ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นางจรรยา    เนตรพระ
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
2. นางวิไล    โทนะพันธ์
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
24041001โภชนาการ2-2-340
24042001การประกอบอาหาร1-4-350
24042002อาหารไทยเบื้องต้น1-4-350
24042124อาหารโรงพยาบาล1-3-240
24042128การบรรจุภัณฑ์อาหาร1-2-230
24048001การฝึกงาน0-0-440
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   25 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   25 ชั่วโมง
 
3. น.ส.ปิยะมาศ    คำน้ำเที่ยง
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
24042003ขนมไทยเบื้องต้น1-4-350
34001004การจัดการงานวิชาชีพ2-0-220
34042005ขนมไทย2-3-3100
34042007ผลิตภัณฑ์เบเกอร์รี่2-3-350
34042106โภชนบำบัด2-3-350
34042124อาหารตะวันตก2-3-350
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   5 ชั่วโมง     ปวส   27 ชั่วโมง     รวม   32 ชั่วโมง
 
4. น.ส.ธิรณี    แสวงนาม
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
5. น.ส.ศศิกานต์    บุญขันธ์
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20011001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-220
24001004ศิลปะและการออกแบบ1-3-240
24042006ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร1-4-350
30011001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-360
34042001โภชนาการเพื่อชีวิต2-2-340
34042004อาหารไทย2-3-350
34042118การจัดการธุรกิจขนมไทย2-3-350
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   11 ชั่วโมง     ปวส   20 ชั่วโมง     รวม   31 ชั่วโมง
 
6. นายปริญญา    สว่างโคตร
 ครูผู้ช่วย
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
34001002เทคนิคการนำเสนอผลงาน1-4-350
34001003การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์1-2-230
34042002วิทยาศาสตร์ในการประกอบอาหาร2-2-340
34042003ความปลอดภัยในงานอาหาร3-0-360
34042103เคมีอาหาร3-0-330
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   21 ชั่วโมง     รวม   21 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 2.6242459 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.