ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นายเกษม    วัฒนเศรษฐานันท์
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
2. นายนิกร    จันทร์เทศ
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20011004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย1-2-230
21062004ประมาณราคางานโครงสร้าง1-2-230
21062101ปฏิบัติงานส่วนประกอบของอาคาร0-12-440
21062102งานปูนตกแต่งผิว0-6-2120
21068001ฝึกงาน0-0-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   26 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   26 ชั่วโมง
 
3. นายมนต์เทพ    สอนศรี
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21062004ประมาณราคางานโครงสร้าง1-2-230
31062004ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร1-3-280
31062006การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง2-0-240
31062108คอนกรีตเทคโนโลยี1-4-3100
31068501โครงการ0-0-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   3 ชั่วโมง     ปวส   26 ชั่วโมง     รวม   29 ชั่วโมง
 
4. นายเถลิงศักดิ์    สุพรม
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21082118กลศาสตร์โครงสร้าง2-0-220
31000105ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-330
31000301ทฤษฏีโครงสร้าง3-0-330
31062003งานก่อสร้างส่วนประกอบอาคาร0-6-360
31062102การทดสอบวัสดุก่อสร้าง1-2-260
31212102การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก3-0-330
31212107การวิเคราะห์โครงสร้าง3-0-360
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   2 ชั่วโมง     ปวส   27 ชั่วโมง     รวม   29 ชั่วโมง
 
5. นายราชวัตร    นาจำปา
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21062007การสำรวจงานก่อสร้าง 21-3-280
21062008หุ่นจำลองโครงสร้าง1-3-240
21062101ปฏิบัติงานส่วนประกอบของอาคาร0-12-480
21062106คอมพิวเตอร์เพื่องานก่อสร้าง1-2-260
31062008เขียนแบบประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์1-2-260
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   26 ชั่วโมง     ปวส   6 ชั่วโมง     รวม   32 ชั่วโมง
 
6. นายไพทูรย์    ปะละพุตโต
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20011004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย1-2-230
21061004ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง2-0-240
21062008หุ่นจำลองโครงสร้าง1-3-240
21062009งานผลิตผลิตภัณฑ์งานไม้ด้วยเครื่องจักรกล0-6-260
21062103งานระบบท่อและสุขภัณฑ์1-3-240
21062115เทคนิคคอนกรีต2-0-220
21068001ฝึกงาน0-0-440
21068501โครงการ0-0-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   31 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   31 ชั่วโมง
 
7. นายลือชัย    จงมีเสร็จ
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
8. นายศิริวัฒน์    โลบุญ
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
9. นายอภิชัย    มีศิลป์
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21001304กฎหมายก่อสร้าง2-0-240
21062009งานผลิตผลิตภัณฑ์งานไม้ด้วยเครื่องจักรกล0-6-2120
21062101ปฏิบัติงานส่วนประกอบของอาคาร0-12-460
21062102งานปูนตกแต่งผิว0-6-260
31068501โครงการ0-0-440
31069009ชลศาสตร์2-0-220
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   28 ชั่วโมง     ปวส   6 ชั่วโมง     รวม   34 ชั่วโมง
 
10. น.ส.ไพรวัลย์    บุญตาโลก
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21062009งานผลิตผลิตภัณฑ์งานไม้ด้วยเครื่องจักรกล0-6-260
21062101ปฏิบัติงานส่วนประกอบของอาคาร0-12-460
21062102งานปูนตกแต่งผิว0-6-260
21062103งานระบบท่อและสุขภัณฑ์1-3-270
21062115เทคนิคคอนกรีต2-0-220
21068501โครงการ0-0-440
30011001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-330
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   31 ชั่วโมง     ปวส   3 ชั่วโมง     รวม   34 ชั่วโมง
 
11. นายฉัตรชัย    นางวงศ์
 ครูผู้ช่วย
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21081005การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง1-3-240
31062003งานก่อสร้างส่วนประกอบอาคาร0-6-360
31062007งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร1-3-280
31062109ปฐพีกลศาสตร์1-4-3100
31069009ชลศาสตร์2-0-220
31212103การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก3-0-330
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   4 ชั่วโมง     ปวส   29 ชั่วโมง     รวม   33 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8628409 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.