1. น.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3  
2. นางประจักษ์ศรี สุต๋า  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3  
3. น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์  พนักงานราชการ(ครู)  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php