ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นางอรทัย    สฤษดิ์นิรันดร์
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
3202-8501โครงการ*-*-440
3700-0004บุคลิกภาพสำหรับธุรกิจ3-0-330
3700-1001การดําเนินงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว3-0-330
3701-2007สัมมนาปฏิบัติการเชิงวิชาชีพ2-2-340
3701-9010ทัศนคติและบุคลิกภาพในงานบริการ2-2-340
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   18 ชั่วโมง     รวม   18 ชั่วโมง
 
2. นางลลิดา    โค้วไพโรจน์
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
3. น.ส.อังศุธา    สุทธิประภา
 ครูผู้ช่วย
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2700-1001อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว1-2-260
2701-2007เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม1-2-260
2701-2106การพัสดุโรงแรม2-0-240
2701-2122การจัดตกแต่งสถานที่2-2-380
3700-1001การดําเนินงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว3-0-330
3701-9010ทัศนคติและบุคลิกภาพในงานบริการ2-2-340
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   24 ชั่วโมง     ปวส   7 ชั่วโมง     รวม   31 ชั่วโมง
 
4. นายIan Robert    Fitton
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
5. นางพัชรนันท์    ทองแดง
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2700-1004พฤติกรรมนักท่องเที่ยว2-0-240
2700-1006การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว2-0-240
2700-1007ธุรกิจโรงแรม2-0-280
2701-2001ความปลอดภัยในงานโรงแรม2-0-280
3202-8501โครงการ*-*-440
3701-8001ฝึกงาน*-*-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   24 ชั่วโมง     ปวส   8 ชั่วโมง     รวม   32 ชั่วโมง
 
6. น.ส.งามศิริ    สุวรรณดี
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2700-1002ศิลปวัฒนธรรมไทย1-2-260
2701-2004งานแม่บ้านโรงแรม2-2-380
2701-8501โครงการ*-*-480
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-330
3701-2007สัมมนาปฏิบัติการเชิงวิชาชีพ2-2-340
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   22 ชั่วโมง     ปวส   7 ชั่วโมง     รวม   29 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 3.0226438 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.