ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นายสถิร    มิ่งขวัญ
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2121-1004การสำรวจเบื้องต้น1-3-240
2121-1005เทคนิคก่อสร้าง2-0-240
2121-2103เครื่องจักรกลงานไม้0-6-260
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-330
3121-2110งานโยธา0-6-2120
3121-8501โครงการ*-*-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   14 ชั่วโมง     ปวส   19 ชั่วโมง     รวม   33 ชั่วโมง
 
2. นายสันติรักษ์    โตรัศมี
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2121-2004การประมาณราคางานโยธา1-3-240
2121-2113การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานโยธา1-3-240
2121-2119งานสุขาภิบาล1-3-240
3109-2005การสำรวจเส้นทาง2-3-350
3121-2102การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก3-0-360
3121-2104วิศวกรรมการทาง3-0-330
3121-2108ชลศาสตร์2-2-380
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   12 ชั่วโมง     ปวส   22 ชั่วโมง     รวม   34 ชั่วโมง
 
3. นายปิยรัตน์    คันธจันทร์
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2121-2008คอนกรีตเทคโนโลยีเบื้องต้น2-0-240
2121-2010กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น2-0-240
2121-2011กลศาสตร์โครงสร้าง2-0-220
2121-2114การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง2-0-220
3100-0301ทฤษฏีโครงสร้าง3-0-330
3121-2002การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์1-4-3100
3121-2103การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก3-0-360
3121-2104วิศวกรรมการทาง3-0-330
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   12 ชั่วโมง     ปวส   22 ชั่วโมง     รวม   34 ชั่วโมง
 
4. นายชาติชาย    ทองพีระ
 ครูชำนาญการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2100-1304กฎหมายก่อสร้าง2-0-240
2121-2113การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานโยธา1-3-240
3121-2003การประมาณราคางานโยธา2-2-340
3121-2006ปฐพีกลศาสตร์2-2-380
3121-2106การทดสอบวัสดุ1-2-230
3121-8001ฝึกงาน*-*-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   8 ชั่วโมง     ปวส   19 ชั่วโมง     รวม   27 ชั่วโมง
 
5. นายสุรัตน์    คำพุฒ
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
6. นายพีระชาติ    ดาผา
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
7. นายพงศธร    จันทร์แจ้ง
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2121-1006หลักการพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม1-3-240
2121-2006การเขียนแบบงานก่อสร้าง1-3-280
2121-2007การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 11-3-280
2121-2009เทคนิคงานโยธา2-0-220
2121-2106งานโยธา0-6-260
2121-2112การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 21-3-240
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   32 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   32 ชั่วโมง
 
8. นายวีรยุทธ    กิ่งวิชิต
 พนักงานราชการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2121-1004การสำรวจเบื้องต้น1-3-240
2121-2002การสำรวจเส้นทาง1-3-280
2121-2005การสำรวจและงานระดับ1-3-240
3109-2005การสำรวจเส้นทาง2-3-350
3121-2001การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา2-3-350
3121-2110งานโยธา0-6-260
3121-8501โครงการ*-*-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   16 ชั่วโมง     ปวส   20 ชั่วโมง     รวม   36 ชั่วโมง
 
9. น.ส.ณัฐนันท์    พิลาโสภา
 พนักงานราชการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2106-8501โครงการ*-*-440
2121-1003วัสดุก่อสร้าง2-0-240
2121-2004การประมาณราคางานโยธา1-3-240
2121-2012เครื่องจักรกลงานโยธา2-0-240
2121-2103เครื่องจักรกลงานไม้0-6-260
2121-2106งานโยธา0-6-260
2121-2110ท่อและสุขภัณฑ์1-3-240
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   32 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   32 ชั่วโมง
 
10. นายครูจ้าง    โยธา 1
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
11. นายครูจ้าง    โยธา 2
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 5.0153840 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.