1. นายสถิร มิ่งขวัญ  ครูชำนาญการ คศ.2  
2. นายสันติรักษ์ โตรัศมี  ครู คศ.1  
3. นายปิยรัตน์ คันธจันทร์  ครู คศ.1  
4. นายชาติชาย ทองพีระ  ครูชำนาญการ  
5. นายพงศธร จันทร์แจ้ง  ครูพิเศษสอน  
6. นายวีรยุทธ กิ่งวิชิต  พนักงานราชการ  
7. น.ส.ณัฐนันท์ พิลาโสภา  พนักงานราชการ  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php