ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นายนที    จันทร์เทียม
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30012001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-380
31280004ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์1-3-240
31281004ระบบฐานข้อมูล2-2-340
39011003ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ2-2-340
39012003การพัฒนาระบบฐานข้อมูล1-4-350
39012101สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ1-4-350
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   30 ชั่วโมง     รวม   30 ชั่วโมง
 
2. นายมรุต    นามบุญ
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
3. นายบวรศักดิ์    โสดาธาตุ
 ครูผู้ช่วย
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
29011007เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-230
29012007การโปรแกรมเว็บเบื้องต้น1-2-230
29012009ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น1-2-230
29012126ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น1-3-240
31000003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-240
31280002งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์1-3-240
31281001เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์1-4-350
31282001ระบบปฏิบัติการ2-2-340
39012101สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ1-4-350
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   13 ชั่วโมง     ปวส   22 ชั่วโมง     รวม   35 ชั่วโมง
 
4. นายทวีทรัพย์    จันทรัตน์
 พนักงานราชการ(ครู)
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21001006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-240
21281004อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร1-3-240
21282105การซ่อมคอมพิวเตอร์พกพา1-3-240
21282106เครื่องรับโทรทัศน์และมอนิเตอร์1-3-240
21282118ไอซีและการประยุกต์ใช้งาน1-3-240
21282121อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1-3-240
21282122ระบบเสียงและระบบภาพ1-3-240
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   28 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   28 ชั่วโมง
 
5. นายชวินทร์    พลหาญ
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
6. นายเปรมปรีดี    อินตะนัย
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21281003วงจรไฟฟ้า1-3-240
21282005พื้นฐานการอินเตอร์เฟส1-3-240
21288001ฝึกงาน0-0-440
31281002ดิจิตอลเทคนิค2-3-3100
31281003โปรแกรมโครงสร้าง2-2-380
31282003การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์1-4-350
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   12 ชั่วโมง     ปวส   23 ชั่วโมง     รวม   35 ชั่วโมง
 
7. นายนเรศ    ตาทุวัน
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
31280001เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-3-240
31280007พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-2-230
31280008ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น1-2-230
31282001ระบบปฏิบัติการ2-2-340
31282005ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์2-3-350
31282007การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก1-4-350
31282401เทคโนโลยีมัลติมีเดีย2-2-340
31282406ศิลปะสำหรับงานมัลติมีเดีย1-4-350
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   33 ชั่วโมง     รวม   33 ชั่วโมง
 
8. นายประวิทย์    ราชภักดี
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21282001ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์1-3-240
21282002การใช้งานระบบปฏิบัติการ1-2-230
21282011พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์1-2-230
21282123การตัดต่อเสียงและภาพด้วยคอมพิวเตอร์1-3-240
29012010ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-230
29012116การใช้งานโปรแกรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-2-230
29012118ปฏิบัติงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์0-9-390
29012123อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-240
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   33 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   33 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 3.7775500 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.