ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นางวิไลลักษณ์ ราญสระน้อย  ครูเชี่ยวชาญ คศ.4 [ตารางสอน]  
2. นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
3. นางสมบัติ เมธาวีวินิจ  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
4. น.ส.สุมาลี เทพเกษตรกุล  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
5. นายนครินทร์ สุต๋า  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
6. น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
7. น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์  ครู คศ.1 [ตารางสอน]  
8. น.ส.ชลญา อุทัย  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
9. นายชินาธิป พิมศร  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
10. น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ  ครูผู้ช่วย [ตารางสอน]  
11. น.ส.ภัทรภร ทองใบ  พนักงานราชการครู [ตารางสอน]  
12. นายไสว โทนะพันธ์  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
13. น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
14. น.ส.นงเยาว์ บุญยงค์  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
15. น.ส.จริยาพร กระสังข์  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
16. น.ส.ลภัสรดา กระสังข์  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
17. น.ส.สุรีย์พร นาคูณ  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
18. น.ส.อรอุมา สิงห์สิทธิ์  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0122528 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.