ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นายกัณหา    อุทธิเสน
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30001001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-330
31282006การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์1-4-350
39011002การโปรแกรมเว็บด้วยภาษา HTML2-2-340
39012127วิทยาการก้าวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ 11-4-3100
39018001ฝึกงาน0-0-440
39018501โครงการ0-4-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   30 ชั่วโมง     รวม   30 ชั่วโมง
 
2. นายอุดร    เศษโถ
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
31122004เทคโนโลยีงานพรีเพรส1-3-280
31282409การผลิตดิจิตอลวีดีโอ1-4-350
39000001การใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป1-4-350
39000005การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสาขางานอาชีพ1-4-350
39018501โครงการ0-4-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   27 ชั่วโมง     รวม   27 ชั่วโมง
 
3. นางนพวรรณ    สาธุการ
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20011002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-240
21228501โครงการ0-0-440
21281002คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์2-0-220
29011003คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์2-0-220
29012002โปรแกรมตารางคำนวณ1-2-250
29012109ปฏิบัติงานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์0-9-390
29018001ฝึกงาน0-0-440
29018501โครงการ0-0-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   34 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   34 ชั่วโมง
 
4. นายลภณ    บุญปก
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
5. นายเริงศักดิ์    สายรัตน์
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
31282002เทคนิคการอินเตอร์เฟส1-4-350
31282003การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์1-4-350
39012005การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวา1-4-390
39012007การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีจาวา1-4-3100
39012110ความปลอดภัยระบบเครือข่าย1-4-350
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   34 ชั่วโมง     รวม   34 ชั่วโมง
 
6. นายเกรียงชัย    แหวนวงษ์
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
7. น.ส.ศันสนีย์    พันเจริญ
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20012001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-230
21282010การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก1-2-230
21282123การตัดต่อเสียงและภาพด้วยคอมพิวเตอร์1-3-240
29011001ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น1-2-220
29011002การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์1-2-230
29012005การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น1-2-230
29012012การสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-250
29012108การเขียนโปรแกรมติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก1-2-230
29012111งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ0-9-350
29012135การสร้างงานกราฟิกและแอนิเมชัน1-2-230
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   34 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   34 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 4.4901631 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.