1. นายบุญนาน มากสิงห์  พนักงานราชการ  
2. นายจักรพันธุ์ บุรณะ  พนักงานราชการ  
3. นายสันติ สุขยะฤกษ์  ครูพิเศษสอน  
4. ว่าที่ ร.ต.กฤษณัฐ กงกัญญา  ครูพิเศษสอน  
5. นายประยุทธ โยธี  ครูพิเศษสอน  
6. นายวุฒิจุฬา ศรีสะอาด  ครูพิเศษสอน  
7. นายบัณฑิตย์ เหลาทอง  ครูผู้ช่วย  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php