ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 1/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นางวิไล    โทนะพันธ์
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
2. นางจรรยา    เนตรพระ
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
3. น.ส.ปิยะมาศ    คำน้ำเที่ยง
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2400-1002อาหารครอบครัว1-4-350
2404-2001การประกอบอาหาร1-4-350
2404-2004การถนอนอาหารเบื้องต้น1-4-350
2404-2007เบเกอรรี่เบื้องต้น1-4-350
2404-2120อาหารบำบัดโรค1-3-240
3404-2106โภชนบำบัด2-3-350
3404-2119การจัดการธุรกิจเบเกอร์รี่2-3-350
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   24 ชั่วโมง     ปวส   10 ชั่วโมง     รวม   34 ชั่วโมง
 
4. น.ส.ธิรณี    แสวงนาม
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2404-2006ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร1-4-350
2404-2102อาหารว่าง0-4-240
2404-2111เครื่องดื่มและเครื่องดื่มสมุนไพร1-2-230
2404-2133ศิลปะและการออกแบบอาหาร1-3-240
2701-2006ภัตตคารและการจัดเลี้ยง2-2-340
3404-2005ขนมไทย2-3-350
3404-2118การจัดการธุรกิจขนมไทย2-3-350
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   20 ชั่วโมง     ปวส   10 ชั่วโมง     รวม   30 ชั่วโมง
 
5. น.ส.ศศิกานต์    บุญขันธ์
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2000-1610การพัฒนาคุณภาพชีวิต1-2-230
2701-2006ภัตตคารและการจัดเลี้ยง2-2-340
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-330
3400-1003การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์1-2-230
3404-2001โภชนาการเพื่อชีวิต2-2-340
3404-2002วิทยาศาสตร์ในการประกอบอาหาร2-2-340
3404-2003ความปลอดภัยในงานอาหาร3-0-330
3404-2004อาหารไทย2-3-350
3404-2007ผลิตภัณฑ์เบเกอร์รี่2-3-350
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   7 ชั่วโมง     ปวส   27 ชั่วโมง     รวม   34 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 2.0402169 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.