คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนางยุภาพรรณ   ก้านเหลือง
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานแนะแนวและจัดหางาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21042002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง1-3-23
31041001วงจรไฟฟ้า2-3-315
41042117พลังงานทางเลือก3-0-33
41042140เชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวล2-3-35
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  15  ชั่วโมง  ปริญญาตรี     8     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 41042117 -------------//
ทลฟ.11
//------------- 21042002 -------------//
ชฟ.24
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//---------------------- 41042140 ----------------------//
ทลฟ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//---------------------- 31041001 ----------------------//
สอค.11
กิจกรรม
กิจกรรม
- -
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//---------------------- 31041001 ----------------------//
สอต.11
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//---------------------- 31041001 ----------------------//
สอต.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายวุฒิพงษ์ สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ