ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 1/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นายวรวิทย์    โสตะวงศ์
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 12-3-350
2108-2009การทำหุ่นจำลอง1-3-230
2108-2106การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม1-3-240
2108-2107วัสดุก่อสร้าง 22-0-220
2108-2108วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งภายใน2-0-220
2108-2113สถาปัตยกรรมไทย1-3-230
2108-8001ฝึกงาน*-*-440
3108-1004สถาปัตยกรรมไทย1-3-230
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   23 ชั่วโมง     ปวส   3 ชั่วโมง     รวม   26 ชั่วโมง
 
2. นายพิชยกรณ์    คันศร
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-220
2100-1301เขียนแบบเบื้องต้น1-3-240
2100-1303ศิลปะและภาพร่าง1-3-240
2108-1002วัสดุก่อสร้าง 12-0-220
2108-1004ความปลอดภัยในงานสถาปัตยกรรม2-0-220
2108-2008ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ2-3-330
2108-2107วัสดุก่อสร้าง 22-0-220
2108-2108วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งภายใน2-0-220
2108-2116เทคนิคก่อสร้าง 12-0-220
3108-2003การออกแบบสถาปัตยกรรม 31-6-460
3108-2110การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม1-3-240
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   23 ชั่วโมง     ปวส   10 ชั่วโมง     รวม   33 ชั่วโมง
 
3. นายเกรียงศักดิ์    คำหงษา
 ครู
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 12-3-330
2108-2008ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ2-3-350
2108-2009การทำหุ่นจำลอง1-3-240
2108-2113สถาปัตยกรรมไทย1-3-240
2108-8001ฝึกงาน*-*-440
3108-1002มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม2-0-220
3108-2008วัสดุและวิธีการก่อสร้าง2-0-220
3108-2101อุปกรณ์ประกอบอาคาร2-0-220
3108-2102วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 22-0-220
3108-2104การประมาณราคาก่อสร้าง2-0-220
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   20 ชั่วโมง     ปวส   10 ชั่วโมง     รวม   30 ชั่วโมง
 
4. น.ส.บุษกร    ดวงแก้ว
 ครูจ้างสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
5. นายวรพจน์    ศรีเมือง
 ครูจ้างสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-230
2108-2005การเขียนแบบก่อสร้าง 20-6-260
2108-2106การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม1-3-230
2108-2113สถาปัตยกรรมไทย1-3-240
3108-1001การเขียนแบบก่อสร้าง 11-6-370
3108-1003แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตย์2-0-220
3108-2101อุปกรณ์ประกอบอาคาร2-0-220
3108-2105กฏหมายและสัญญา2-0-220
3108-2110การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม1-3-230
3108-9003การบริหารงานก่อสร้าง2-0-220
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   16 ชั่วโมง     ปวส   18 ชั่วโมง     รวม   34 ชั่วโมง
 
6. นายไชยา    บุตรวงศ์
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-220
2108-2005การเขียนแบบก่อสร้าง 20-6-260
2108-2009การทำหุ่นจำลอง1-3-240
2108-2106การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม1-3-240
2108-2115กฎหมายอาคาร2-0-220
2108-2120ระบบสุขาภิบาลอาคาร2-0-220
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-330
3108-1004สถาปัตยกรรมไทย1-3-240
3108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 11-6-470
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   20 ชั่วโมง     ปวส   14 ชั่วโมง     รวม   34 ชั่วโมง
 
7. น.ส.นุสราภรณ์    คุดนา
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2100-1303ศิลปะและภาพร่าง1-3-230
2108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 12-3-350
2108-2115กฎหมายอาคาร2-0-220
3108-0002เขียนแบบก่อสร้าง1-6-370
3108-0003การออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น1-6-370
3108-2003การออกแบบสถาปัตยกรรม 31-6-470
3108-2006การเสนอโครงการงานสถาปัตยกรรม2-0-220
3108-2103ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม2-0-220
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   10 ชั่วโมง     ปวส   25 ชั่วโมง     รวม   35 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 2.9738750 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.