1. ว่าที่ ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน  ครูเชี่ยวชาญ คศ.4  
2. นายสัจจา อินทรสุขศรี  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3  
3. นายพงศธร สมัครสมาน  ครูชำนาญการ คศ.2  
4. นายนพดล สิ้นทุกข์  ครูชำนาญการ คศ.2  
5. นายสุพงศ์สิทธิ์ สมัครสมาน  ครูชำนาญการ คศ. 2  
6. นายธนกร สุขส่ง  ครู  
7. นายธนาการ ประภาสัจจะเวทย์  พนักงานราชการ  
8. นายพรเพชร พรมสิทธิ์  ครูพิเศษสอน  
9. นายยุทธนา ม่วงเขียว  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3  
10. ว่าที่ ร.ต.เอกพล บุรกรณ์  ครูพิเศษสอน  
11. นายศุภกฤต บุญเรือง  พนักงานราชการ  
12. นายชาญณรงค์ ไชยนรา  ครูพิเศษสอน  
13. นายอัษภ์ทวัท สุทธภักดี  ครูพิเศษสอน  
14. นายชริน อินทรสุขศรี  ครูพิเศษสอน  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php