ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นางวิไล    โทนะพันธ์
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2404-1001โภชนาการ2-2-340
2404-2001การประกอบอาหาร1-4-350
2404-2002อาหารไทยเบื้องต้น1-4-350
2404-2124อาหารโรงพยาบาล1-3-240
2404-2128การบรรจุภัณฑ์อาหาร1-2-230
2404-8001การฝึกงาน*-*-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   25 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   25 ชั่วโมง
 
2. นางจรรยา    เนตรพระ
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
3. น.ส.ปิยะมาศ    คำน้ำเที่ยง
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2404-2003ขนมไทยเบื้องต้น1-4-350
3400-1004การจัดการงานวิชาชีพ2-0-220
3404-2005ขนมไทย2-3-3100
3404-2007ผลิตภัณฑ์เบเกอร์รี่2-3-350
3404-2106โภชนบำบัด2-3-350
3404-2124อาหารตะวันตก2-3-350
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   5 ชั่วโมง     ปวส   27 ชั่วโมง     รวม   32 ชั่วโมง
 
4. น.ส.ธิรณี    แสวงนาม
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
5. น.ส.ศศิกานต์    บุญขันธ์
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-220
2400-1004ศิลปะและการออกแบบ1-3-240
2404-2006ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร1-4-350
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-360
3404-2001โภชนาการเพื่อชีวิต2-2-340
3404-2004อาหารไทย2-3-350
3404-2118การจัดการธุรกิจขนมไทย2-3-350
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   11 ชั่วโมง     ปวส   20 ชั่วโมง     รวม   31 ชั่วโมง
 
6. นายปริญญา    สว่างโคตร
 ครูผู้ช่วย
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
3400-1002เทคนิคการนำเสนอผลงาน1-4-350
3400-1003การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์1-2-230
3404-2002วิทยาศาสตร์ในการประกอบอาหาร2-2-340
3404-2003ความปลอดภัยในงานอาหาร3-0-360
3404-2103เคมีอาหาร3-0-330
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   21 ชั่วโมง     รวม   21 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 3.1171150 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.