ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นายสถิร    มิ่งขวัญ
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21068501โครงการ0-0-480
21211005เทคนิคก่อสร้าง2-0-240
21212005งานสำรวจและงานระดับ1-3-240
31212006ปฐพีกลศาสตร์2-2-320
31212104วิศวกรรมการทาง3-0-330
31212110งานโยธา0-6-2120
31218501โครงการ0-0-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   16 ชั่วโมง     ปวส   21 ชั่วโมง     รวม   37 ชั่วโมง
 
2. นายสันติรักษ์    โตรัศมี
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21212004การประมาณราคางานโยธา1-3-280
21212113การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานโยธา1-3-280
31000105ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-330
31212001การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา2-3-360
31212002การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์1-4-350
31212006ปฐพีกลศาสตร์2-2-360
31212102การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก3-0-330
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   16 ชั่วโมง     ปวส   23 ชั่วโมง     รวม   39 ชั่วโมง
 
3. นายปิยรัตน์    คันธจันทร์
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21212008คอนกรีตเทคโนโลยีเบื้องต้น2-0-240
21212010กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น2-0-240
21212011กลศาสตร์โครงสร้าง2-0-240
31212002การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์1-4-3100
31212103การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก3-0-360
31212110งานโยธา0-6-260
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   12 ชั่วโมง     ปวส   22 ชั่วโมง     รวม   34 ชั่วโมง
 
4. นายชาติชาย    ทองพีระ
 ครูชำนาญการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21001304กฎหมายก่อสร้าง2-0-240
21212005งานสำรวจและงานระดับ1-3-240
21212114การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง2-0-240
21212119งานสุขาภิบาล1-3-280
31092005การสำรวจเส้นทาง2-3-330
31212003การประมาณราคางานโยธา2-2-340
31212106การทดสอบวัสดุ1-2-230
31218001ฝึกงาน0-0-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   20 ชั่วโมง     ปวส   14 ชั่วโมง     รวม   34 ชั่วโมง
 
5. นายพงศธร    จันทร์แจ้ง
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21211006หลักการพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม1-3-280
21212006การเขียนแบบงานก่อสร้าง1-3-280
21212106งานโยธา0-6-260
21212112การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 21-3-2160
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   38 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   38 ชั่วโมง
 
6. นายวีรยุทธ    กิ่งวิชิต
 พนักงานราชการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21211004การสำรวจเบื้องต้น1-3-280
21212002การสำรวจเส้นทาง1-3-280
31092005การสำรวจเส้นทาง2-3-370
31212001การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา2-3-330
31212102การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก3-0-330
31212106การทดสอบวัสดุ1-2-220
31212108ชลศาสตร์2-2-340
31218501โครงการ0-0-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   16 ชั่วโมง     ปวส   23 ชั่วโมง     รวม   39 ชั่วโมง
 
7. น.ส.ณัฐนันท์    พิลาโสภา
 พนักงานราชการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21211003วัสดุก่อสร้าง2-0-240
21212009เทคนิคงานโยธา2-0-240
21212012เครื่องจักรกลงานโยธา2-0-240
21212103เครื่องจักรกลงานไม้0-6-2120
21212106งานโยธา0-6-260
21212110ท่อและสุขภัณฑ์1-3-280
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   38 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   38 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 4.7095120 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.