1. นายเกษม วัฒนเศรษฐานันท์  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3  
2. นายนิกร จันทร์เทศ  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3  
3. นายมนต์เทพ สอนศรี  ครูชำนาญการ คศ.2  
4. นายเถลิงศักดิ์ สุพรม  ครูชำนาญการ คศ.2  
5. นายราชวัตร นาจำปา  ครูชำนาญการ คศ.2  
6. นายไพทูรย์ ปะละพุตโต  ครูชำนาญการ คศ.2  
7. นายลือชัย จงมีเสร็จ  ครูชำนาญการ คศ.2  
8. นายศิริวัฒน์ โลบุญ  ครูชำนาญการ คศ.2  
9. นายอภิชัย มีศิลป์  ครูพิเศษสอน  
10. น.ส.ไพรวัลย์ บุญตาโลก  ครูพิเศษสอน  
11. นายฉัตรชัย นางวงศ์  ครูผู้ช่วย  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php