ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 1/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นายนที    จันทร์เทียม
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-220
2128-2010การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก1-2-230
2128-2012พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-240
2901-1006เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1-2-230
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-340
3128-0002งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์1-3-240
3128-0004ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์1-3-240
3128-2001ระบบปฏิบัติการ2-2-340
3128-2401เทคโนโลยีมัลติมีเดีย2-2-340
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   12 ชั่วโมง     ปวส   20 ชั่วโมง     รวม   32 ชั่วโมง
 
2. นายมรุต    นามบุญ
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2128-1003วงจรไฟฟ้า1-3-240
2128-1004อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร1-3-240
2128-1005วงจรพัลส์และดิจิตอล1-3-240
2128-2001ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์1-3-240
2128-2002การใช้งานระบบปฏิบัติการ1-2-230
2128-2003ไมโครโปรเซสเซอร์1-3-240
2128-2005พื้นฐานการอินเตอร์เฟส1-3-240
2901-2110การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์1-3-240
3128-1003โปรแกรมโครงสร้าง2-2-340
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   31 ชั่วโมง     ปวส   4 ชั่วโมง     รวม   35 ชั่วโมง
 
3. นายวุฒิชัย    พรมมา
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
4. นายทวีทรัพย์    จันทรัตน์
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-240
2128-2106เครื่องรับโทรทัศน์และมอนิเตอร์1-3-240
2128-2118ไอซีและการประยุกต์ใช้งาน1-3-240
2128-2121อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1-3-240
2128-2122ระบบภาพและเสียง1-3-240
2901-2110การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์1-3-230
2901-2118ปฏิบัติงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์0-9-340
2901-2138ระบบภาพและเสียง1-3-230
3128-1001เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์1-4-350
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   30 ชั่วโมง     ปวส   5 ชั่วโมง     รวม   35 ชั่วโมง
 
5. นายชวินทร์    พลหาญ
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2128-1001เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-3-240
2128-2101งานบริการคอมพิวเตอร์0-4-240
2128-2105การซ่อมคอมพิวเตอร์พกพา1-3-240
2901-2116การใช้งานโปรแกรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-2-250
3100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-240
3128-0006พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-230
3128-0007พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-2-230
3128-1002ดิจิตอลเทคนิค2-3-350
3128-2003การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์1-4-350
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   17 ชั่วโมง     ปวส   20 ชั่วโมง     รวม   37 ชั่วโมง
 
6. นายสุนัน    บุญมานันท์
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2128-2008พื้นฐานการจัดการข้อมูล1-2-230
2901-2009ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น1-2-250
2901-2118ปฏิบัติงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์0-9-350
3128-0001เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-3-240
3128-2406ศิลปะสำหรับงานมัลติมีเดีย1-4-350
3901-1001การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง2-2-340
3901-2003การพัฒนาระบบฐานข้อมูล1-4-350
3901-2101สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ1-4-340
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   13 ชั่วโมง     ปวส   22 ชั่วโมง     รวม   35 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 2.4601130 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.