ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นายกัณหา    อุทธิเสน
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
39011002การโปรแกรมเว็บด้วยภาษา HTML2-2-340
39011003ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ2-2-340
39012006การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์1-4-3100
39012107การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP 1-4-350
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   23 ชั่วโมง     รวม   23 ชั่วโมง
 
2. นายอุดร    เศษโถ
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
39000003การใช้โปรแกรมมัลติมีเดียในสาขางานอาชีพ1-4-350
39000010งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ในสาขางานอาชีพ0-6-360
39011001การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง2-2-380
39012002การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ1-4-3100
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   29 ชั่วโมง     รวม   29 ชั่วโมง
 
3. นางนพวรรณ    สาธุการ
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20011001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-220
29011004การสร้างเว็บเบื้องต้น1-2-230
29011006เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1-2-230
29012001โปรแกรมประมวลผลคำ1-2-250
29012006การพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล1-2-230
29012119ดิจิตอลเบื้องต้น1-3-240
30012001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-380
39000015การพิมพ์ดีดแบบสัมผัส0-2-120
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   20 ชั่วโมง     ปวส   10 ชั่วโมง     รวม   30 ชั่วโมง
 
4. นายลภณ    บุญปก
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
5. นายเริงศักดิ์    สายรัตน์
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
39000009เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-4-350
39012001โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม1-4-3100
39012107การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP 1-4-350
39012116การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ1-4-3100
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   30 ชั่วโมง     รวม   30 ชั่วโมง
 
6. นายเกรียงชัย    แหวนวงษ์
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
7. น.ส.ศันสนีย์    พันเจริญ
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20011001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-220
29011005คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น1-2-230
29011006เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1-2-230
29012003โปรแกรมนำเสนองาน1-2-250
29012008โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น1-2-230
29012011การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น1-2-230
29012110การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์1-3-240
29012138ระบบภาพและเสียง1-3-240
29019006การผลิตสื่อดิจิตอล1-2-230
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   30 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   30 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 3.6665530 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.