ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 1/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นางอรทัย    สฤษดิ์นิรันดร์
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-220
2701-2109แกะสลักผักและผลไม้2-2-380
2701-2120การจัดดอกไม้2-2-380
3700-0001การโรงแรมและการท่องเที่ยว3-0-330
3701-2001การจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม2-2-340
3701-2002การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม2-2-340
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   18 ชั่วโมง     ปวส   11 ชั่วโมง     รวม   29 ชั่วโมง
 
2. นางลลิดา    โค้วไพโรจน์
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
3. น.ส.อังศุธา    สุทธิประภา
 ครู
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2700-1003ศิลปะการให้บริการ1-2-260
2700-1004พฤติกรรมนักท่องเที่ยว2-0-240
2701-2002การพัฒนาบุคลิกภาพ1-2-260
2701-2008งานส่วนหน้าโรงแรม1-2-260
2701-8001ฝึกงาน*-*-440
3700-1002หลักการดำเนินงานโรงแรม3-0-330
3700-1003ศิลปะการต้อนรับและการบริการ2-2-340
3701-5101งานเอกสารและการทํารายงานในงานส่วนหน้า0-4-340
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   26 ชั่วโมง     ปวส   11 ชั่วโมง     รวม   37 ชั่วโมง
 
4. นายIan Robert    Fitton
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
5. นางพัชรนันท์    ทองแดง
 ครูอัตราจ้าง2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-240
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-220
2700-1005เครื่องใช้สำนักงานในงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว1-2-260
2701-2107เอกสารงานโรงแรมและการเขียนรายงาน2-0-240
2701-8001ฝึกงาน*-*-440
3700-0002ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม3-0-330
3701-2003การบริการอาหารและเครื่องดื่ม2-2-340
3701-2005การตลาดเพื่อธุรกิจบริการ2-2-340
3701-5105การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจในงานส่วนหน้าโรงแรม0-4-340
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   20 ชั่วโมง     ปวส   15 ชั่วโมง     รวม   35 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.9260371 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.