ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 1/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นายองอาจ    อรรคบุตร
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-220
2105-2010เครื่องส่งวิทยุ1-3-260
2105-2111อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม2-3-3160
3105-2105โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรล2-2-320
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   24 ชั่วโมง     ปวส   2 ชั่วโมง     รวม   26 ชั่วโมง
 
2. นายวีระวัฒน์    ภูสมหมาย
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
3. นางมัลลิกา    สิทธิโชค
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2105-2101คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์2-0-220
3105-1001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า2-3-350
3105-1002เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2-3-330
3105-2101ระบบโทรคมนาคม1-2-250
3105-9001คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์3-0-330
3105-9002พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า3-0-360
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   2 ชั่วโมง     ปวส   22 ชั่วโมง     รวม   24 ชั่วโมง
 
4. นายอรุณ    ทองกลม
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2105-2011เครื่องรับโทรทัศน์2-3-3160
2105-2106สายส่งและสายอากาศ1-3-240
2105-8501โครงการ*-*-440
3105-2105โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรล2-2-320
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   24 ชั่วโมง     ปวส   2 ชั่วโมง     รวม   26 ชั่วโมง
 
5. นายสุวิจักขณ์    มิ่งชัยเจริญกุล
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2105-8501โครงการ*-*-440
3105-0002เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์1-2-230
3105-1001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า2-3-330
3105-1002เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2-3-350
3105-2010การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-2-230
3105-2103อิเล็กทรอนิกส์กำลัง2-2-360
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   4 ชั่วโมง     ปวส   20 ชั่วโมง     รวม   24 ชั่วโมง
 
6. นายทรงธรรม    พวงแก้ว
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2105-2009เครื่องรับวิทยุ2-3-330
2105-2010เครื่องส่งวิทยุ1-3-240
2105-2103ระบบภาพ1-3-2140
2105-8501โครงการ*-*-440
3105-8001ฝึกงาน*-*-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   25 ชั่วโมง     ปวส   4 ชั่วโมง     รวม   29 ชั่วโมง
 
7. นายชัยรัตน์    ทองใบ
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
3105-2003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนอกส์ความถี่สูง1-2-270
3105-2007ไมโครคอนโทรเลอร์1-2-250
3105-2103อิเล็กทรอนิกส์กำลัง2-2-340
3105-2105โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรล2-2-340
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   20 ชั่วโมง     รวม   20 ชั่วโมง
 
8. นายสมคิด    พิมสอน
 ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์ คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2105-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง1-3-280
2105-2006วงจรพัลส์และสวิตชิง1-3-280
2105-2104วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน1-3-240
2105-2116โทรคมนาคมเบื้องต้น2-0-220
3105-8503โครงการ 2*-*-220
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   22 ชั่วโมง     ปวส   2 ชั่วโมง     รวม   24 ชั่วโมง
 
9. นายวรรยารัตน์    จงวัฒนารักษ์
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2105-2102ระบบเสียง1-3-210
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-330
3105-2003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนอกส์ความถี่สูง1-2-220
3105-2007ไมโครคอนโทรเลอร์1-2-220
3105-2010การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-2-220
3105-2105โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรล2-2-360
3105-8001ฝึกงาน*-*-440
3105-8503โครงการ 2*-*-220
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   1 ชั่วโมง     ปวส   21 ชั่วโมง     รวม   22 ชั่วโมง
 
10. นายสันทัด    จันทฤทธิ์
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2105-2105ไมโครคอนโทรลเลอร์1-3-2140
2105-2106สายส่งและสายอากาศ1-3-2100
3105-8503โครงการ 2*-*-220
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   24 ชั่วโมง     ปวส   2 ชั่วโมง     รวม   26 ชั่วโมง
 
11. นายเดชา    ใจนวน
 ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
12. นายศรัณย์    ฤกษ์ใหญ่
 พนักงานราชการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-220
2105-2004เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-230
2105-2009เครื่องรับวิทยุ2-3-3130
2105-2110เครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-270
2105-2116โทรคมนาคมเบื้องต้น2-0-220
3105-2008การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-210
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   27 ชั่วโมง     ปวส   1 ชั่วโมง     รวม   28 ชั่วโมง
 
13. น.ส.ธัญณิชา    สมนา
 พนักงานราชการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2105-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง1-3-260
2105-2010เครื่องส่งวิทยุ1-3-240
2105-2101คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์2-0-220
2105-2104วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน1-3-2100
2105-2110เครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-230
3105-2003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนอกส์ความถี่สูง1-2-210
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   25 ชั่วโมง     ปวส   1 ชั่วโมง     รวม   26 ชั่วโมง
 
14. นายปรีชา    ขันวงษ์
 ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
15. นายเทียนชัย    ชาติรัมย์
 ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-260
2105-2102ระบบเสียง1-3-2130
2105-2107เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-3-240
2105-2110เครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-230
3105-2008การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-220
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   26 ชั่วโมง     ปวส   2 ชั่วโมง     รวม   28 ชั่วโมง
 
16. นายวุฒิศักดิ์    เรืองศรี
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
17. นายวิสณุกร    ดาวไสย์
 พนักงานราชการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2105-2004เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-2110
2105-2006วงจรพัลส์และสวิตชิง1-3-260
2105-2107เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-3-240
2105-8501โครงการ*-*-440
3105-2103อิเล็กทรอนิกส์กำลัง2-2-320
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   25 ชั่วโมง     ปวส   2 ชั่วโมง     รวม   27 ชั่วโมง
 
18. นายธีระชาติ    ปู่แตน
 พนักงานราชการครู
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2105-2110เครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-210
3105-2007ไมโครคอนโทรเลอร์1-2-230
3105-2008การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-270
3105-2106หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม2-2-3120
3105-8503โครงการ 2*-*-220
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   1 ชั่วโมง     ปวส   24 ชั่วโมง     รวม   25 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 8.7531049 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.