ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นายนที    จันทร์เทียม
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-380
3128-0004ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์1-3-240
3128-1004ระบบฐานข้อมูล2-2-340
3901-1003ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ2-2-340
3901-2003การพัฒนาระบบฐานข้อมูล1-4-350
3901-2101สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ1-4-350
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   30 ชั่วโมง     รวม   30 ชั่วโมง
 
2. นายมรุต    นามบุญ
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
3. นายบวรศักดิ์    โสดาธาตุ
 ครูผู้ช่วย
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2901-1007เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-230
2901-2007การโปรแกรมเว็บเบื้องต้น1-2-230
2901-2009ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น1-2-230
2901-2126ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น1-3-240
3100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-240
3128-0002งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์1-3-240
3128-1001เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์1-4-350
3128-2001ระบบปฏิบัติการ2-2-340
3901-2101สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ1-4-350
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   13 ชั่วโมง     ปวส   22 ชั่วโมง     รวม   35 ชั่วโมง
 
4. นายทวีทรัพย์    จันทรัตน์
 พนักงานราชการ(ครู)
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-240
2128-1004อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร1-3-240
2128-2105การซ่อมคอมพิวเตอร์พกพา1-3-240
2128-2106เครื่องรับโทรทัศน์และมอนิเตอร์1-3-240
2128-2118ไอซีและการประยุกต์ใช้งาน1-3-240
2128-2121อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1-3-240
2128-2122ระบบเสียงและระบบภาพ1-3-240
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   28 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   28 ชั่วโมง
 
5. นายชวินทร์    พลหาญ
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
6. นายเปรมปรีดี    อินตะนัย
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2128-1003วงจรไฟฟ้า1-3-240
2128-2005พื้นฐานการอินเตอร์เฟส1-3-240
2128-8001ฝึกงาน*-*-440
3128-1002ดิจิตอลเทคนิค2-3-3100
3128-1003โปรแกรมโครงสร้าง2-2-380
3128-2003การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์1-4-350
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   12 ชั่วโมง     ปวส   23 ชั่วโมง     รวม   35 ชั่วโมง
 
7. นายนเรศ    ตาทุวัน
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
3128-0001เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-3-240
3128-0007พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-2-230
3128-0008ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น1-2-230
3128-2001ระบบปฏิบัติการ2-2-340
3128-2005ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์2-3-350
3128-2007การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก1-4-350
3128-2401เทคโนโลยีมัลติมีเดีย2-2-340
3128-2406ศิลปะสำหรับงานมัลติมีเดีย1-4-350
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   33 ชั่วโมง     รวม   33 ชั่วโมง
 
8. นายประวิทย์    ราชภักดี
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2128-2001ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์1-3-240
2128-2002การใช้งานระบบปฏิบัติการ1-2-230
2128-2011พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์1-2-230
2128-2123การตัดต่อเสียงและภาพด้วยคอมพิวเตอร์1-3-240
2901-2010ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-230
2901-2116การใช้งานโปรแกรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-2-230
2901-2118ปฏิบัติงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์0-9-390
2901-2123อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-240
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   33 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   33 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 3.7500041 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.