ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นางอรทัย    สฤษดิ์นิรันดร์
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
2. น.ส.อังศุธา    สุทธิประภา
 ครูผู้ช่วย
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
27001002ศิลปวัฒนธรรมไทย1-2-230
27001003ศิลปะการให้บริการ1-2-260
27012002การพัฒนาบุคลิกภาพ1-2-230
27012008งานส่วนหน้าโรงแรม1-2-260
37012001การจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม2-2-340
37015102งานการใช้ภาษาอังกฤษงานส่วนหน้าโรงแรม0-0-330
37018001ฝึกงาน0-0-440
37019010ทัศนคติและบุคลิกภาพในงานบริการ2-2-340
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   18 ชั่วโมง     ปวส   15 ชั่วโมง     รวม   33 ชั่วโมง
 
3. นายIan Robert    Fitton
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
4. นางพัชรนันท์    ทองแดง
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
5. นายครู    1
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
27001004พฤติกรรมนักท่องเที่ยว2-0-240
27001006การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว2-0-220
27012007เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม1-2-260
27012106การพัสดุโรงแรม2-0-220
27012107เอกสารงานโรงแรมและการเขียนรายงาน2-0-240
27018501โครงการ0-0-440
30011001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-330
37000004บุคลิกภาพสำหรับธุรกิจบริการ3-0-330
37012004ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม2-2-340
37012007สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ2-2-340
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   22 ชั่วโมง     ปวส   14 ชั่วโมง     รวม   36 ชั่วโมง
 
6. น.ส.งามศิริ    สุวรรณดี
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
27001002ศิลปวัฒนธรรมไทย1-2-230
27001006การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว2-0-220
27012002การพัฒนาบุคลิกภาพ1-2-230
27012006ภัตคารและการจัดเลี้ยง2-2-380
27012106การพัสดุโรงแรม2-0-220
27018501โครงการ0-0-440
27022006มัคคุเทศน์2-2-380
32028001ฝึกงาน0-0-440
37018501โครงการ0-0-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   30 ชั่วโมง     ปวส   8 ชั่วโมง     รวม   38 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 3.3776579 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.