ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นายคำพา    ขันตี
 ครู ชำนาญพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2204-2002ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น2-2-3120
2204-2005คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา2-2-3120
4000-1503การพัฒนาจริยธรรมในงานอาชีพ3-0-330
4204-8505โครงการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11-4-350
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   24 ชั่วโมง     ปวส   8 ชั่วโมง     รวม   32 ชั่วโมง
 
2. นางกาญจนา    ถามุลเลศ
 ครู ชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-290
2204-2103โปรแกรมตารางคำนวณ2-2-3120
2204-2108โปรแกรมประมวลผลคำ1-2-260
2204-8001ฝึกงาน*-*-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   31 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   31 ชั่วโมง
 
3. นางปริษา    ปั้นดี
 ครู ชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
3204-2005การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์2-2-340
4000-1508การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ3-0-330
4204-2001การพัฒนาเว็บไซด์เพื่องานธุรกิจ2-2-340
4204-2003การประยุกต์ใช้ซอฟแวร์สำเร็จรูปในงานธุรกิจ1-4-350
4204-2004ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์2-2-340
4204-2005การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ2-2-340
4204-2007เทคโนโลยีสำหรับการบริหารจัดการความรู้2-2-340
4204-2009ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ2-2-340
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   32 ชั่วโมง     รวม   32 ชั่วโมง
 
4. น.ส.ปัทมพร    สุฤทธิ์
 ครู ชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-3120
3100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-260
3701-5103งานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานส่วนหน้าโรงแรม*-*-340
4204-2006ความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยง ของระบบสารสนเทศ2-2-340
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   26 ชั่วโมง     รวม   26 ชั่วโมง
 
5. นายพัชณพงศกรณ์    สุดประเสริฐ
 ครู ชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
3200-0011คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ2-2-340
3204-2001การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟต์แวร์2-2-380
3204-2101การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม2-2-340
3204-5103งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ3*-*-330
3204-8003ฝึกงาน2*-*-220
4204-2105การตัดต่อวิดีทัศน์ดิจิตอล1-4-350
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   26 ชั่วโมง     รวม   26 ชั่วโมง
 
6. นางวราดา    ขันตี
 ครู ชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-240
2308-2007กราฟิกแอนิเมชั่น1-4-350
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-340
3204-2006การวิเคราะห์และออกแบบระบบ2-2-3120
3204-8001ฝึกงาน*-*-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   9 ชั่วโมง     ปวส   20 ชั่วโมง     รวม   29 ชั่วโมง
 
7. น.ส.กณิกนันต์    ไกรวิเศษ
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-240
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-260
2204-2101องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์1-2-230
2204-2108โปรแกรมประมวลผลคำ1-2-2120
2308-2007กราฟิกแอนิเมชั่น1-4-350
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   30 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   30 ชั่วโมง
 
8. นายณัฐวุฒิ    เชื้อชัย
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-230
2204-2008โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล2-2-340
2308-2007กราฟิกแอนิเมชั่น1-4-350
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-380
3204-2005การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์2-2-380
3204-5104งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4*-*-330
3204-8003ฝึกงาน2*-*-220
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   12 ชั่วโมง     ปวส   21 ชั่วโมง     รวม   33 ชั่วโมง
 
9. นายณัทพงศ์    โยธี
 พนักงานราชการครู
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-3120
3204-2001การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟต์แวร์2-2-340
3204-2108การใชระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ2-2-380
3204-5103งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ3*-*-330
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   27 ชั่วโมง     รวม   27 ชั่วโมง
 
10. น.ส.วิภาวี    ณ นิมิตร
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-220
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-290
2204-2004คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1-2-260
2204-2009การสร้างเว็บไซต์2-2-380
2204-2101องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์1-2-230
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   28 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   28 ชั่วโมง
 
11. นายพรธิวา    วงษ์พิทักษ์
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-280
2204-2006พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-382052330
2204-2007การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด2-2-38136512330
2204-2008โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล2-2-380
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   26 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   26 ชั่วโมง
 
12. น.ส.บุณณดา    คำเสียง
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-3120
3204-2002การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง2-2-380
3204-5104งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4*-*-330
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   23 ชั่วโมง     รวม   23 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 5.2937300 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.