ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นายคำพา    ขันตี
 ครู ชำนาญพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
22042002ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น2-2-3120
22042005คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา2-2-3120
40001503การพัฒนาจริยธรรมในงานอาชีพ3-0-330
42048501โครงการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11-4-350
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   24 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   24 ชั่วโมง
 
2. นางกาญจนา    ถามุลเลศ
 ครู ชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20012001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-290
22042103โปรแกรมตารางคำนวณ2-2-3120
22042108โปรแกรมประมวลผลคำ1-2-260
22048001ฝึกงาน0-0-440
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   31 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   31 ชั่วโมง
 
3. นางปริษา    ปั้นดี
 ครู ชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
32042005การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์2-2-380
40001508การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ3-0-330
42042001การพัฒนาเว็บไซด์เพื่องานธุรกิจ2-2-340
42042004ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์2-2-340
42042005การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ2-2-340
42042007เทคโนโลยีสำหรับการบริหารจัดการความรู้2-2-340
42042009ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ2-2-340
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   8 ชั่วโมง     รวม   8 ชั่วโมง
 
4. น.ส.ปัทมพร    สุฤทธิ์
 ครู ชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30012001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-3120
31000008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-260
32042006การวิเคราะห์และออกแบบระบบ2-2-340
37015103งานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานส่วนหน้าโรงแรม0-0-330
42042006ความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยง ของระบบสารสนเทศ2-2-340
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   25 ชั่วโมง     รวม   25 ชั่วโมง
 
5. นายพัชณพงศกรณ์    สุดประเสริฐ
 ครู ชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
32000011คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ2-2-340
32042001การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟต์แวร์2-2-380
32042101การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม2-2-340
32045103งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ30-0-330
32048003ฝึกงาน20-0-220
42042105การตัดต่อวิดีทัศน์ดิจิตอล1-4-350
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   21 ชั่วโมง     รวม   21 ชั่วโมง
 
6. นางวราดา    ขันตี
 ครู ชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20011002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-240
23082007กราฟิกแอนิเมชั่น1-4-350
30012001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-340
32042006การวิเคราะห์และออกแบบระบบ2-2-3120
32048001ฝึกงาน0-0-440
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   9 ชั่วโมง     ปวส   20 ชั่วโมง     รวม   29 ชั่วโมง
 
7. น.ส.กณิกนันต์    ไกรวิเศษ
 พนักงานราชการครู
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20011001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-240
20012001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-260
22042101องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์1-2-230
22042108โปรแกรมประมวลผลคำ1-2-2120
23082007กราฟิกแอนิเมชั่น1-4-350
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   30 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   30 ชั่วโมง
 
8. นายณัฐวุฒิ    เชื้อชัย
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20012001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-230
22042008โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล2-2-340
23082007กราฟิกแอนิเมชั่น1-4-350
30012001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-380
32042005การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์2-2-380
32045104งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ40-0-330
32048003ฝึกงาน20-0-220
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   12 ชั่วโมง     ปวส   21 ชั่วโมง     รวม   33 ชั่วโมง
 
9. นายณัทพงศ์    โยธี
 พนักงานราชการครู
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30012001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-3120
32042001การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟต์แวร์2-2-340
32042108การใชระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ2-2-380
32045103งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ30-0-330
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   27 ชั่วโมง     รวม   27 ชั่วโมง
 
10. น.ส.วิภาวี    ณ นิมิตร
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20011001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-220
20012001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-290
22042004คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1-2-260
22042009การสร้างเว็บไซต์2-2-380
22042101องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์1-2-230
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   28 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   28 ชั่วโมง
 
11. นายพรธิวา    วงษ์พิทักษ์
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20011002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-280
22042006พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-380
22042007การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด2-2-380
22042008โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล2-2-320
PLCProfessional Learning Community0-0-030
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   26 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   26 ชั่วโมง
 
12. น.ส.บุณณดา    คำเสียง
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30012001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-3120
32042002การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง2-2-3120
32045104งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ40-0-330
42042003การประยุกต์ใช้ซอฟแวร์สำเร็จรูปในงานธุรกิจ1-4-350
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   27 ชั่วโมง     รวม   27 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 6.3379500 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.