ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นายสุทธิชัย รัตนโกสินทร์  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
2. นายสุริยันต์ พรหมคช  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
3. นายสุภาษิต ดวนใหญ่  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
4. นางยุภาพรรณ ก้านเหลือง  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
5. นายวุฒิพงษ์ สมใจ  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
6. นายบัญชา ปัญญามงคล  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
7. นายเลิศ ก้านเหลือง  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
8. ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ พันธุมาศ  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
9. นายยุทธสาร สารการ  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
10. ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู  ครู คศ.1 [ตารางสอน]  
11. นายอดิศักดิ์ นพแสง  ครู คศ.1 [ตารางสอน]  
12. นายณัฐวัฒน์ บุระพา  ครู คศ.1 [ตารางสอน]  
13. นายเสริมศักดิ์ บุตรไชย  พนักงานราชการ [ตารางสอน]  
14. นายสุนทร บุญศรี  ครูจ้างสอน [ตารางสอน]  
15. นายภาสกร ดงทอง  พนักงานราชการ [ตารางสอน]  
16. นายอักษรทัย งามแสง  พนักงานราชการ [ตารางสอน]  
17. นายวิสณุกร ดาวไสย์(ไฟฟ้า)  ครูจ้างสอน [ตารางสอน]  
18. นายชัยโย ทองก่ำ  ครูจ้างสอน [ตารางสอน]  
19. นายจำเริญ ทอนบุญมา  พนักงานราชการ [ตารางสอน]  
20. นายปฏิพล รวยสูงเนิน  พนักงานราชการ [ตารางสอน]  
21. นายฉัตรชัย ไชยสาร  พนักงานราชการ [ตารางสอน]  
22. นายพิศาล ไชยบุรี  พนักงานราชการ [ตารางสอน]  
23. น.ส.วิสุดา สารสุข  พนักงานราชการ [ตารางสอน]  
24. นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา  พนักงานราชการ [ตารางสอน]  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0112300 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.