ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นายวรวิทย์    โสตะวงศ์
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
2. นายคมกฤษณ์    ส่งคุณธรรม
 ครู ค.ศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21018001ฝึกงาน0-0-440
21081002วัสดุก่อสร้าง 12-0-220
21081004ความปลอดภัยในงานสถาปัตยกรรม2-0-220
21082009การทำหุ่นจำลอง1-3-230
21082113สถาปัตยกรรมไทย1-3-240
31082001การออกแบบสถาปัตยกรรม 11-6-410
31082104การประมาณราคางานก่อสร้าง2-0-220
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   15 ชั่วโมง     ปวส   3 ชั่วโมง     รวม   18 ชั่วโมง
 
3. นายพิชยกรณ์    คันศร
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
4. นายครูจ้าง    สถาปัตย์
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
5. นายเกรียงศักดิ์    คำหงษา
 ครู
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21001301เขียนแบบเบื้องต้น1-3-230
21082008ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ2-3-330
21082120ระบบสุขาภิบาลอาคาร2-0-220
30011001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-330
31082001การออกแบบสถาปัตยกรรม 11-6-470
31082008วัสดุและวิธีการก่อสร้าง2-0-220
31082101อุปกรณ์ประกอบอาคาร2-0-220
31082102วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 22-0-220
31082104การประมาณราคางานก่อสร้าง2-0-220
31088001ฝึกงาน0-0-440
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   8 ชั่วโมง     ปวส   22 ชั่วโมง     รวม   30 ชั่วโมง
 
6. น.ส.บุษกร    ดวงแก้ว
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
7. นายวรพจน์    ศรีเมือง
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20012001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-260
21018001ฝึกงาน0-0-440
21082005การเขียนแบบก่อสร้าง 20-6-260
21082113สถาปัตยกรรมไทย1-3-230
31080006กฏหมายอาคาร2-0-220
31080007การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์1-3-240
31081001การเขียนแบบก่อสร้าง 11-6-370
31081003แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม2-0-220
31082105กฏหมายและสัญญา2-0-220
31089003การบริหารงานก่อสร้าง2-0-220
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   19 ชั่วโมง     ปวส   19 ชั่วโมง     รวม   38 ชั่วโมง
 
8. นายไชยา    บุตรวงศ์
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20011001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-220
21001301เขียนแบบเบื้องต้น1-3-240
21082001การออกแบบสถาปัตยกรรม 12-3-350
21082005การเขียนแบบก่อสร้าง 20-6-260
21082009การทำหุ่นจำลอง1-3-240
21082106การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม1-3-230
21082115กฎหมายอาคาร2-0-220
30011001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-330
31080003การออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น1-6-310
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   26 ชั่วโมง     ปวส   4 ชั่วโมง     รวม   30 ชั่วโมง
 
9. น.ส.นุสราภรณ์    คุดนา
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21001303ศิลปะและภาพร่าง1-3-230
21082001การออกแบบสถาปัตยกรรม 12-3-330
31080002เขียนแบบก่อสร้าง1-6-370
31080003การออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น1-6-360
31081001การเขียนแบบก่อสร้าง 11-6-330
31081002มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม2-0-220
31082008วัสดุและวิธีการก่อสร้าง2-0-220
31082101อุปกรณ์ประกอบอาคาร2-0-220
31082103ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม2-0-220
31082105กฏหมายและสัญญา2-0-220
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   6 ชั่วโมง     ปวส   26 ชั่วโมง     รวม   32 ชั่วโมง
 
10. นายอาทิตย์    โทนะพันธ์
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21001303ศิลปะและภาพร่าง1-3-240
21082008ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ2-3-350
21082106การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม1-3-240
21082108วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งภายใน2-0-220
21082116เทคนิคก่อสร้าง 12-0-220
31080005วัสดุและวิธีการก่อสร้าง2-0-220
31081001การเขียนแบบก่อสร้าง 11-6-340
31081002มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม2-0-220
31081004สถาปัตยกรรมไทย1-3-240
31082001การออกแบบสถาปัตยกรรม 11-6-460
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   17 ชั่วโมง     ปวส   18 ชั่วโมง     รวม   35 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 4.6859930 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.