1. นายสุทธิชัย รัตนโกสินทร์  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3  
2. นายสุริยันต์ พรหมคช  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3  
3. นายสุภาษิต ดวนใหญ่  ครูชำนาญการ คศ.2  
4. นางยุภาพรรณ ก้านเหลือง  ครูชำนาญการ คศ.2  
5. นายวุฒิพงษ์ สมใจ  ครูชำนาญการ คศ.2  
6. นายบัญชา ปัญญามงคล  ครูชำนาญการ คศ.2  
7. นายเลิศ ก้านเหลือง  ครูชำนาญการ คศ.2  
8. ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ พันธุมาศ  ครูชำนาญการ คศ.2  
9. นายยุทธสาร สารการ  ครูชำนาญการ คศ.2  
10. ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู  ครู คศ.1  
11. นายอดิศักดิ์ นพแสง  ครู คศ.1  
12. นายณัฐวัฒน์ บุระพา  ครู คศ.1  
13. นายเสริมศักดิ์ บุตรไชย  พนักงานราชการ  
14. นายสุนทร บุญศรี  ครูจ้างสอน  
15. นายภาสกร ดงทอง  พนักงานราชการ  
16. นายอักษรทัย งามแสง  พนักงานราชการ  
17. นายวิสณุกร ดาวไสย์(ไฟฟ้า)  ครูจ้างสอน  
18. นายชัยโย ทองก่ำ  ครูจ้างสอน  
19. นายจำเริญ ทอนบุญมา  พนักงานราชการ  
20. นายปฏิพล รวยสูงเนิน  พนักงานราชการ  
21. นายฉัตรชัย ไชยสาร  พนักงานราชการ  
22. นายพิศาล ไชยบุรี  พนักงานราชการ  
23. น.ส.วิสุดา สารสุข  พนักงานราชการ  
24. นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา  พนักงานราชการ  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php