   30 ชั่วโมง
 
8. นายณัฐวุฒิ    เชื้อชัย
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2204-8501โครงการ*-*-440
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-330
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-340
3100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-230
3204-8002ฝึกงาน*-*-220
3204-8501โครงการ*-*-440
3700-0003เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว2-2-340
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   4 ชั่วโมง     ปวส   20 ชั่วโมง     รวม   24 ชั่วโมง
 
9. นายอภิชาติ    โยธี
 พนักงานราชการครู
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2204-2004คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1-2-230
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-380
3204-2004ระบบจัดการฐานข้อมูล2-2-340
3204-2103การประยุกต์โปรแกรมสื่อประสม2-2-340
3204-2107การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา2-2-340
3204-5101งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1*-*-220
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   3 ชั่วโมง     ปวส   22 ชั่วโมง     รวม   25 ชั่วโมง
 
10. น.ส.วิภาวี    ณ นิมิตร
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2204-2009การสร้างเว็บไซต์2-2-340
2204-2101องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์1-2-230
2204-8001ฝึกงาน*-*-440
2308-2008คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย1-4-3150
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   26 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   26 ชั่วโมง
 
11. น.ส.ชนนี    ขันวงษ์
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
12. นายพรธิวา    วงษ์พิทักษ์
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2204-2006พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-340
2204-2007การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด2-2-340
2204-2107การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด2-2-3120
3204-2003การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย2-2-340
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   20 ชั่วโมง     ปวส   4 ชั่วโมง     รวม   24 ชั่วโมง
 
13. น.ส.บุณณดา    คำเสียง
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-230
2204-2101องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์1-2-230
2204-2104การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์2-2-380
2204-2106โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ2-2-380
2204-8501โครงการ*-*-440
3204-5101งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1*-*-220
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   26 ชั่วโมง     ปวส   2 ชั่วโมง     รวม   28 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 4.5546501 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.