ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 1/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นายสถิร    มิ่งขวัญ
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2121-2101งานไม้0-6-260
2121-2102งานปูน0-6-260
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-330
3106-2116ความปลอดภัยในการก่อสร้าง3-0-330
3121-0002วัสดุก่อสร้าง3-0-330
3121-0007การปฏิบัติงานก่อสร้าง0-6-260
3121-2108ชลศาสตร์2-2-340
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   12 ชั่วโมง     ปวส   19 ชั่วโมง     รวม   31 ชั่วโมง
 
2. นายสันติรักษ์    โตรัศมี
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2121-1001คณิตศาสตร์ช่างโยธา2-0-220
2121-1002การเขียนแบบโยธาเบื้องต้น1-3-240
2121-2001การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง1-3-250
2121-2003การประมาณราคางานก่อสร้าง1-3-240
2121-2101งานไม้0-6-260
2121-2104งานก่อสร้างอาคารไม้0-6-260
2121-2105การก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก0-6-260
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   33 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   33 ชั่วโมง
 
3. นายปิยรัตน์    คันธจันทร์
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2121-1001คณิตศาสตร์ช่างโยธา2-0-220
2121-2003การประมาณราคางานก่อสร้าง1-3-240
2121-2115ความปลอดภัยในงานโยธา2-0-240
2121-8001ฝึกงาน*-*-440
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-330
3100-0301ทฤษฏีโครงสร้าง3-0-330
3121-0001กลศาสตร์โครงสร้าง3-0-330
3121-0004การประมาณราคาก่อสร้าง2-2-340
3121-2003การประมาณราคางานโยธา2-2-340
3121-2005คอนกรีตเทคโนโลยี2-2-340
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   14 ชั่วโมง     ปวส   21 ชั่วโมง     รวม   35 ชั่วโมง
 
4. นายชาติชาย    ทองพีระ
 ครูชำนาญการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2121-2102งานปูน0-6-2120
3109-2005การสำรวจเส้นทาง2-3-350
3121-2004การบริการและการจัดการก่อสร้างงานโยธา3-0-360
3121-2007วัสดุงานทางและการทดสอบ2-2-340
3121-2106การทดสอบวัสดุ1-2-230
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   12 ชั่วโมง     ปวส   18 ชั่วโมง     รวม   30 ชั่วโมง
 
5. นายสุรัตน์    คำพุฒ
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
6. นายพีระชาติ    ดาผา
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
7. นายพงศธร    จันทร์แจ้ง
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2121-1002การเขียนแบบโยธาเบื้องต้น1-3-240
2121-2105การก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก0-6-260
2121-2111การทำหุ่นจำลอง1-3-280
3121-0005การเขียนแบบก่อสร้าง1-4-350
3121-0007การปฏิบัติงานก่อสร้าง0-6-260
3121-2101เทคนิคงานโยธา3-0-330
3121-8001ฝึกงาน*-*-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   18 ชั่วโมง     ปวส   18 ชั่วโมง     รวม   36 ชั่วโมง
 
8. นายวีรยุทธ    กิ่งวิชิต
 พนักงานราชการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2121-2001การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง1-3-270
2121-2105การก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก0-6-260
3121-0006การสำรวจเบื้องต้น2-3-3100
3121-2001การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา2-3-350
3121-2006ปฐพีกลศาสตร์2-2-340
3121-2104วิศวกรรมการทาง3-0-330
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   13 ชั่วโมง     ปวส   22 ชั่วโมง     รวม   35 ชั่วโมง
 
9. น.ส.ณัฐนันท์    พิลาโสภา
 พนักงานราชการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2121-2101งานไม้0-6-2120
2121-2102งานปูน0-6-260
2121-2104งานก่อสร้างอาคารไม้0-6-2120
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   30 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   30 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 3.5100210 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.