1. นายสุจิตร พิมโคตร  ครูพิเศษสอน  
2. น.ส.ธรรศจรส พรมพิลา  ครูพิเศษสอน  
3. น.ส.รัชนี ศรีอินทร์  ครูพิเศษสอน  
4. น.ส.เพ็ญนภา พรรณา  ครูพิเศษสอน  
5. นายธนิตพงษ์ ลุละ  ครูพิเศษสอน  
6. นายปรเมษฐ์ เวชกามา  ครูพิเศษสอน  
7. น.ส.อรอนงค์ ภาษี  ครูพิเศษสอน  
8. นายสุริยา ภิรมย์  ครูพิเศษสอน  
9. นายสุทัตร์ แก้ววิชัย  ครูพิเศษสอน  
10. น.ส.พิมพ์ปวีณ์ มะณีวงค์  ครูพิเศษสอน  
11. นายสมภพ ไชยโชติ  ครูพิเศษสอน  
12. น.ส.วิภาวรรณ สุขสมัย  ครูพิเศษสอน  
13. นายอนิวัฒน์ คมขุนทด  ครูพิเศษสอน  
14. นายช่างยนต์ 1    
15. นายอิเล็กฯ 1    
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php