ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นายนที    จันทร์เทียม
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30011001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-360
31281004ระบบฐานข้อมูล2-2-340
31282408คอมพิวเตอร์ช่วยสอน1-4-350
31282410การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย1-4-350
31288501โครงการ0-0-440
39012003การพัฒนาระบบฐานข้อมูล1-4-350
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   29 ชั่วโมง     รวม   29 ชั่วโมง
 
2. นายมรุต    นามบุญ
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
3. นายบวรศักดิ์    โสดาธาตุ
 ครูผู้ช่วย
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
31280003งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล1-3-240
31280005ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์1-3-240
31281001เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์1-4-3532128
31282005ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์2-3-350
31282107ไมโครคอนโทรเลอร์2-3-350
31282114ประดิษฐ์กรรมคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์0-4-240
39012004ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย1-4-350
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   32 ชั่วโมง     รวม   32 ชั่วโมง
 
4. นายทวีทรัพย์    จันทรัตน์
 พนักงานราชการ(ครู)
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21228501โครงการ0-0-440
21282006การสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์เบื้องต้น1-3-240
21282120โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์1-3-240
21282124ระบบสื่อสารโทรคมนาคม1-3-240
29011002การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์1-2-220
29012111งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ0-9-390
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   27 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   27 ชั่วโมง
 
5. นายชวินทร์    พลหาญ
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
6. นายเปรมปรีดี    อินตะนัย
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21282004ไมโครคอนโทรลเลอร์1-3-240
21282009พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-230
21282111โปรแกรมเชิงวัตถุ 1 1-2-260
21282114พื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการลินุกซ์1-2-230
29012004การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-250
29012109ปฏิบัติงานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์0-9-390
29012124เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-230
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   33 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   33 ชั่วโมง
 
7. นายนเรศ    ตาทุวัน
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
31280006พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-230
31282004การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา11-4-350
31282007การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก1-4-350
31282316วิทยาการก้าวหน้าคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย0-4-240
31282403โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานมัลติมีเดีย1-4-350
39012004ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย1-4-350
39012110ความปลอดภัยระบบเครือข่าย1-4-350
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   32 ชั่วโมง     รวม   32 ชั่วโมง
 
8. นายประวิทย์    ราชภักดี
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20012001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-230
21282007โปรแกรมยูทิลิตี1-2-260
21282012พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-240
21282101งานบริการคอมพิวเตอร์0-4-240
21282109พื้นฐานการสร้างงานกราฟิกและแอนิเมชั่น1-2-230
29011001ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น1-2-230
29012005การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น1-2-220
29012111งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ0-9-340
29012124เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-240
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   33 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   33 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 5.1015091 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.