ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 1/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นายคำพา    ขันตี
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2204-2002ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น2-2-3120
2204-2109โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 1-2-260
2204-8001ฝึกงาน*-*-440
4204-8501โครงการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11-4-350
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   22 ชั่วโมง     ปวส   5 ชั่วโมง     รวม   27 ชั่วโมง
 
2. นางปริษา    ปั้นดี
 ครู คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2204-2009การสร้างเว็บไซต์2-2-340
3204-2002การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง2-2-340
3204-2005การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์2-2-380
3204-5104งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4*-*-220
4000-1503การพัฒนาจริยธรรมในงานอาชีพ3-0-330
4000-1508การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ3-0-330
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   4 ชั่วโมง     ปวส   20 ชั่วโมง     รวม   24 ชั่วโมง
 
3. นางกาญจนา    ถามุลเลศ
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-260
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-230
2204-2103โปรแกรมตารางคำนวณ2-2-3120
2204-2108โปรแกรมประมวลผลคำ1-2-260
3204-5104งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4*-*-220
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   27 ชั่วโมง     ปวส   2 ชั่วโมง     รวม   29 ชั่วโมง
 
4. นายพรธิวา    วงษ์พิทักษ์
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2204-2006พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-340
2204-2007การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด2-2-340
4204-2006ความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยง ของระบบสารสนเทศ2-2-340
4204-2007เทคโนโลยีสำหรับการบริหารจัดการความรู้2-2-340
4204-2009การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ2-2-340
4204-2001การพัฒนาเว็บไซด์เพื่องานธุรกิจ2-2-340
4204-2005การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ--040
4204-2104ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์2-2-340
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   8 ชั่วโมง     ปวส   24 ชั่วโมง     รวม   32 ชั่วโมง
 
5. น.ส. กณิกนันต์    ไกรวิเศษ
 ครูพิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-230
2001-2002คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-230
2204-2009การสร้างเว็บไซต์2-2-340
2204-2108โปรแกรมประมวลผลคำ1-2-2150
2204-8001ฝึกงาน*-*-440
2701-2009คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม1-2-230
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   32 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   32 ชั่วโมง
 
6. น.ส.ปัทมพร    สุฤทธิ์
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2204-2003เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-250
2308-2007กราฟิกแอนิเมชั่น1-4-3160
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-350
4204-2003การประยุกต์ใช้ซอฟแวร์สำเร็จรูปในงานธุรกิจ1-4-3150
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   8 ชั่วโมง     ปวส   21 ชั่วโมง     รวม   29 ชั่วโมง
 
7. นายณัฐวุฒิ    เชื้อชัย
 ครูพิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2204-2005คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา2-2-380
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-380
3204-2001การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งฯ2-2-380
3204-2003การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย2-2-340
3204-5103งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ3*-*-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   8 ชั่วโมง     ปวส   24 ชั่วโมง     รวม   32 ชั่วโมง
 
8. นายพัชณพงศกรณ์    สุดประเสริฐ
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2308-2007กราฟิกแอนิเมชั่น1-4-350
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-330
3204-2005การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์2-2-340
3204-2006การวิเคราะห์และออกแบบระบบ2-2-340
3204-2101การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม2-2-340
4204-2105การตัดต่อวิดีทัศน์ดิจิตอล1-4-350
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   5 ชั่วโมง     ปวส   20 ชั่วโมง     รวม   25 ชั่วโมง
 
9. นางวราดา    ขันตี
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2204-2105โปรแกรมกราฟฟิก2-2-340
2308-2007กราฟิกแอนิเมชั่น1-4-350
3204-2002การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง2-2-340
3204-2003การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย2-2-340
3204-2006การวิเคราะห์และออกแบบระบบ2-2-380
3204-8001ฝึกงาน*-*-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   9 ชั่วโมง     ปวส   20 ชั่วโมง     รวม   29 ชั่วโมง
 
10. นายอภิชาติ    โยธี
 ครูพิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2204-2003เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-230
2204-2005คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา2-2-340
2204-2006พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-340
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-380
3204-2001การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งฯ2-2-340
3204-2108การใชระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ2-2-380
3204-5103งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ3*-*-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   11 ชั่วโมง     ปวส   24 ชั่วโมง     รวม   35 ชั่วโมง
 
11. น.ส.วิภาวี    ณ นิมิตร
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-230
2001-2002คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-230
2204-2004คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1-2-260
2204-2008โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล2-2-3120
2701-2009คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม1-2-230
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   27 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   27 ชั่วโมง
 
12. น.ส.ชนนี    ขันวงษ์
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
13. น.ส.บุณณดา    คำเสียง
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2204-2007การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด2-2-340
2204-2105โปรแกรมกราฟฟิก2-2-340
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-330
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-380
3100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-260
3200-0011คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ2-2-340
3204-2002การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง2-2-340
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   8 ชั่วโมง     ปวส   25 ชั่วโมง     รวม   33 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.2412779 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.