ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นายสถิร    มิ่งขวัญ
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21212001การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง1-3-240
21212003การประมาณราคางานก่อสร้าง1-3-240
21212102งานปูน0-6-260
21212104งานก่อสร้างอาคารไม้0-6-260
21212105การก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก0-6-2120
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   32 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   32 ชั่วโมง
 
2. นายสันติรักษ์    โตรัศมี
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21211001คณิตศาสตร์ช่างโยธา2-0-240
21212104งานก่อสร้างอาคารไม้0-6-260
21212115ความปลอดภัยในงานโยธา2-0-240
31210006การสำรวจเบื้องต้น2-3-350
31210007การปฏิบัติงานก่อสร้าง0-6-260
31212004การบริการและหารจัดการก่อสร้างงานโยธา3-0-330
31212005คอนกรีตเทคโนโลยี2-2-340
31212104วิศวกรรมการทาง3-0-330
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   14 ชั่วโมง     ปวส   21 ชั่วโมง     รวม   35 ชั่วโมง
 
3. นายปิยรัตน์    คันธจันทร์
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21211002การเขียนแบบโยธาเบื้องต้น1-3-280
21212003การประมาณราคางานก่อสร้าง1-3-240
31000301ทฤษฏีโครงสร้าง3-0-330
31210004การประมาณราคาก่อสร้าง2-2-340
31210007การปฏิบัติงานก่อสร้าง0-6-260
31212003การประมาณราคางานโยธา2-2-340
31212005คอนกรีตเทคโนโลยี2-2-340
31218001ฝึกงาน0-0-440
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   12 ชั่วโมง     ปวส   25 ชั่วโมง     รวม   37 ชั่วโมง
 
4. นายชาติชาย    ทองพีระ
 ครูชำนาญการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21212102งานปูน0-6-260
21212104งานก่อสร้างอาคารไม้0-6-260
31000101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-330
31210005การเขียนแบบก่อสร้าง1-4-350
31212004การบริการและหารจัดการก่อสร้างงานโยธา3-0-330
31212007วัสดุงานทางและการทดสอบ2-2-340
31212106การทดสอบวัสดุ1-2-230
31212108ชลศาสตร์2-2-340
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   12 ชั่วโมง     ปวส   22 ชั่วโมง     รวม   34 ชั่วโมง
 
5. นายพงศธร    จันทร์แจ้ง
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21212007การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 11-3-280
21212102งานปูน0-6-2120
21212105การก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก0-6-260
21212117การสำรวจเฉพาะแปลง1-3-280
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   34 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   34 ชั่วโมง
 
6. นายวีรยุทธ    กิ่งวิชิต
 พนักงานราชการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21212001การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง1-3-240
21212105การก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก0-6-260
21218001ฝึกงาน0-0-440
31000105ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-330
31092005การสำรวจเส้นทาง2-3-350
31210006การสำรวจเบื้องต้น2-3-350
31212001การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา2-3-350
31212006ปฐพีกลศาสตร์2-2-340
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   14 ชั่วโมง     ปวส   22 ชั่วโมง     รวม   36 ชั่วโมง
 
7. น.ส.ณัฐนันท์    พิลาโสภา
 พนักงานราชการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21212101งานไม้0-6-2240
21212104งานก่อสร้างอาคารไม้0-6-260
21218001ฝึกงาน0-0-440
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   34 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   34 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 2.6517310 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.