1. นายชัยรัตน์ ทองใบ  ครู คศ.2  
2. นายอรุณ ทองกลม  ครู คศ.2  
3. นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย  ครู คศ.2  
4. ว่าที่ ร.ต.ปิยะ ภูมิภักดิ์  ครูชำนาญการ คศ.2  
5. นายกัณหา อุทธิเสน  ครู คศ.2  
6. นายสุระภี ผกาพันธ์    
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php