1. นางจรรยา เนตรพระ  ครูชำนาญการ คศ.2  
2. นางวิไล โทนะพันธ์  ครูพิเศษสอน  
3. น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง  ครูอัตราจ้าง  
4. น.ส.ธิรณี แสวงนาม  ครูอัตราจ้าง  
5. น.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์  ครูพิเศษสอน  
6. นายปริญญา สว่างโคตร  ครูผู้ช่วย  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php