1. นายนที จันทร์เทียม  ครู คศ.1  
2. นายมรุต นามบุญ  ครูพิเศษสอน  
3. นายบวรศักดิ์ โสดาธาตุ  ครูผู้ช่วย  
4. นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์  พนักงานราชการ(ครู)  
5. นายชวินทร์ พลหาญ  ครู คศ.1  
6. นายเปรมปรีดี อินตะนัย  ครูพิเศษสอน  
7. นายนเรศ ตาทุวัน  ครูพิเศษสอน  
8. นายประวิทย์ ราชภักดี  ครูพิเศษสอน  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php