ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นายวรวิทย์    โสตะวงศ์
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2108-2006การเขียนแบบก่อสร้าง 30-6-260
2108-2101การเขียนแบบก่อสร้าง 40-6-260
2108-2104การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 11-3-240
2108-2105การออกเขียนแบบสถาปัตยกรรมภานใน 21-3-230
2108-2112การเขียนภาพร่าง0-4-240
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   23 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   23 ชั่วโมง
 
2. นายพิชยกรณ์    คันศร
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2108-1001พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม1-3-230
2108-2101การเขียนแบบก่อสร้าง 40-6-260
2108-2104การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 11-3-240
2108-2105การออกเขียนแบบสถาปัตยกรรมภานใน 21-3-240
2108-2112การเขียนภาพร่าง0-4-240
3108-2005การออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น2-0-220
3108-2102วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 22-0-220
3108-2103ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม2-0-220
3108-2111การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน1-3-240
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   21 ชั่วโมง     ปวส   10 ชั่วโมง     รวม   31 ชั่วโมง
 
3. นายเกรียงศักดิ์    คำหงษา
 ครู
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
3108-2004การออกแบบสถาปัตยกรรม 41-6-470
2108-2002การออกแบบสถาปัตยกรรม 22-3-350
2108-2003การออกแบบสถาปัตยกรรม 32-3-330
2108-2004การเขียนแบบก่อสร้าง 10-6-260
2108-2007การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 10-6-260
2108-2117เทคนิคก่อสร้าง 22-0-220
3108-2002การออกแบบสถาปัตยกรรม 21-6-430
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   22 ชั่วโมง     ปวส   10 ชั่วโมง     รวม   32 ชั่วโมง
 
4. น.ส.บุษกร    ดวงแก้ว
 ครูจ้างสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
5. นายวรพจน์    ศรีเมือง
 ครูจ้างสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2108-1001พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม1-3-240
2108-2002การออกแบบสถาปัตยกรรม 22-3-330
2108-2007การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 10-6-260
2108-2102คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น1-2-230
2108-2103การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 20-6-260
3001-2006คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม2-2-340
3108-2002การออกแบบสถาปัตยกรรม 21-6-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   22 ชั่วโมง     ปวส   8 ชั่วโมง     รวม   30 ชั่วโมง
 
6. นายไชยา    บุตรวงศ์
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2108-2004การเขียนแบบก่อสร้าง 10-6-260
2108-2006การเขียนแบบก่อสร้าง 30-6-260
2108-2010การประมาณราคางานก่อสร้าง1-2-230
3108-2002การออกแบบสถาปัตยกรรม 21-6-440
3108-2007สภาวะแวดล้อม2-0-220
3108-2106การเขียนแบบก่อสร้าง 21-6-360
3108-8502โครงการงานสถาปัตยกรรม4-0-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   15 ชั่วโมง     ปวส   16 ชั่วโมง     รวม   31 ชั่วโมง
 
7. น.ส.นุสราภรณ์    คุดนา
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2108-2002การออกแบบสถาปัตยกรรม 22-3-350
2108-2003การออกแบบสถาปัตยกรรม 32-3-350
2108-2117เทคนิคก่อสร้าง 22-0-220
2108-8501โครงการ*-*-440
3108-2004การออกแบบสถาปัตยกรรม 41-6-470
3108-2106การเขียนแบบก่อสร้าง 21-6-370
3108-2111การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน1-3-230
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   16 ชั่วโมง     ปวส   17 ชั่วโมง     รวม   33 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 3.0096529 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.