ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นายคำพา    ขันตี
 ครู ชำนาญพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
22042109โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 1-2-230
22048001ฝึกงาน0-0-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   7 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   7 ชั่วโมง
 
2. นางกาญจนา    ถามุลเลศ
 ครู ชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20012001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-290
22042001คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ1-2-290
22042106โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ2-2-340
22048001ฝึกงาน0-0-440
22048501โครงการ0-0-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   30 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   30 ชั่วโมง
 
3. นางปริษา    ปั้นดี
 ครู ชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30011001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-360
30012001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-340
32042106การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ2-2-340
32042108การใช้ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ2-2-340
32045101งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10-0-360
32048501โครงการ0-0-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   28 ชั่วโมง     รวม   28 ชั่วโมง
 
4. น.ส.ปัทมพร    สุฤทธิ์
 ครู ชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30012001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-380
32000010คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา2-2-340
32042004ระบบจัดการฐานข้อมูล2-2-380
32045102งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ20-0-360
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   26 ชั่วโมง     รวม   26 ชั่วโมง
 
5. นายพัชณพงศกรณ์    สุดประเสริฐ
 ครู ชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
32042007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์2-2-3120
32042102เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์2-2-340
32048002ฝึกงาน 10-0-240
32048501โครงการ0-0-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   24 ชั่วโมง     รวม   24 ชั่วโมง
 
6. นางวราดา    ขันตี
 ครู ชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30012001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-3120
32042102เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์2-2-380
32045101งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10-0-330
32048002ฝึกงาน 10-0-220
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   25 ชั่วโมง     รวม   25 ชั่วโมง
 
7. น.ส.กณิกนันต์    ไกรวิเศษ
 พนักงานราชการครู
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20012001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-260
22042003เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-290
22042104การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์2-2-3120
22042106โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ2-2-340
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   31 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   31 ชั่วโมง
 
8. นายณัฐวุฒิ    เชื้อชัย
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
22042101องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์1-2-290
22042105โปรแกรมกราฟิก2-2-3160
22048501โครงการ0-0-440
27012009คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม1-2-230
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   32 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   32 ชั่วโมง
 
9. นายณัทพงศ์    โยธี
 พนักงานราชการครู
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
32042003การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย2-2-3120
32042004ระบบจัดการฐานข้อมูล2-2-340
32042107การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา2-2-340
32045102งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ20-0-330
32048501โครงการ0-0-440
37000003เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว2-2-340
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   31 ชั่วโมง     รวม   31 ชั่วโมง
 
10. น.ส.วิภาวี    ณ นิมิตร
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20012001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-230
22042004คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1-2-230
22042009การสร้างเว็บไซต์2-2-340
22048501โครงการ0-0-440
23082008คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย1-4-3150
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   29 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   29 ชั่วโมง
 
11. นายพรธิวา    วงษ์พิทักษ์
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
22042003เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-230
22042006พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-340
22042007การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด2-2-340
22042107การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด2-2-3120
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   23 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   23 ชั่วโมง
 
12. น.ส.บุณณดา    คำเสียง
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20012001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-2120
22042106โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ2-2-340
30011001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-330
30012001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-340
32042002การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง2-2-340
32042103การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม2-2-340
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   16 ชั่วโมง     ปวส   15 ชั่วโมง     รวม   31 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 7.1745381 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.