1. นางวิไลลักษณ์ ราญสระน้อย  ครูเชี่ยวชาญ คศ.4  
2. นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3  
3. นางสมบัติ เมธาวีวินิจ  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3  
4. น.ส.สุมาลี เทพเกษตรกุล  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3  
5. นายนครินทร์ สุต๋า  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3  
6. น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3  
7. น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์  ครู คศ.1  
8. น.ส.ชลญา อุทัย  ครูพิเศษสอน  
9. นายชินาธิป พิมศร  ครูพิเศษสอน  
10. น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ  ครูผู้ช่วย  
11. น.ส.ภัทรภร ทองใบ  พนักงานราชการครู  
12. นายไสว โทนะพันธ์  ครูพิเศษสอน  
13. น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ  ครูพิเศษสอน  
14. น.ส.นงเยาว์ บุญยงค์  ครูพิเศษสอน  
15. น.ส.จริยาพร กระสังข์  ครูพิเศษสอน  
16. น.ส.ลภัสรดา กระสังข์  ครูพิเศษสอน  
17. น.ส.สุรีย์พร นาคูณ  ครูพิเศษสอน  
18. น.ส.อรอุมา สิงห์สิทธิ์  ครูพิเศษสอน  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php