1. นายศักดิ์ชัย สิมชมภู  ครูพิเศษ  
2. นายปรมินทร์ ขวัญนอน  ครูพิเศษ  
3. น.ส.พวงผกา พรมชาติ  ครูพิเศษ  
4. นายกมล จันทร์ดวงศรี  ครูพิเศษ  
5. นายอิทธิพล อัตชู  ครูพิเศษ  
6. นายปรัชญากร สูงสง่า  ครูพิเศษ  
7. น.ส.อมรรัตน์ โสรเนตร  ครูพิเศษ  
8. นายคุณากร ศรีมันตะ  ครูพิเศษ  
9. นายจักรพงษ์ พิมพลีชัย  ครูพิเศษ  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php