1. นายวรวิทย์ โสตะวงศ์  ครูชำนาญการ คศ.2  
2. นายคมกฤษณ์ ส่งคุณธรรม  ครู ค.ศ.1  
3. นายพิชยกรณ์ คันศร  ครูพิเศษสอน  
4. นายครูจ้าง สถาปัตย์  ครูพิเศษสอน  
5. นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา  ครู  
6. น.ส.บุษกร ดวงแก้ว  ครูพิเศษสอน  
7. นายวรพจน์ ศรีเมือง  ครูพิเศษสอน  
8. นายไชยา บุตรวงศ์  ครูพิเศษสอน  
9. น.ส.นุสราภรณ์ คุดนา  ครูพิเศษสอน  
10. นายอาทิตย์ โทนะพันธ์  ครูพิเศษสอน  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php