ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นายเกษม    วัฒนเศรษฐานันท์
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
2. นายนิกร    จันทร์เทศ
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย1-2-230
2106-2004ประมาณราคางานโครงสร้าง1-2-230
2106-2102งานปูนตกแต่งผิว0-6-260
2106-2113คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับช่างก่อสร้าง2-0-220
2106-8001ฝึกงาน*-*-440
2106-8501โครงการ*-*-460
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   24 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   24 ชั่วโมง
 
3. นายมนต์เทพ    สอนศรี
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2106-2004ประมาณราคางานโครงสร้าง1-2-230
2106-2101ปฏิบัติงานส่วนประกอบของอาคาร0-12-460
3106-2004ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร1-3-240
3106-2006การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง2-0-220
3106-2108คอนกรีตเทคโนโลยี1-4-3100
3106-8501โครงการ*-*-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   9 ชั่วโมง     ปวส   20 ชั่วโมง     รวม   29 ชั่วโมง
 
4. นายเถลิงศักดิ์    สุพรม
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2106-2101ปฏิบัติงานส่วนประกอบของอาคาร0-12-430
2108-1003พฤติกรรมโครงสร้างอาคาร2-0-220
2108-2118กลศาสตร์โครงสร้าง2-0-220
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-330
3100-0301ทฤษฏีโครงสร้าง3-0-330
3106-2102การทดสอบวัสดุก่อสร้าง1-2-260
3121-2102การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก3-0-330
3121-2107การวิเคราะห์โครงสร้าง3-0-330
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   7 ชั่วโมง     ปวส   18 ชั่วโมง     รวม   25 ชั่วโมง
 
5. นายราชวัตร    นาจำปา
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2106-2007การสำรวจงานก่อสร้าง 21-3-280
2106-2008หุ่นจำลองโครงสร้าง1-3-240
2106-2101ปฏิบัติงานส่วนประกอบของอาคาร0-12-430
2106-2102งานปูนตกแต่งผิว0-6-230
2106-2106คอมพิวเตอร์เพื่องานก่อสร้าง1-2-230
2106-8001ฝึกงาน*-*-420
3106-2008เขียนแบบประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์1-2-260
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   23 ชั่วโมง     ปวส   6 ชั่วโมง     รวม   29 ชั่วโมง
 
6. นายไพทูรย์    ปะละพุตโต
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย1-2-230
2106-1004ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง2-0-240
2106-2008หุ่นจำลองโครงสร้าง1-3-240
2106-2101ปฏิบัติงานส่วนประกอบของอาคาร0-12-460
2106-2102งานปูนตกแต่งผิว0-6-230
2106-2115เทคนิคคอนกรีต2-0-220
2106-8001ฝึกงาน*-*-420
3106-8501โครงการ*-*-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   24 ชั่วโมง     ปวส   4 ชั่วโมง     รวม   28 ชั่วโมง
 
7. นายลือชัย    จงมีเสร็จ
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2100-1304กฎหมายก่อสร้าง2-0-240
2106-2009งานผลิตผลิตภัณฑ์งานไม้ด้วยเครื่องจักรกล0-6-2180
2106-2101ปฏิบัติงานส่วนประกอบของอาคาร0-12-460
2106-8501โครงการ*-*-420
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   30 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   30 ชั่วโมง
 
8. นายศิริวัฒน์    โลบุญ
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
9. นายปิยรัตน์    คันธจันทร์
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
10. นายวีระยุทธ์    กิ่งวิชิต
 พนักงานราชครู
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
11. นายอภิชัย    มีศิลป์
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2106-2106คอมพิวเตอร์เพื่องานก่อสร้าง1-2-230
2106-2113คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับช่างก่อสร้าง2-0-220
3106-2007งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร1-3-280
3106-2109ปฐพีกลศาสตร์1-4-3100
3106-9009ชลศาสตร์2-0-220
3121-2103การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก3-0-330
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   5 ชั่วโมง     ปวส   23 ชั่วโมง     รวม   28 ชั่วโมง
 
12. น.ส.ไพรวัลย์    บุญตาโลก
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2106-2009งานผลิตผลิตภัณฑ์งานไม้ด้วยเครื่องจักรกล0-6-260
2106-2102งานปูนตกแต่งผิว0-6-260
2106-2103งานระบบท่อและสุขภัณฑ์1-3-280
2106-2115เทคนิคคอนกรีต2-0-220
2108-1005การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง1-3-240
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-330
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   26 ชั่วโมง     ปวส   3 ชั่วโมง     รวม   29 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 6.0184300 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.