ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นายวรวิทย์    โสตะวงศ์
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
2. นายคมกฤษณ์    ส่งคุณธรรม
 ครู ค.ศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21082006การเขียนแบบก่อสร้าง 30-6-260
21082101การเขียนแบบก่อสร้าง 40-6-260
31082003การออกแบบสถาปัตยกรรม 31-6-470
31082004การออกแบบสถาปัตยกรรม 41-6-460
31082006การเสนอโครงการงานสถาปัตยกรรม2-0-220
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   12 ชั่วโมง     ปวส   15 ชั่วโมง     รวม   27 ชั่วโมง
 
3. นายพิชยกรณ์    คันศร
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
4. นายครูจ้าง    สถาปัตย์
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
5. นายเกรียงศักดิ์    คำหงษา
 ครู
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21082004การเขียนแบบก่อสร้าง 10-6-260
21082010การประมาณราคางานก่อสร้าง1-2-230
21082101การเขียนแบบก่อสร้าง 40-6-260
31082005การออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น2-0-220
31082007สภาวะแวดล้อม2-0-220
31082102วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 22-0-220
31082106การเขียนแบบก่อสร้าง 21-6-370
31089003การบริหารงานก่อสร้าง2-0-220
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   15 ชั่วโมง     ปวส   15 ชั่วโมง     รวม   30 ชั่วโมง
 
6. น.ส.บุษกร    ดวงแก้ว
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
7. นายวรพจน์    ศรีเมือง
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21082003การออกแบบสถาปัตยกรรม 32-3-350
21082007การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 10-6-260
21082010การประมาณราคางานก่อสร้าง1-2-230
21082102คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น1-2-230
21082103การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 20-6-260
21082105การออกเขียนแบบสถาปัตยกรรมภานใน 21-3-240
30012006คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม2-2-340
31089001ผังเมือง2-0-220
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   27 ชั่วโมง     ปวส   6 ชั่วโมง     รวม   33 ชั่วโมง
 
8. นายไชยา    บุตรวงศ์
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21081003พฤติกรรมโครงสร้างอาคาร2-0-220
21082003การออกแบบสถาปัตยกรรม 32-3-350
21082103การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 20-6-260
21082117เทคนิคก่อสร้าง 22-0-220
21088501โครงการ0-0-440
31082002การออกแบบสถาปัตยกรรม 21-6-470
31082003การออกแบบสถาปัตยกรรม 31-6-470
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   19 ชั่วโมง     ปวส   14 ชั่วโมง     รวม   33 ชั่วโมง
 
9. น.ส.นุสราภรณ์    คุดนา
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21081001พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม1-3-240
21081003พฤติกรรมโครงสร้างอาคาร2-0-220
21082002การออกแบบสถาปัตยกรรม 22-3-350
21088501โครงการ0-0-440
30012006คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม2-2-340
31082004การออกแบบสถาปัตยกรรม 41-6-470
31082007สภาวะแวดล้อม2-0-220
31088502โครงการงานสถาปัตยกรรม4-0-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   15 ชั่วโมง     ปวส   17 ชั่วโมง     รวม   32 ชั่วโมง
 
10. นายอาทิตย์    โทนะพันธ์
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21082104การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 11-3-240
21082105การออกเขียนแบบสถาปัตยกรรมภานใน 21-3-240
21082112การเขียนภาพร่าง0-4-240
31081004สถาปัตยกรรมไทย1-3-240
31082002การออกแบบสถาปัตยกรรม 21-6-470
31082103ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม2-0-220
31088502โครงการงานสถาปัตยกรรม4-0-440
31222102การออกแบบผลิตภัณฑ์ยาง2-0-220
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   12 ชั่วโมง     ปวส   19 ชั่วโมง     รวม   31 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 4.9280882 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.