1. นางอรทัย สฤษดิ์นิรันดร์  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3  
2. น.ส.อังศุธา สุทธิประภา  ครูผู้ช่วย  
3. นายIan Robert Fitton  ครูพิเศษสอน  
4. นางพัชรนันท์ ทองแดง  ครูพิเศษสอน  
5. นายครู 1    
6. น.ส.งามศิริ สุวรรณดี  ครูพิเศษสอน  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php