ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นายบุญนาน    มากสิงห์
 พนักงานราชการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
31000001งานเทคนิคพื้นฐาน0-6-2180
31000002เขียนแบบเทคนิค1-3-280
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   26 ชั่วโมง     รวม   26 ชั่วโมง
 
2. นายจักรพันธุ์    บุรณะ
 พนักงานราชการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
31000001งานเทคนิคพื้นฐาน0-6-2240
31000002เขียนแบบเทคนิค1-3-240
31000004วัสดุช่าง2-0-220
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   30 ชั่วโมง     รวม   30 ชั่วโมง
 
3. นายสันติ    สุขยะฤกษ์
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21001001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-2120
31000001งานเทคนิคพื้นฐาน0-6-2180
31000002เขียนแบบเทคนิค1-3-240
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   12 ชั่วโมง     ปวส   22 ชั่วโมง     รวม   34 ชั่วโมง
 
4. ว่าที่ ร.ต.กฤษณัฐ    กงกัญญา
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
31000001งานเทคนิคพื้นฐาน0-6-2240
31000002เขียนแบบเทคนิค1-3-240
31000004วัสดุช่าง2-0-220
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   30 ชั่วโมง     รวม   30 ชั่วโมง
 
5. นายประยุทธ    โยธี
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
6. นายวุฒิจุฬา    ศรีสะอาด
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21001001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-240
31000001งานเทคนิคพื้นฐาน0-6-2240
31000002เขียนแบบเทคนิค1-3-240
31000004วัสดุช่าง2-0-220
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   4 ชั่วโมง     ปวส   30 ชั่วโมง     รวม   34 ชั่วโมง
 
7. นายบัณฑิตย์    เหลาทอง
 ครูผู้ช่วย
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21001001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-2160
21001002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม2-0-220
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   18 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   18 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 3.6636820 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.