ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นายวรวิทย์    โสตะวงศ์
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
2. นายคมกฤษณ์    ส่งคุณธรรม
 ครู ค.ศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-230
2101-8001ฝึกงาน*-*-440
2108-1004ความปลอดภัยในงานสถาปัตยกรรม2-0-220
2108-2009การทำหุ่นจำลอง1-3-240
2108-2113สถาปัตยกรรมไทย1-3-240
3108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 11-6-430
3108-2104การประมาณราคางานก่อสร้าง2-0-220
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   17 ชั่วโมง     ปวส   5 ชั่วโมง     รวม   22 ชั่วโมง
 
3. นายพิชยกรณ์    คันศร
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2100-1303ศิลปะและภาพร่าง1-3-240
2108-1002วัสดุก่อสร้าง 12-0-220
2108-1004ความปลอดภัยในงานสถาปัตยกรรม2-0-220
2108-2008ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ2-3-350
2108-2106การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม1-3-240
2108-2108วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งภายใน2-0-220
2108-2116เทคนิคก่อสร้าง 12-0-220
3108-0005วัสดุและวิธีการก่อสร้าง2-0-220
3108-1001การเขียนแบบก่อสร้าง 11-6-340
3108-1004สถาปัตยกรรมไทย1-3-240
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   21 ชั่วโมง     ปวส   10 ชั่วโมง     รวม   31 ชั่วโมง
 
4. นายครูจ้าง    สถาปัตย์
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
5. นายเกรียงศักดิ์    คำหงษา
 ครู
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2100-1301เขียนแบบเบื้องต้น1-3-240
2108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 12-3-350
2108-2008ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ2-3-350
2108-2108วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งภายใน2-0-220
2108-2120ระบบสุขาภิบาลอาคาร2-0-220
3108-2101อุปกรณ์ประกอบอาคาร2-0-220
3108-2102วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 22-0-220
3108-2104การประมาณราคางานก่อสร้าง2-0-220
3108-8001ฝึกงาน*-*-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   18 ชั่วโมง     ปวส   10 ชั่วโมง     รวม   28 ชั่วโมง
 
6. น.ส.บุษกร    ดวงแก้ว
 ครูจ้างสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
7. นายวรพจน์    ศรีเมือง
 ครูจ้างสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-230
2108-2005การเขียนแบบก่อสร้าง 20-6-260
2108-2113สถาปัตยกรรมไทย1-3-240
3108-0006กฏหมายอาคาร2-0-220
3108-0007การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์1-3-240
3108-1001การเขียนแบบก่อสร้าง 11-6-370
3108-1003แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม2-0-220
3108-2105กฏหมายและสัญญา2-0-220
3108-9003การบริหารงานก่อสร้าง2-0-220
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   13 ชั่วโมง     ปวส   19 ชั่วโมง     รวม   32 ชั่วโมง
 
8. นายไชยา    บุตรวงศ์
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-220
2100-1301เขียนแบบเบื้องต้น1-3-240
2108-2005การเขียนแบบก่อสร้าง 20-6-260
2108-2009การทำหุ่นจำลอง1-3-240
2108-2106การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม1-3-240
2108-2115กฎหมายอาคาร2-0-220
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-330
3108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 11-6-470
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   22 ชั่วโมง     ปวส   10 ชั่วโมง     รวม   32 ชั่วโมง
 
9. น.ส.นุสราภรณ์    คุดนา
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2100-1303ศิลปะและภาพร่าง1-3-240
2108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 12-3-350
3108-0002เขียนแบบก่อสร้าง1-6-370
3108-0003การออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น1-6-370
3108-1002มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม2-0-220
3108-2008วัสดุและวิธีการก่อสร้าง2-0-220
3108-2101อุปกรณ์ประกอบอาคาร2-0-220
3108-2103ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม2-0-220
3108-2105กฏหมายและสัญญา2-0-220
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   9 ชั่วโมง     ปวส   24 ชั่วโมง     รวม   33 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 4.6792779 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.