ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นายอรุณ ทองกลม  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
2. นายองอาจ อรรคบุตร  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
3. นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
4. นางมัลลิกา สิทธิโชค  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
5. นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
6. นายทรงธรรม พวงแก้ว  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
7. นายชัยรัตน์ ทองใบ  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
8. นายสมคิด พิมสอน  ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์ คศ.1 [ตารางสอน]  
9. นายวรรยารัตน์ จงวัฒนารักษ์  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
10. นายสันทัด จันทฤทธิ์  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
11. นายเดชา ใจนวน  ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์ [ตารางสอน]  
12. นายศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่  พนักงานราชการ [ตารางสอน]  
13. น.ส.ธัญณิชา สมนา  พนักงานราชการ [ตารางสอน]  
14. นายปรีชา ขันวงษ์  ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์ [ตารางสอน]  
15. นายเทียนชัย ชาติรัมย์  ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์ [ตารางสอน]  
16. นายวุฒิศักดิ์ เรืองศรี  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
17. นายวิสณุกร ดาวไสย์  พนักงานราชการ [ตารางสอน]  
18. นายธีระชาติ ปู่แตน  พนักงานราชการครู [ตารางสอน]  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0125220 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.