ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
2. ดร.สุภาพ สัจจสมภาร  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
3. นางทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
4. น.ส.สุจีรา วิชาชาติ  ครู คศ.1 [ตารางสอน]  
5. นายภควัตร สิงห์คำ  ครู คศ.1 [ตารางสอน]  
6. น.ส.ภัทรธิตา เทพแสง  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
7. น.ส.บุญมี สารชาติ  พนักงานราชการครู [ตารางสอน]  
8. น.ส.สุกัญญา สิงห์เงิน  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
9. นายประมวล ทบบัณฑิต  ครูชำนาญการ [ตารางสอน]  
10. น.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
11. นายธีรฉัตร หุ่นงาม  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
12. น.ส.พนิตานันท์ ลีราช  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
13. น.ส.รัตนา ชินทอง  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
14. น.ส.He Xiaojing   [ตารางสอน]  
15. น.ส.เกศยาวี สีปวน  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
16. นายพิสิทธิ์ พานิชย์  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
17. น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
18. น.ส.Yang Zhi   [ตารางสอน]  
19. นายจ้าง 1 1   [ตารางสอน]  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0122890 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.