1. นายอรุณ ทองกลม  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3  
2. นายองอาจ อรรคบุตร  ครูชำนาญการ คศ.2  
3. นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย  ครูชำนาญการ คศ.2  
4. นางมัลลิกา สิทธิโชค  ครูชำนาญการ คศ.2  
5. นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล  ครูชำนาญการ คศ.2  
6. นายทรงธรรม พวงแก้ว  ครูชำนาญการ คศ.2  
7. นายชัยรัตน์ ทองใบ  ครูชำนาญการ คศ.2  
8. นายสมคิด พิมสอน  ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์ คศ.1  
9. นายวรรยารัตน์ จงวัฒนารักษ์  ครูชำนาญการ คศ.2  
10. นายสันทัด จันทฤทธิ์  ครูชำนาญการ คศ.2  
11. นายเดชา ใจนวน  ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์  
12. นายศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่  พนักงานราชการ  
13. น.ส.ธัญณิชา สมนา  พนักงานราชการ  
14. นายปรีชา ขันวงษ์  ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์  
15. นายเทียนชัย ชาติรัมย์  ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์  
16. นายวุฒิศักดิ์ เรืองศรี  ครูพิเศษสอน  
17. นายวิสณุกร ดาวไสย์  พนักงานราชการ  
18. นายธีระชาติ ปู่แตน  พนักงานราชการครู  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php