ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นายกัณหา    อุทธิเสน
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2128-2124ระบบสื่อสารโทรคมนาคม1-3-240
3000-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-330
3128-2006การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์1-4-350
3306-2001การถ่ายภาพเพื่องานมัลติมีเดีย2-3-380
3901-1002การโปรแกรมเว็บด้วยภาษา HTML2-2-340
3901-8001ฝึกงาน*-*-440
4105-2003การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย2-2-340
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   4 ชั่วโมง     ปวส   28 ชั่วโมง     รวม   32 ชั่วโมง
 
2. นายอุดร    เศษโถ
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
3128-2403โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานมัลติมีเดีย1-4-350
3128-2405การประมวลผลภาพ2-2-340
3128-2409การผลิตดิจิตอลวีดีโอ1-4-350
3901-2110ความปลอดภัยระบบเครือข่าย1-4-350
3901-2127วิทยาการก้าวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ 11-4-350
3901-8501โครงการ0-4-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   28 ชั่วโมง     รวม   28 ชั่วโมง
 
3. นางนพวรรณ    สาธุการ
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2901-1002การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์1-2-250
2901-1003คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์2-0-220
2901-2002โปรแกรมตารางคำนวณ1-2-230
2901-2109ปฏิบัติงานพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์0-9-340
2901-8501โครงการ*-*-480
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-330
3901-2005การใช้โปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวา1-4-340
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   22 ชั่วโมง     ปวส   7 ชั่วโมง     รวม   29 ชั่วโมง
 
4. นายลภณ    บุญปก
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
5. นายเริงศักดิ์    สายรัตน์
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
3128-0005ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์1-3-240
3128-2004การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา11-4-350
3901-2004ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย1-4-350
3901-2005การใช้โปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวา1-4-350
3901-2007การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีจาวา1-4-390
3901-8501โครงการ0-4-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   32 ชั่วโมง     รวม   32 ชั่วโมง
 
6. นายเกรียงชัย    แหวนวงษ์
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
7. น.ส.ศันสนีย์    พันเจริญ
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-250
2128-2109พื้นฐานการสร้างงานกราฟิกและเอนิเมชั่น1-2-230
2128-2111โปรแกรมเชิงวัตถุ 1 1-2-230
2901-2005การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น1-2-250
2901-2111งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ0-9-350
2901-8001ฝึกงาน*-*-440
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-330
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   25 ชั่วโมง     ปวส   3 ชั่วโมง     รวม   28 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.1083500 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.