ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 1/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นายนที    จันทร์เทียม
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2128-2116การใช้งานโปรแกรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-240
3128-1004ระบบฐานข้อมูล2-2-340
3128-8501โครงการ*-*-440
3900-0001การใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป1-4-350
3900-0005การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสาขางานอาชีพ1-4-350
3901-2003การพัฒนาระบบฐานข้อมูล1-4-350
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   4 ชั่วโมง     ปวส   23 ชั่วโมง     รวม   27 ชั่วโมง
 
2. นายมรุต    นามบุญ
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
3. นายวุฒิชัย    พรมมา
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
4. นายทวีทรัพย์    จันทรัตน์
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2122-8501โครงการ*-*-440
2128-2006การสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์เบื้องต้น1-3-240
2901-1001ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น1-2-250
2901-2124เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-230
3128-2002เทคนิคการอินเตอร์เฟส1-4-350
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   16 ชั่วโมง     ปวส   5 ชั่วโมง     รวม   21 ชั่วโมง
 
5. นายชวินทร์    พลหาญ
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2128-8001ฝึกงาน*-*-450
2901-2004การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-240
2901-2111งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ0-9-340
2901-8001ฝึกงาน*-*-450
3128-2004การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา11-4-350
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   17 ชั่วโมง     ปวส   5 ชั่วโมง     รวม   22 ชั่วโมง
 
6. นายสุนัน    บุญมานันท์
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
7. นายเปรมปรีดี    อินตะนัย
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2128-2004ไมโครคอนโทรเลอร์1-3-240
2128-2009พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-230
2128-2120โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์1-3-240
2901-2109ปฏิบัติงานพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์0-9-390
2901-2124เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-240
3128-0003งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล1-3-240
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   24 ชั่วโมง     ปวส   4 ชั่วโมง     รวม   28 ชั่วโมง
 
8. นายนเรศ    ตาทุวัน
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2901-2012การสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-250
3128-0006พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-230
3128-2005ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์2-3-350
3128-2007การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก1-4-350
3128-2410การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย1-4-350
3901-2004ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย1-4-350
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   5 ชั่วโมง     ปวส   23 ชั่วโมง     รวม   28 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 3.9685988 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.