ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. น.ส.เฉลิมพร    นาคพันธ์
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-220
2400-1003ศิลปประดิษฐ์1-4-350
2401-1001พื้นฐานโครงสร้างแบบตัด1-6-370
3700-1001การดําเนินงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว3-0-330
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   14 ชั่วโมง     ปวส   3 ชั่วโมง     รวม   17 ชั่วโมง
 
2. นางประจักษ์ศรี    สุต๋า
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-260
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย1-2-230
2202-2102การขายตรง2-2-340
2400-1002อาหารครอบครัว1-4-350
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-330
3400-1001สัมมนาวิชาชีพ1-2-230
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   18 ชั่วโมง     ปวส   6 ชั่วโมง     รวม   24 ชั่วโมง
 
3. นายพรหมศรี    คำเนตร
 ช่างผู้ชำนาญการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
4. น.ส.พัชรินทร์    หาญพิทักษ์
 พนักงานราชการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2400-1004ศิลปะและการออกแบบ1-3-240
3400-0007การประกอบอาหาร1-4-350
3400-0009การบริการอาหารและเครื่องดื่ม1-4-350
3404-1002เทคนิคการนำเสนอผลงาน1-4-350
3404-8001ฝึกงาน*-*-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   4 ชั่วโมง     ปวส   19 ชั่วโมง     รวม   23 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 2.0204329 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.